Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ädelguldbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Gnorimus nobilis
Ädelguldbagge Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 15–18 mm lång bladhorning med klumpig kropp och långa ben med kraftiga klor. Översidan är starkt metalliskt grön, ibland med kopparröd ton, och spridda vita fläckar.
Utbredning
Länsvis förekomst för ädelguldbagge Observationer i Sverige för ädelguldbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är utbredd i Sydsverige upp till ekens nordgräns vid nedre Dalälven. Den finns närmast i Danmark och Norge, vidare i Mellan- och Sydeuropa, Baltikum, Ryssland och Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i svart mulm i håligheter i stammar och grövre grenar, vanligen av levande lövträd. I Sverige utvecklas arten troligen framför allt i ek, men är även funnen i bl.a. bok, sälg och lind. Utbredd från Skåne till Gästrikland. Antalet lokalområden i landet skattas till 240 (200-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 960 (800-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i svart mulm i håligheter i stammar och grövre grenar, vanligen av levande lövträd. I Sverige utvecklas arten troligen framför allt i ek, men är även funnen i bl.a. bok, sälg och lind. Arten verkar föredra solexponerade träd. De fullbildade skalbaggarna flyger varma sommardagar och besöker blommor, bl.a. hagtorn, fläder och älggräs.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· aplar
· aplar
· ask
· ask
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scarabaeidae (bladhorningar), Släkte Gnorimus, Art Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) - ädelguldbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i svart mulm i håligheter i stammar och grövre grenar, vanligen av levande lövträd. I Sverige utvecklas arten troligen framför allt i ek, men är även funnen i bl.a. bok, sälg och lind. Utbredd från Skåne till Gästrikland. Antalet lokalområden i landet skattas till 240 (200-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 960 (800-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 15–18 mm lång bladhorning med klumpig kropp och långa ben med kraftiga klor. Översidan är starkt metalliskt grön, ibland med kopparröd ton, och spridda vita fläckar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ädelguldbagge

Länsvis förekomst och status för ädelguldbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ädelguldbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är utbredd i Sydsverige upp till ekens nordgräns vid nedre Dalälven. Den finns närmast i Danmark och Norge, vidare i Mellan- och Sydeuropa, Baltikum, Ryssland och Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Cetoniinae  
 • Tribus
  Trichiini  
 • Släkte
  Gnorimus  
 • Art
  Gnorimus nobilis(Linnaeus, 1758) - ädelguldbagge

Larvutvecklingen sker i svart mulm i håligheter i stammar och grövre grenar, vanligen av levande lövträd. I Sverige utvecklas arten troligen framför allt i ek, men är även funnen i bl.a. bok, sälg och lind. Arten verkar föredra solexponerade träd. De fullbildade skalbaggarna flyger varma sommardagar och besöker blommor, bl.a. hagtorn, fläder och älggräs.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· aplar - Malus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
· viden - Salix (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Arten hotas genom att antalet lämpliga bestånd med grova och ihåliga ädellövträd minskar. På många lokaler med arten håller det på att växa igen så att utvecklingsträden beskuggas och blir mindre lämpliga och på längre sikt dör. Ett annat långsiktigt problem är ett generationsglapp i vissa trädbestånd som i framtiden kan leda till brist på lämpligt substrat.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla bestånd med ädellövträd, liksom hålträd i parker och alléer bör lämnas kvar. Likaså bör grova lövträd i gamla naturbetesmarker friställas så att deras liv förlängs.

Baranowski, R. 1980. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 2. Ent. Tidskr. 101: 29–42.

Baranowski, R. Nilsson, S. G. 1994. Vedinsekter på Tromtö. Länsstyrelsen i Blekinge Län.

Gaunitz, C. B. 1935. Ekbocken vid Halltorp. Ent. Tidskr. 56: 192–196.

Jansson, N. 2006. Vedlevande skalbaggar, myror och klokrypare på gamla ädellövträd i Östergötland. Rapport 2006:13. Länsstyrelsen Östergötland.

Nilsson, S.G., Baranowski, R., Hedin, J., Jansson, N. & Ranius, T. 2002. Hålträdslevande guldbaggars (Coleoptera, Scarabaeidae) biologi och utbredning i Sverige. Ent. Tidskr. 123 (3): 81-98.

Palm, T. 1942. Coleopterfaunan vid Nedre Dalälven. Ent. Tidskr. 63: 1–59.

Palm, T. 1954. Anteckningar om svenska skalbaggar. IX. Ent. Tidskr. 75: 13–28.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opuscula Entomologica suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski, 1994. Rev. Nicklas Jansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Cetoniinae  
 • Tribus
  Trichiini  
 • Släkte
  Gnorimus  
 • Art
  Gnorimus nobilis, (Linnaeus, 1758) - ädelguldbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski, 1994. Rev. Nicklas Jansson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.