Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ängsnattviol

Organismgrupp Kärlväxter Platanthera bifolia subsp. bifolia
Ängsnattviol Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ängsnattviol är en ofta spenslig men tätblommig underart av nattviol, med kort sporre (Edqvist & Karlsson 2007). Den andra underarten, skogsnattviol P. bifolia subsp. latiflora är mer storvuxen, med glesare ax och längre sporre (Edqvist & Karlsson 2007). Mellanformer förekommer.
Utbredning
Länsvis förekomst för ängsnattviol Observationer i Sverige för ängsnattviol
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ängsnattviol förekommer främst i södra Sverige, men är funnen upp till mellersta Norrland. Underarten har tidigare varit vanlig men har gått tillbaka i takt med att slåtterängar och hagmarker minskat. I Skåne och i Bohuslän uppskattas minskningstakten till 65 % respektive 26 % under 30 år. Även i flertalet övriga landskap, bland annat Blekinge och Småland, har en tydlig tillbakagång noterats även om siffror ännu så länge saknas. Totalutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Mongoliet i öster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2abc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ängsnattviol är en tätblommig underart inom arten nattviol, med kort sporre, som har selekterats fram av pollinatörerna. Den växer främst i friska till fuktiga gräsmarker som slåttermarker och naturbetesmarker. Underarten har gått tillbaka i takt med att de naturliga fodermarkerna har minskat, och har en dokumenterad minskningstakt från två sydsvenska landskap. Underarten finns främst i södra Sverige men når upp till mellersta Norrland. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (600-6000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på underartens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (15-40) % under de senaste 30 åren. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för underarten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2abc).
Ekologi
Ängsnattviol växer främst i näringsfattiga ogödslade torra, friska eller fuktiga ängs- och hagmarker med kort vegetation. Den gynnas av slåtter. Underarten hittas också på vägkanter, åkerrenar, i skogsbryn och i gles lövskog där den utgör en relikt från tidigare hävdad mark, samt i kanten av rikkärr. I den småländska skärgården kan man även finna den på naturligt öppen, mager mark i klippterräng (Edqvist & Karlsson 2007). Ängsnattviol blommar i juni till juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asparagales (sparrisordningen), Familj Orchidaceae (orkideer), Släkte Platanthera (nattvioler), Underart Platanthera bifolia subsp. bifolia - ängsnattviol Synonymer Vanlig nattviol, nattviol, Platanthera bifolia ssp. bifolia

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2abc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Ängsnattviol är en tätblommig underart inom arten nattviol, med kort sporre, som har selekterats fram av pollinatörerna. Den växer främst i friska till fuktiga gräsmarker som slåttermarker och naturbetesmarker. Underarten har gått tillbaka i takt med att de naturliga fodermarkerna har minskat, och har en dokumenterad minskningstakt från två sydsvenska landskap. Underarten finns främst i södra Sverige men når upp till mellersta Norrland. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (600-6000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på underartens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (15-40) % under de senaste 30 åren. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för underarten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2abc).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Ängsnattviol är en ofta spenslig men tätblommig underart av nattviol, med kort sporre (Edqvist & Karlsson 2007). Den andra underarten, skogsnattviol P. bifolia subsp. latiflora är mer storvuxen, med glesare ax och längre sporre (Edqvist & Karlsson 2007). Mellanformer förekommer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ängsnattviol

Länsvis förekomst och status för ängsnattviol baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ängsnattviol

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ängsnattviol förekommer främst i södra Sverige, men är funnen upp till mellersta Norrland. Underarten har tidigare varit vanlig men har gått tillbaka i takt med att slåtterängar och hagmarker minskat. I Skåne och i Bohuslän uppskattas minskningstakten till 65 % respektive 26 % under 30 år. Även i flertalet övriga landskap, bland annat Blekinge och Småland, har en tydlig tillbakagång noterats även om siffror ännu så länge saknas. Totalutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Mongoliet i öster.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Platanthera - nattvioler 
 • Art
  Platanthera bifolia - nattviol 
 • Underart
  Platanthera bifolia subsp. bifolia - ängsnattviol
  Synonymer
  Vanlig nattviol
  nattviol
  Platanthera bifolia ssp. bifolia

Ängsnattviol växer främst i näringsfattiga ogödslade torra, friska eller fuktiga ängs- och hagmarker med kort vegetation. Den gynnas av slåtter. Underarten hittas också på vägkanter, åkerrenar, i skogsbryn och i gles lövskog där den utgör en relikt från tidigare hävdad mark, samt i kanten av rikkärr. I den småländska skärgården kan man även finna den på naturligt öppen, mager mark i klippterräng (Edqvist & Karlsson 2007). Ängsnattviol blommar i juni till juli.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Trädbärande gräsmark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Underarten missgynnas starkt och försvinner slutligen om slåtter- eller beteshävden avtar eller upphör, eller om dess växtplatser gödslas. Nedfall av luftburet kväve kan också utgöra ett hot, genom att storvuxna och kvävegynnade växtarter konkurrerar ut ängsnattviolen.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
En fortsatt god betes- eller slåtterhävd på ängsnattviolens växtplatser är nödvändig om underarten inte ska minska ännu mer. Ängsnattviolens växtplatser hyser ofta andra skyddsvärda och hävdberoende växtarter. Hävden på sådana lokaler måste upprätthållas, och långsiktigt säkras genom exempelvis miljöstöd eller naturvårdsavtal.
Den korta sporren (ca 2 cm) har selekterats fram av pollinerande fjärilar. Undersökningar har visat att ängsnattviol främst pollineras av mindre snabelsvärmare Deilephila porcellus som har relativt kort sugsnabel, medan skogsnattviol (3-4 cm lång sporre) pollineras av arter med längre sugsnabel som ligustersvärmare Sphinx ligustri och tallsvärmare Hyloicus pinastri (Boberg m.fl. 2014).

Artportalen. 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2015-02-08].

Boberg, E., Alexandersson, R., Jonsson, M., Maad, J., Ågren, J. & Nilsson, L.A. 2014.

Pollinator shifts and the evolution of spur length in the moth-pollinated orchid

Platanthera bifolia. Annals of Botany 113: 267-275.

Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.). 2007. Smålands flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Fröberg, L. 2006. Blekinges flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Widgren 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Platanthera - nattvioler 
 • Art
  Platanthera bifolia - nattviol 
 • Underart
  Platanthera bifolia subsp. bifolia, - ängsnattviol
  Synonymer
  Vanlig nattviol
  nattviol
  Platanthera bifolia ssp. bifolia
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Widgren 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.