Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  äggspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius meinhardii
Äggspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Äggspindling är en spindling i undersläktet Phlegmacium, som med sin gula, i mitten orangebruna och tilltryckt småfjälliga hatt ovanifrån är förvillande lik en riddarmusseron. Att det är en spindling syns dock tydligt på foten, som har velumrester (snart brunfärgade av nedfallande sporer) och en kraftig, kantad bulb vid basen. Foten är liksom köttet svavelgul. Denna art innehåller orellanin och är därför giftig. I lövskog i Mellaneuropa och Danmark växer den närstående och lika giftiga svavelspindlingen (Cortinarius splendens). Svavelspindling och äggspindling sammanförs av en del mykologer till samma art. Svavelspindlingen har uppgivits även från Sydsveriges bokskogar, men det kan inte uteslutas att förväxling skett med den ganska lika citronspindlingen (Cortinarius citrinus).
Utbredning
Länsvis förekomst för äggspindling Observationer i Sverige för äggspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En barrskogart, som förekommer sällsynt främst i mellersta Sverige. De sydligaste lokalerna ligger på Öland och Gotland samt i Väster- och Östergötland och de nordligaste i Medelpad. 60 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300, vilket motsvarar ungefär 1 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 15 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Minskningen bedöms fortgå framöver. Den finns också sällsynt i Norge och Finland. I Mellaneuropa är den heller inte särskilt vanlig och är där begränsad till lite högre nivåer, t.ex. i Alperna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran i ängsgranskog på kalkrik mark. Kan lokalt vara mycket vanlig och ibland förekomma även i yngre granskog på frisk kalkmark. Total population i landet bedöms dock ha minskat p.g.a. slutavverkning av äldre kontinuitetsskog. Har uppenbart svårt att återetableras efter avverkning. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (704-2000) km². Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med gran i äldre ängsgranskog på kalkrik mark. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius meinhardii Bon - äggspindling Synonymer Cortinarius splendens subsp. meinhardii (Bon) Brandrud & Melot, svavelspindling, Cortinarius vitellinus M.M.Moser

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i ängsgranskog på kalkrik mark. Kan lokalt vara mycket vanlig och ibland förekomma även i yngre granskog på frisk kalkmark. Total population i landet bedöms dock ha minskat p.g.a. slutavverkning av äldre kontinuitetsskog. Har uppenbart svårt att återetableras efter avverkning. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (704-2000) km². Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Äggspindling är en spindling i undersläktet Phlegmacium, som med sin gula, i mitten orangebruna och tilltryckt småfjälliga hatt ovanifrån är förvillande lik en riddarmusseron. Att det är en spindling syns dock tydligt på foten, som har velumrester (snart brunfärgade av nedfallande sporer) och en kraftig, kantad bulb vid basen. Foten är liksom köttet svavelgul. Denna art innehåller orellanin och är därför giftig. I lövskog i Mellaneuropa och Danmark växer den närstående och lika giftiga svavelspindlingen (Cortinarius splendens). Svavelspindling och äggspindling sammanförs av en del mykologer till samma art. Svavelspindlingen har uppgivits även från Sydsveriges bokskogar, men det kan inte uteslutas att förväxling skett med den ganska lika citronspindlingen (Cortinarius citrinus).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för äggspindling

Länsvis förekomst och status för äggspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för äggspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En barrskogart, som förekommer sällsynt främst i mellersta Sverige. De sydligaste lokalerna ligger på Öland och Gotland samt i Väster- och Östergötland och de nordligaste i Medelpad. 60 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300, vilket motsvarar ungefär 1 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 15 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Minskningen bedöms fortgå framöver. Den finns också sällsynt i Norge och Finland. I Mellaneuropa är den heller inte särskilt vanlig och är där begränsad till lite högre nivåer, t.ex. i Alperna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius meinhardiiBon - äggspindling
  Synonymer
  Cortinarius splendens subsp. meinhardii (Bon) Brandrud & Melot
  svavelspindling
  Cortinarius vitellinus M.M.Moser

Bildar mykorrhiza med gran i äldre ängsgranskog på kalkrik mark. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Rationellt skogsbruk, särskilt kalavverkning är ett hot. Arten kräver sannolikt lång kontinuitet av äldre träd.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
På artens växtplatser måste skogsbruk ske med stor försiktighet eftersom de ofta innehåller ett stort antal sällsynta och hotade arter. Lokaler med rika förekomster bör betraktas som nyckelbiotoper och helt undantas från avverkning medan andra delar kan skattas på virke, dock utan att kalavverkas. Det är viktigt att tillse att det hela tiden finns ett tillräckligt antal äldre träd kvar.
Utländska namn – NO: Kanarigul slørsopp.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1989. Cortinarius, Flora Photographica. Blad A50. Härnösand. .

Moser, M. 1960. Die Pilze Mitteleuropas Band IV. Die Gattung Phlegmacium. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius meinhardii, Bon - äggspindling
  Synonymer
  Cortinarius splendens subsp. meinhardii (Bon) Brandrud & Melot
  svavelspindling
  Cortinarius vitellinus M.M.Moser
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.