Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ädelkronlav

Organismgrupp Lavar Gyalecta carneola
Ädelkronlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ädelkronlav är en skorplav med en tunn, ljus bål och små, djupt rödbruna apothecier. Apothecierna har en konkav disk med uppstående, småtaggiga kanter. Sporkaraktärer är nödvändiga för en säker identifiering.
Utbredning
Länsvis förekomst för ädelkronlav Observationer i Sverige för ädelkronlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ädelkronlav är en suboceanisk lav vilken förekommer utmed västkusten från Skåne till Bohuslän. Ströförekomster finns också i Blekinge, Östergötland, Härjedalen samt på Öland och Gotland. Tyngdpunkten i utbredningen ligger i Halland (c. 80 lokaler). Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 30% av sina gamla lokaler. Utanför Sverige är den känd från Danmark (rödlistad), Norge, större delen av övriga Europa, Ryssland, Sydafrika, Japan och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Omkring 110 aktuella lokaler är kända i sydvästra Sverige samt på Öland och Gotland. Växer på bark, huvudsakligen bok i gamla bokskogar och ek i senvuxna bergekskogar. Luftfuktigheten är alltid hög. Sådana ädellövskogar nyskapas i begränsad omfattning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1100-2200). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (110-220). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (440-880) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 30 (25-40) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Arten växer på bark, huvudsakligen av ek i senvuxna bergekskogar och bok i gamla bokskogar. Den förekommer troligen främst i skogar med lång trädkontinuitet. Luftfuktigheten är alltid hög. Växtplatserna är ofta belägna i branter, raviner och bäckdalar samt i sluten skog nära vatten. Den växer såväl på grov porös bark som på slät och hård bark. Bokträd som ädelkronlav förekommer på befinner sig ofta i sin sista levnadsfas och har ofta bark som går lätt att lossa från stammen. I regel uppträder arten i ögonhöjd eller lägre, sällan ända nere vid basen av träden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bergek
· bergek
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Gyalectaceae, Släkte Gyalecta (kraterlavar), Art Gyalecta carneola (Ach.) Hellb. - ädelkronlav Synonymer Pachyphiale carneola (Ach.) Arnold, Lecidea carneola Ach., Pachyphiale cornea (With.) Poetsch

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Omkring 110 aktuella lokaler är kända i sydvästra Sverige samt på Öland och Gotland. Växer på bark, huvudsakligen bok i gamla bokskogar och ek i senvuxna bergekskogar. Luftfuktigheten är alltid hög. Sådana ädellövskogar nyskapas i begränsad omfattning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1100-2200). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (110-220). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (440-880) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 30 (25-40) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Ädelkronlav är en skorplav med en tunn, ljus bål och små, djupt rödbruna apothecier. Apothecierna har en konkav disk med uppstående, småtaggiga kanter. Sporkaraktärer är nödvändiga för en säker identifiering.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ädelkronlav

Länsvis förekomst och status för ädelkronlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ädelkronlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ädelkronlav är en suboceanisk lav vilken förekommer utmed västkusten från Skåne till Bohuslän. Ströförekomster finns också i Blekinge, Östergötland, Härjedalen samt på Öland och Gotland. Tyngdpunkten i utbredningen ligger i Halland (c. 80 lokaler). Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 30% av sina gamla lokaler. Utanför Sverige är den känd från Danmark (rödlistad), Norge, större delen av övriga Europa, Ryssland, Sydafrika, Japan och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Gyalectaceae  
 • Släkte
  Gyalecta - kraterlavar 
 • Art
  Gyalecta carneola(Ach.) Hellb. - ädelkronlav
  Synonymer
  Pachyphiale carneola (Ach.) Arnold
  Lecidea carneola Ach.
  Pachyphiale cornea (With.) Poetsch

Arten växer på bark, huvudsakligen av ek i senvuxna bergekskogar och bok i gamla bokskogar. Den förekommer troligen främst i skogar med lång trädkontinuitet. Luftfuktigheten är alltid hög. Växtplatserna är ofta belägna i branter, raviner och bäckdalar samt i sluten skog nära vatten. Den växer såväl på grov porös bark som på slät och hård bark. Bokträd som ädelkronlav förekommer på befinner sig ofta i sin sista levnadsfas och har ofta bark som går lätt att lossa från stammen. I regel uppträder arten i ögonhöjd eller lägre, sällan ända nere vid basen av träden.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bergek - Quercus petraea (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas genom de åldriga lövträdens tillbakagång och genom att arealen ädellövskog med lång kontinuitet starkt minskat. Lämpliga ädellövskogar nyskapas i begränsad omfattning.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Områden som hyser rika populationer av arten bör säkerställas. Gamla ekar och bokar bör regelmässigt sparas vid gallringar.
Utländska namn – DK: Rødbrun gammelskovslav.

Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E. 1997. Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Arvidsson 1984. Rev. Ulf Arup & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Gyalectaceae  
 • Släkte
  Gyalecta - kraterlavar 
 • Art
  Gyalecta carneola, (Ach.) Hellb. - ädelkronlav
  Synonymer
  Pachyphiale carneola (Ach.) Arnold
  Lecidea carneola Ach.
  Pachyphiale cornea (With.) Poetsch
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Arvidsson 1984. Rev. Ulf Arup & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.