Lämna synpunkter ArtDatabanken Artfakta  
Vetenskapligt namn Svenskt namn
ArtDatabanken - Artfakta
Ny tjänst – Artfakta
2015-04-28
Ny tjänst – Artfakta

Den 28 april 2015 släpper vi Artfakta – med ny design och bättre sökfunktion än tidigare. I ett första steg presenterar vi information om rödlistade arter i Sverige. Vi kommer successivt att fylla på med information om andra grupper av arter, samtidigt som vi utvecklar fler funktioner. Artfakta ska kunna ge en överblick av all den artinformation som Artdatabanken publicerar, vilket omfattar allt från arters namn & släktskap till deras kännetecken, utbredning, levnadssätt och livsmiljö m.m. För rödlistade arter finns möjlighet att söka fram artlistor baserat på olika egenskaper som t.ex. geografisk förekomst, livsmiljö, födoval och annan typ av relation till andra arter. Du kan filtrera ditt urval utifrån ytterligare egenskaper, och ladda ner resultatet som en tabell, eller granska utfallet som kartor eller diagram.

Ladda ner Rödlista 2015
2015-04-28
Ladda ner Rödlista 2015

Nytt för 2015 års rödlista är att boken Rödlista 2015 främst innehåller rödlistebedömningarna och är i fickformat. I 2015 års version av rödlistan presenteras även de småarter av kärlväxterna som bedömts (daggkåpor, björnbär, maskrosor och hökfibblor) i boken. I ArtDatabankens rapport Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015 hittar du en sammanfattning av rödlistningsresultaten och här jämförs antalet och andelen rödlistade arter mellan olika organismgrupper, biotoper, substrat och påverkansfaktorer.

Förenade insatser ger naturvårdspris
2015-04-28
Förenade insatser ger naturvårdspris

ArtDatabankens naturvårdspris år 2015 tilldelas Trunstagruppen för arbetet med att restaurera Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta kommun. Gruppen har sedan 2005, under ledning av Ulf Swenson, med stor energi, kompetens, entusiasm och tusentals arbetstimmar genomfört restaureringar. Resultatet har gynnat den biologiska mångfalden samtidigt som man har skapat ett tätortsnära naturområde med stor skönhet. Genom guidade visningar och information har Ulf inspirerat invånarna att upptäcka området, som kan ge många fina naturupplevelser.

Fåglarna lyfter Artportalen
2015-04-28
Fåglarna lyfter Artportalen

Artportalen är ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter. Artportalen används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner. Informationen som läggs in är sökbar och fri att utnyttja för alla. Nu har fåglarna flyttat in och fört med sig en hel del förbättringar. Startsidan innehåller numera både en karta med den senaste statistiken och en lättanvänd Kom igång-guide för nya användare. Vi önskar alla fågelrapportörer välkomna!