Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ågrävare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Dyschirius intermedius
Ågrävare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3–3,5 mm lång jordlöpare med långsträckt, cylindrisk kroppsform, tydlig ”getingmidja” och framben utformade som kraftiga, tornförsedda grävben. Översidan är svart med tydlig mässingsglans, ben och antenner ljusare bruna. Arten är svårbestämd och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för ågrävare Observationer i Sverige för ågrävare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne och Blekinge till södra Västergötland, även på Sydsvenska höglandet. Oftast påträffad på Ven samt vid den innanförliggande sträckan av Öresundsstranden (Ålabodarna), men möjligen minskande under de senaste årtiondena i detta område. I övrigt förekommer arten sällsynt och sparsamt på glest spridda lokaler. I övriga Norden endast i Danmark. Utbredningen sträcker sig från Europa österut till Kaukasus och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett rovdjur som lever underjordiskt i vegetationsfattiga, lersandiga strandbranter vid havet eller vid åar, även i liknande kulturskapade miljöer såsom i lertag. Utbredd i sydvästra Sverige, från Skåne till Västergötland. Påträffas regelbundet endast inom ett mycket begränsat område i västra Skåne, annars sällsynt och sparsamt uppträdande på få lokaler. Hotas av vattenregleringar, exploatering eller igenväxning av strandbranter samt täktrestaurering. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever underjordiskt i fuktiga, mer eller mindre vegetationslösa, leriga, siltiga eller finsandiga erosionsbranter. Dels (vid Öresund) i havsstrandbranter med framsipprande grundvatten, dels i eroderade strandbrinkar vid å- eller flodstränder. Dessutom i likartade miljöer vid kulturskapade vattensamlingar, som t.ex. i ler- eller sandtag. Ofta men ej alltid associerad med olika kortvingar av släktet Bledius, vilka förmodas utgöra de huvudsakliga bytesdjuren. Vid Öresund är arten funnen i sällskap med andra rödlistade jordlöpare såsom t.ex. släktingen D. angustatus och Bembidion cruciatum. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· Bledius
· Bledius
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Dyschirius, Art Dyschirius intermedius Putzeys, 1846 - ågrävare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett rovdjur som lever underjordiskt i vegetationsfattiga, lersandiga strandbranter vid havet eller vid åar, även i liknande kulturskapade miljöer såsom i lertag. Utbredd i sydvästra Sverige, från Skåne till Västergötland. Påträffas regelbundet endast inom ett mycket begränsat område i västra Skåne, annars sällsynt och sparsamt uppträdande på få lokaler. Hotas av vattenregleringar, exploatering eller igenväxning av strandbranter samt täktrestaurering. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 3–3,5 mm lång jordlöpare med långsträckt, cylindrisk kroppsform, tydlig ”getingmidja” och framben utformade som kraftiga, tornförsedda grävben. Översidan är svart med tydlig mässingsglans, ben och antenner ljusare bruna. Arten är svårbestämd och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ågrävare

Länsvis förekomst och status för ågrävare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ågrävare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne och Blekinge till södra Västergötland, även på Sydsvenska höglandet. Oftast påträffad på Ven samt vid den innanförliggande sträckan av Öresundsstranden (Ålabodarna), men möjligen minskande under de senaste årtiondena i detta område. I övrigt förekommer arten sällsynt och sparsamt på glest spridda lokaler. I övriga Norden endast i Danmark. Utbredningen sträcker sig från Europa österut till Kaukasus och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Scaritinae  
 • Tribus
  Clivinini  
 • Släkte
  Dyschirius  
 • Art
  Dyschirius intermediusPutzeys, 1846 - ågrävare

Ett rovdjur som lever underjordiskt i fuktiga, mer eller mindre vegetationslösa, leriga, siltiga eller finsandiga erosionsbranter. Dels (vid Öresund) i havsstrandbranter med framsipprande grundvatten, dels i eroderade strandbrinkar vid å- eller flodstränder. Dessutom i likartade miljöer vid kulturskapade vattensamlingar, som t.ex. i ler- eller sandtag. Ofta men ej alltid associerad med olika kortvingar av släktet Bledius, vilka förmodas utgöra de huvudsakliga bytesdjuren. Vid Öresund är arten funnen i sällskap med andra rödlistade jordlöpare såsom t.ex. släktingen D. angustatus och Bembidion cruciatum. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
De särpräglade branterna (backafallen) vid Öresund hotas av igenväxning. Vid åstränder kan även vattenreglering utgöra ett hot genom att den naturliga erosionen av strandbrinkarna avstannar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
De fortsatta förändringarna av vegetation och markförhållanden i Öresunds backafall, samt hur dessa påverkar markfaunan, bör övervakas. Vid åstränder hotas arten av vattenregleringar, t.ex. genom anläggandet av minikraftverk.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandia and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Scaritinae  
 • Tribus
  Clivinini  
 • Släkte
  Dyschirius  
 • Art
  Dyschirius intermedius, Putzeys, 1846 - ågrävare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015