Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ängsögontröst

Organismgrupp Kärlväxter Euphrasia officinalis subsp. monticola
Ängsögontröst Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ängsögontröst är en upp till 3 dm hög halvparasit med motsatta, brett rundade, klargröna blad. Dessa är tätt och mycket långt glandelhåriga. Euphrasia rostkoviana är ensam i Sverige om denna typ av behåring. Blommorna, som är tvåläppiga, är vita med mörklila längsstreck och gul fläck i svalget; sällan är överläppen lila. Fröna behåller grobarheten i högst två år. Ängsögontrösten skiljer sig från finnögontröst och stor ögontröst genom nedersta blommans placering (högst femte bladparet respektive sjätte bladparet eller högre) och blommningstiden (juni till juli respektive juli till september).
Utbredning
Länsvis förekomst för ängsögontröst Observationer i Sverige för ängsögontröst
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Ängsögontröst är känd från 23 lokaler spridda över södra Sverige norrut till Dalsland och Småland. Trots eftersökning på nästan samtliga har inget återfynd gjorts. Underarten sågs senast 1939. Ängsögontrösten är ej känd från Danmark, Finland eller Norge. Ängsögontrösten är känd från enstaka lokaler i Mellaneuropa utom de mest atlantiska och kontinentala delarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Känd från 25-tal lokaler spridda över södra Sverige norrut till Dalsland och Småland. Senast sedd 1939, eftersökningar har gjorts på många lokaler utan resultat. Arten försvann i samband med att arealen slåttermark minskade kraftigt. Underarten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1939.
Ekologi
Ängsögontröst var bunden till måttligt fuktig slåttermark och var genom sin tidiga blomning och frösättning, som inträffade före slåttern, anpassad till ängsskötseln. Lokalerna, där den förekommit, är ofta kända för att ha innehållit andra sällsynta och hävdgynnade arter, t ex sankt Pers nycklar Orchis mascula, Adam och Eva Dactylorhiza latifolia, smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia och humlesuga Stachys officinalis. Ängsögontrösten hävdberoende betyder att den inte kan vara äldre än kulturen i vårt land men den kan knappast ha spritt sig hit förrän under järnåldern. Blommorna besöks av blomflugor, humlor och bin. Ståndarna öppnar sig först en dag efter att märket i samma blomma är mottagligt för pollen. Därigenom, och genom att märket och ståndarna sitter långt från varandra under blomningen, undviks självpollination. Denna egenskap är mest utpräglad hos de storblommigaste typerna av arten. Pollenkornen är ofta dåligt utvecklade och frösättningen kan vara nersatt, vilket är ovanligt hos ettåriga växter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Parasit
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blomväxter
· blomväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Lamiales (plisterordningen), Familj Orobanchaceae (snyltrotsväxter), Släkte Euphrasia (ögontröster), Underart Euphrasia officinalis subsp. monticola Silverside - ängsögontröst Synonymer Euphrasia officinalis ssp. montana Silverside, Euphrasia montana Jord., Euphrasia rostkoviana ssp. montana, Euphrasia rostkoviana montana, Euphrasia officinalis ssp. monticola Silverside

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Känd från 25-tal lokaler spridda över södra Sverige norrut till Dalsland och Småland. Senast sedd 1939, eftersökningar har gjorts på många lokaler utan resultat. Arten försvann i samband med att arealen slåttermark minskade kraftigt. Underarten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1939.
Ängsögontröst är en upp till 3 dm hög halvparasit med motsatta, brett rundade, klargröna blad. Dessa är tätt och mycket långt glandelhåriga. Euphrasia rostkoviana är ensam i Sverige om denna typ av behåring. Blommorna, som är tvåläppiga, är vita med mörklila längsstreck och gul fläck i svalget; sällan är överläppen lila. Fröna behåller grobarheten i högst två år. Ängsögontrösten skiljer sig från finnögontröst och stor ögontröst genom nedersta blommans placering (högst femte bladparet respektive sjätte bladparet eller högre) och blommningstiden (juni till juli respektive juli till september).

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för ängsögontröst

Länsvis förekomst och status för ängsögontröst baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ängsögontröst

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ängsögontröst är känd från 23 lokaler spridda över södra Sverige norrut till Dalsland och Småland. Trots eftersökning på nästan samtliga har inget återfynd gjorts. Underarten sågs senast 1939. Ängsögontrösten är ej känd från Danmark, Finland eller Norge. Ängsögontrösten är känd från enstaka lokaler i Mellaneuropa utom de mest atlantiska och kontinentala delarna.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Orobanchaceae - snyltrotsväxter 
 • Släkte
  Euphrasia - ögontröster 
 • Art
  Euphrasia officinalis - läkeögontröst 
 • Underart
  Euphrasia officinalis subsp. monticolaSilverside - ängsögontröst
  Synonymer
  Euphrasia officinalis ssp. montana Silverside
  Euphrasia montana Jord.
  Euphrasia rostkoviana ssp. montana
  Euphrasia rostkoviana montana
  Euphrasia officinalis ssp. monticola Silverside

Ängsögontröst var bunden till måttligt fuktig slåttermark och var genom sin tidiga blomning och frösättning, som inträffade före slåttern, anpassad till ängsskötseln. Lokalerna, där den förekommit, är ofta kända för att ha innehållit andra sällsynta och hävdgynnade arter, t ex sankt Pers nycklar Orchis mascula, Adam och Eva Dactylorhiza latifolia, smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia och humlesuga Stachys officinalis. Ängsögontrösten hävdberoende betyder att den inte kan vara äldre än kulturen i vårt land men den kan knappast ha spritt sig hit förrän under järnåldern. Blommorna besöks av blomflugor, humlor och bin. Ståndarna öppnar sig först en dag efter att märket i samma blomma är mottagligt för pollen. Därigenom, och genom att märket och ståndarna sitter långt från varandra under blomningen, undviks självpollination. Denna egenskap är mest utpräglad hos de storblommigaste typerna av arten. Pollenkornen är ofta dåligt utvecklade och frösättningen kan vara nersatt, vilket är ovanligt hos ettåriga växter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blomväxter - Angiospermae (Viktig)
Ängsögontrösten är konkurrenskänslig och den förkvävs snabbt vid upphörande hävd eller vid gödsling. Den är speciellt känslig för överbetning, eftersom den har sämre förmåga än de båda andra underarterna att förgrena sig efter avbetning. Däremot uthärdar den en lätt beskuggning av glest lövverk. De nämnda faktorerna gäller även för en lång rad andra konkurrenssvaga arter i kulturlandskapet. Ögontröstarna tillhör de allra känsligaste, eftersom de saknar förmåga till vegetativ överlevnad och saknar uthållig fröreserv. De kan alltså inte återkomma om de försvunnit från en lokal under en period av vanhävd.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Om ängsögontrösten återfinns ska dess förekomster skyddas och skötas med lämplig hävd.
Utländska namn – DK: Eng-Øjentrøst

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötland flora. Lund.

Karlsson, T. 1982. Euphrasia rostkoviana i Sverige. Växtekol. Stud. 15.

Nilsson, Ö., Gustafsson, L.-Å. & Karlsson, T. 1982. Projekt Linné rapporterar 133–143. Svensk Bot. Tidskr. 76: 273–284.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Pedersen, A. 1963. Scrophulariaceernes og Orobanchaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 59: 1–140.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Orobanchaceae - snyltrotsväxter 
 • Släkte
  Euphrasia - ögontröster 
 • Art
  Euphrasia officinalis - läkeögontröst 
 • Underart
  Euphrasia officinalis subsp. monticola, Silverside - ängsögontröst
  Synonymer
  Euphrasia officinalis ssp. montana Silverside
  Euphrasia montana Jord.
  Euphrasia rostkoviana ssp. montana
  Euphrasia rostkoviana montana
  Euphrasia officinalis ssp. monticola Silverside
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Thomas Karlsson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2006.