Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  älvstrandlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Bembidion petrosum
Älvstrandlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5–5,7 mm lång jordlöpare med slank kroppsbyggnad och långa ben och antenner. Översidan är svart med svag metallglans, och täckvingarna är försedda med vardera två rödgula fläckar, av vilka den främre kan vara oskarpt avgränsad. Arten kan lätt förväxlas med flera andra, betydligt vanligare arter, och bestämningen måste därför kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för älvstrandlöpare Observationer i Sverige för älvstrandlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast känd från två vitt åtskilda lokaler. I Värmland påträffad en gång, vid Klarälven nära Fastnäs 1933. Något senare fynd från Värmland finns ej. Dessutom känd genom upprepade fynd från Abiskoområdet i Torne lappmark. De båda svenska förekomsterna är helt isolerade från varandra, men står i samband med den norska utbredningen, som är sammanhängade och sträcker sig över större delen av landet. Nuvarande status i landet är oklar. Arten är sannolikt försvunnen från Klarälven, men å andra sidan är en förekomst (åtminstone tidigare) i t.ex. Jämtland inte alldeles otänkbar. Även i Norge har arten gått tillbaka under senare år, särskilt i de södra delarna. Känd också från några få lokaler i nordligaste Finland, vidare österut över Sibirien till Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett rovdjur som lever på steniga, vegetationsfattiga stränder med ett underlag av silt vid rinnande vatten, främst större älvar. I Sverige endast känd från två vitt åtskilda lokaler. I Värmland påträffad vid Klarälven 1933, men ej återfunnen. Dessutom känd genom upprepade fynd från Abiskoområdet (Nissonjokk) i Torne lappmark. Mycket få fynd och inga aktuella men möjligen förbisedd. De svenska förekomsterna står i samband med en mer sammanhängamnde utbredning i Norge, där arten är minskande. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever på steniga, vegetationsfattiga stränder med ett underlag av silt vid rinnande vatten, främst större älvar. Ofta tillsammans med andra strandlöpare, i norr framför allt B. mckinleyi. Kroppsformen är tillplattad, som en anpassning till ett liv i hålrummen mellan markyta och stenar. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Bembidion, Art Bembidion petrosum Gebler, 1833 - älvstrandlöpare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på steniga, vegetationsfattiga stränder med ett underlag av silt vid rinnande vatten, främst större älvar. I Sverige endast känd från två vitt åtskilda lokaler. I Värmland påträffad vid Klarälven 1933, men ej återfunnen. Dessutom känd genom upprepade fynd från Abiskoområdet (Nissonjokk) i Torne lappmark. Mycket få fynd och inga aktuella men möjligen förbisedd. De svenska förekomsterna står i samband med en mer sammanhängamnde utbredning i Norge, där arten är minskande. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 5–5,7 mm lång jordlöpare med slank kroppsbyggnad och långa ben och antenner. Översidan är svart med svag metallglans, och täckvingarna är försedda med vardera två rödgula fläckar, av vilka den främre kan vara oskarpt avgränsad. Arten kan lätt förväxlas med flera andra, betydligt vanligare arter, och bestämningen måste därför kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för älvstrandlöpare

Länsvis förekomst och status för älvstrandlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för älvstrandlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast känd från två vitt åtskilda lokaler. I Värmland påträffad en gång, vid Klarälven nära Fastnäs 1933. Något senare fynd från Värmland finns ej. Dessutom känd genom upprepade fynd från Abiskoområdet i Torne lappmark. De båda svenska förekomsterna är helt isolerade från varandra, men står i samband med den norska utbredningen, som är sammanhängade och sträcker sig över större delen av landet. Nuvarande status i landet är oklar. Arten är sannolikt försvunnen från Klarälven, men å andra sidan är en förekomst (åtminstone tidigare) i t.ex. Jämtland inte alldeles otänkbar. Även i Norge har arten gått tillbaka under senare år, särskilt i de södra delarna. Känd också från några få lokaler i nordligaste Finland, vidare österut över Sibirien till Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion petrosumGebler, 1833 - älvstrandlöpare

Ett rovdjur som lever på steniga, vegetationsfattiga stränder med ett underlag av silt vid rinnande vatten, främst större älvar. Ofta tillsammans med andra strandlöpare, i norr framför allt B. mckinleyi. Kroppsformen är tillplattad, som en anpassning till ett liv i hålrummen mellan markyta och stenar. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hotas främst av vattenkraftutbyggnad, då minskade eller onaturliga vattennivåfluktuationer förändrar habitatet.

Påverkan
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas närmare och dess nuvarande status klarläggas. Älvsträckor med hög erosions- och sedimentationsaktivitet måste skyddas mot vattenkraftutbyggnad som leder till minskade eller onaturliga vattennivåfluktuationer.

Andersen, J. 1969. Habitat choice and life history of Bembidiini (Col., Carabidae) on river banks in central and northern Norway. Norsk Ent. Tidsskr. 17: 17-65.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion petrosum, Gebler, 1833 - älvstrandlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.