Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ängskorn

Organismgrupp Kärlväxter Hordeum secalinum
Ängskorn Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ängskorn är ett glest tuvat, flerårigt gräs med kort jordstam och spensliga men styva strån som är 3–6 dm långa och nedtill med upprispade grågula slidor. Axet är 2–5 cm med omkring 1 cm långa borst. Bladen är 2–5 mm breda, grå till blåaktigt gröna och med hårig översida. Arten förökar sig dels vegetativt med skott från jordstammen, dels med frö.
Utbredning
Länsvis förekomst för ängskorn Observationer i Sverige för ängskorn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ängskorn förekommer endast på tre platser i landet, samtliga i Skåne, nämligen vid Foteviken söder om Malmö (3 närliggande lokaler), vid Kävlingeåns mynning samt på strandängarna söder om Landskrona, där den återinplanterats/såtts in under 1990-talet. Ängskorn har tidigare haft betydligt fler förekomster utmed Skånes syd- och västkust. Den har också funnits på några platser utmed åarna i inlandet. Arten upptäcktes som svensk 1749 i Kyrkoköpinge utanför Trelleborg. Under 1900-talet finns inga uppgifter om arten från sydkusten. Arten har successivt försvunnit från de flesta växtplatserna till följd av bl a vägbygge, schaktning, utfyllnad och igenväxning men också av oförklarliga orsaker. Antalet dokumenterade lokaler som försvunnit på skånska västkusten har varit betydande under 1900-talet. Arten är numera en av landets sällsyntaste växter. Ängskorn har även kommit in tillfälligt i hamnar mm. Den har en sydlig utbredning i Europa. I Danmark finns ängskorn på flera platser och är i vissa områden tämligen allmän. Även här har den dock försvunnit från flera lokaler. Arten förekommer inte spontant i övriga delar av Norden, men kan uppträda som tillfälligt förekommande (adventiv) på avfallsplatser, hamnar mm.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer endast i Skåne. Växer i öppen betesmark i den övre delen av saltpåverkade strandängar. Upphörande bete är ett av de främsta hoten. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (1000-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 316 (250-460) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (24-44) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Ängskornet är beteståligt och betesgynnat och växer på öppen betesmark i den övre delen av och i anslutning till saltvattenpåverkade strandängar utmed kusten. Samtliga förekomster är belägna på sandmark, och arten kräver sannolikt periodvis god tillgång till markvatten för att kunna överleva.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Poaceae (gräs), Släkte Hordeum (kornsläktet), Art Hordeum secalinum Schreb. - ängskorn Synonymer Hordeum pratense Huds.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer endast i Skåne. Växer i öppen betesmark i den övre delen av saltpåverkade strandängar. Upphörande bete är ett av de främsta hoten. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (1000-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 316 (250-460) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (24-44) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Ängskorn är ett glest tuvat, flerårigt gräs med kort jordstam och spensliga men styva strån som är 3–6 dm långa och nedtill med upprispade grågula slidor. Axet är 2–5 cm med omkring 1 cm långa borst. Bladen är 2–5 mm breda, grå till blåaktigt gröna och med hårig översida. Arten förökar sig dels vegetativt med skott från jordstammen, dels med frö.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ängskorn

Länsvis förekomst och status för ängskorn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ängskorn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ängskorn förekommer endast på tre platser i landet, samtliga i Skåne, nämligen vid Foteviken söder om Malmö (3 närliggande lokaler), vid Kävlingeåns mynning samt på strandängarna söder om Landskrona, där den återinplanterats/såtts in under 1990-talet. Ängskorn har tidigare haft betydligt fler förekomster utmed Skånes syd- och västkust. Den har också funnits på några platser utmed åarna i inlandet. Arten upptäcktes som svensk 1749 i Kyrkoköpinge utanför Trelleborg. Under 1900-talet finns inga uppgifter om arten från sydkusten. Arten har successivt försvunnit från de flesta växtplatserna till följd av bl a vägbygge, schaktning, utfyllnad och igenväxning men också av oförklarliga orsaker. Antalet dokumenterade lokaler som försvunnit på skånska västkusten har varit betydande under 1900-talet. Arten är numera en av landets sällsyntaste växter. Ängskorn har även kommit in tillfälligt i hamnar mm. Den har en sydlig utbredning i Europa. I Danmark finns ängskorn på flera platser och är i vissa områden tämligen allmän. Även här har den dock försvunnit från flera lokaler. Arten förekommer inte spontant i övriga delar av Norden, men kan uppträda som tillfälligt förekommande (adventiv) på avfallsplatser, hamnar mm.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Hordeum - kornsläktet 
 • Art
  Hordeum secalinumSchreb. - ängskorn
  Synonymer
  Hordeum pratense Huds.

Ängskornet är beteståligt och betesgynnat och växer på öppen betesmark i den övre delen av och i anslutning till saltvattenpåverkade strandängar utmed kusten. Samtliga förekomster är belägna på sandmark, och arten kräver sannolikt periodvis god tillgång till markvatten för att kunna överleva.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Havsstrand, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Upphörande bete leder till försämrade förhållanden för ängskornet, något som på sikt kan leda till att arten slutgiltigt försvinner. Tillförsel av gödselmedel och andra näringsämnen, som gynnar kvickrot och andra kulturgynnade arter, leder till att ängskornet blir utkonkurrerat och försvinner. Anläggande av våtmark på eller i direkt anslutning till ängskornets växtplats, för konstbevattning eller som groddammar, slår ut arten. Dränering och torrläggning missgynnar ängskornet. Plantering av träd och buskar slår också ut ängskornet.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Bete av strandängar och växtplatser för ängskornet är den mest angelägna åtgärden för att ängskornet långsiktigt ska kunna överleva. Hävden är för närvarande tillfredsställande på ängskornets samtliga växtplatser. Ängskorn har 1992 planterats inom ett naturreservat, där det gick ut 1989. Plantor av det tidigare beståndet har funnits i odling så att rätt proveniens har kunnat återplanteras. En av ängskornets växtplatser är belägen inom naturreservat. Kustområdet får inte tas i anspråk för bebyggelse, utfyllnad eller andra anläggningsåtgärder som hotar strandområden eller ängskornets växtplatser. För kustområdet gäller strandskydd enligt miljöbalken och därmed skydd mot exploatering för strandängarna och ängskornets växtplatser. Hoten mot ängskornet ska så långt som möjligt elimineras och intentionerna i de redan genomförda åtgärderna ska föras vidare.
Ängskorn är fridlyst. Arten är lättodlad, svenskt material finns i odling i bl a Lund, Landskrona, Helsingborg och Uppsala. Utländska namn – NO: Engbygg, DK: Eng-Byg, GB: Meadow Barley.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1).

Kraft, J. 1987. Falsterbohalvöns flora. Lund.

Kraft, J. 1976. Floristiska notiser. Svensk Bot. Tidskr. 70: 256.

Kraft, J. 1996. Floran i Landskrona kommun. Lund.

Mattiasson, G. 1994. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1993. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1994 (1): 32–60.

Nilsson, Ö. och Gustafsson, L-Å. 1979. Projekt Linné rapporterar 106–120. Svensk Bot. Tidskr. 73: 353–372.

Nilsson, Ö. och Gustafsson, L-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Olsson, K.-A. & Tyler, T. 2001. Skånes rödlistade kärlväxter i ett historiskt perspektiv. Bot. Not. 134 (2): 1–21.

Pedersen, A. 1974. Gramineernes udbredelse i Danmark. Spontane og naturaliserede arter. Bot. Tidsskr. 68: 177–343. Weimarck, H. 1963. Skånes Flora. Malmö.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson 1994. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Hordeum - kornsläktet 
 • Art
  Hordeum secalinum, Schreb. - ängskorn
  Synonymer
  Hordeum pratense Huds.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson 1994. ©ArtDatabanken, SLU 2007.