Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  åkerfibbla

Organismgrupp Kärlväxter Hypochaeris glabra
Åkerfibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Åkerfibblan är en ettårig, vårgroende, vanligen något grenig, 1–4 dm hög ört. I "Flora Europaea" anges den även kunna vara flerårig. Rosettbladen är kala till gleshåriga och glestandade. Blomkorgen är ca 2 cm bred, ljusgul och öppnar sig knappt vid blomningen. Holkfjällen är kala, mörkgröna med hinnkant och mörk spets. Blomningen sker i juli-augusti. Frukterna är 4–5 mm långa, rödbruna, med pensel med både enkla hår och fjäderhår.
Utbredning
Länsvis förekomst för åkerfibbla Observationer i Sverige för åkerfibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Åkerfibblan förekommer främst i Halland med 100-tals lokaler. Den finns även i Skåne (25-tal lokaler) och Bohuslän (10 lokaler) samt sällsynt i Småland och Västergötland. Tidigare har den även funnits i Blekinge och på Öland. Arten har tillfälligt uppträtt längre norrut. Arten minskar i hela utbredningsområdet. I Norge var den känd från tre lokaler före 1854. I Danmark förekommer den sparsamt medan den saknas i Finland. Den förekommer huvudsakligen i västra, centrala och södra Europa samt i Nordafrika och Mindre Asien. Den är införd till Sydafrika, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer främst i Halland, Skåne, Bohuslän samt har enstaka förekomster i Västergötland och Småland. Åkerfibbla växer i näringsrik, kalkfattig sandjord på sandhedar och sandiga åkrar, tillfälligt även på ruderatmark. Finns ett åtgärdsprogram som är framtaget för att gynna arten. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 250 (200-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)).
Ekologi
Åkerfibblan växer i näringsrik, kalkfattig sandjord på sandhedar och sandiga åkrar, tillfälligt även på ruderatmark. I Norge uppges arten höra hemma på torra backar medan åkerförekomster anses sekundära.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Hypochaeris (rosettfibblor), Art Hypochaeris glabra L. - åkerfibbla Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer främst i Halland, Skåne, Bohuslän samt har enstaka förekomster i Västergötland och Småland. Åkerfibbla växer i näringsrik, kalkfattig sandjord på sandhedar och sandiga åkrar, tillfälligt även på ruderatmark. Finns ett åtgärdsprogram som är framtaget för att gynna arten. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 250 (200-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Åkerfibblan är en ettårig, vårgroende, vanligen något grenig, 1–4 dm hög ört. I "Flora Europaea" anges den även kunna vara flerårig. Rosettbladen är kala till gleshåriga och glestandade. Blomkorgen är ca 2 cm bred, ljusgul och öppnar sig knappt vid blomningen. Holkfjällen är kala, mörkgröna med hinnkant och mörk spets. Blomningen sker i juli-augusti. Frukterna är 4–5 mm långa, rödbruna, med pensel med både enkla hår och fjäderhår.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för åkerfibbla

Länsvis förekomst och status för åkerfibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för åkerfibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Åkerfibblan förekommer främst i Halland med 100-tals lokaler. Den finns även i Skåne (25-tal lokaler) och Bohuslän (10 lokaler) samt sällsynt i Småland och Västergötland. Tidigare har den även funnits i Blekinge och på Öland. Arten har tillfälligt uppträtt längre norrut. Arten minskar i hela utbredningsområdet. I Norge var den känd från tre lokaler före 1854. I Danmark förekommer den sparsamt medan den saknas i Finland. Den förekommer huvudsakligen i västra, centrala och södra Europa samt i Nordafrika och Mindre Asien. Den är införd till Sydafrika, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hypochaeris - rosettfibblor 
 • Art
  Hypochaeris glabraL. - åkerfibbla

Åkerfibblan växer i näringsrik, kalkfattig sandjord på sandhedar och sandiga åkrar, tillfälligt även på ruderatmark. I Norge uppges arten höra hemma på torra backar medan åkerförekomster anses sekundära.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Ogräsmedel och gödsling påverkar arten negativt.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
I åkrar med åkerfibbla bör man försöka bevara den genom att t.ex. lämna åkerkanterna ogödslade och fria från bekämpningsmedel. Förekommer den på sandmark är det en fördel med en mild störning så att vegetationen inte tillåts att sluta sig helt. Ett långsiktigt bevarande bör även inbegripa odling i allmogeåkrar, botaniska trädgårdar etc samt fröförvaring i genbank. Artens biologi bör studeras ytterligare. Åkerfibbla bör övervakas av floraväktare.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn – NO: Åkergrisøyre, DK: Glat Kongepen, FI: Kaljuhäränsilmä, GB: Smooth Cat´s-ear.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Blomgren, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Bohuslän. Årsrapport 2004. Föreningen Bohusläns flora.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Gustafsson, M. 1996. Kulturlandskap och Flora på Bjärehalvön. Lund.

Hultén, E. (red.) 1958–60. Vår svenska flora i färg. Stockholm.

Hultén, E. & Fries, M. 1986. Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer. Koeltz Scientific Books. Königstein.

Høiland, K. 1993. Truete kulturbetingete planter i Norge. 1 Åkerugras. NINA Utredning 47: 1–44.

Pedersen, A. 1961. Kurvblomsternes udbredelse i Danmark (ekskl. Hieracium og Taraxacum). Bot. Tidsskr. 57: 81–289.

Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årsrapport 2004. Calluna 22 (2):1–49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Svensson & Göran Thor 1994. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hypochaeris - rosettfibblor 
 • Art
  Hypochaeris glabra, L. - åkerfibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Svensson & Göran Thor 1994. ©ArtDatabanken, SLU 2007.