Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  åkerkål

Organismgrupp Kärlväxter Brassica rapa subsp. campestris
Åkerkål Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Åkerkål är en korsblommig växt, vilken räknas som underart till Brassica rapa, Den arten innefattar även kulturväxterna rova, rybs och salladskål. Åkerkål är normalt ettårig och vårgroende, men kan sällsynt vara tvåårig. Den har tunn rot och en ofta grenig, fåbladig stjälk, som kan bli upp till 80 cm lång. De övre bladen är äggrunda och stjälkomfattande, de nedre grunt parflikiga vid basen och har en stor ändflik. I blomställningen sträcker sig klasens översta, nyutslagna blommorna högre upp än knopparna. Blommorna är blekgula och har fyra, omkring 1 cm långa kronblad. Frukten är en 4-7 cm lång skida, som smalnar av till en centimeterlång del utan frön, ett spröt. Skidan öppnar sig vid mognaden nerifrån i två valvler. Åkerkål är svår att skilja från närstående taxa, i synnerhet från rybs, men även från raps. Hos åkerkål sträcker sig de nyutslagna blommorna högre upp än knopparna, medan det motsatta förhållandet i allmänhet gäller för raps. Rybs är till skillnad från åkerkål oftast tvåårig med ganska tjock rot och flerbladig stjälk. Se vidare under rubriken Övrigt.
Utbredning
Länsvis förekomst för åkerkål Observationer i Sverige för åkerkål
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Åkerkål förekommer i hela landet utom i delar av Norrlands inland och i fjälltrakterna. I några landskap i den södra halvan av landet (Halland, Södermanland, Uppland) har en tydlig nedgång dokumenterats, i Småland var den vanlig ända fram till 1980-talet, men har därefter troligen minskat. Ingen minskning har noterats i Medelpad. Utbredningen i Europa är östlig, men dess nuvarande förekomst och status är dåligt kända, bl.a. på grund av svårigheterna att avgränsa åkerkål som underart. Floror över olika områden har gett varierande uppgifter om de särskiljande egenskaperna. Se även under rubriken Övrigt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2ac+3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Förekommer eller har förekommit i stora delar av landet förutom i fjällkedjan. Främst ett åkerogräs men växer även längs vägkanter och på ruderatmark. Tillbakagång i hela södra Sverige är förmodligen >50% även om kunskapsunderlaget är något bristfälligt. När den stora minskningen skedde är något osäkert. Minskningen antas fortgå kommande år. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på underartens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (10-50) % under de senaste 10 åren. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-30) %. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ac+3c).
Ekologi
Åkerkål är ursprungligen ett åkerogräs, som funnits länge i vårt land, d.v.s. långt innan rybs började odlas i större omfattning. Fortfarande förekommer den på åkrar, men antagligen oftare på annan öppen kulturmark, t.ex. vägkanter, rabatter och jordhögar. Den växer gärna på mager mineraljord på schaktad, öppen mark. Åkerkål är en snabb, konkurrenssvag kolonisatör, som snabbt försvinner då vegetationen tätnar omkring den.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Brassicales (kålordningen), Familj Brassicaceae (korsblommiga), Släkte Brassica (kålsläktet), Underart Brassica rapa subsp. campestris (L.) A. R. Clapham - åkerkål Synonymer Brassica campestris L., Brassica rapa ssp. sylvestris (L.) Janch., Brassica rapa ssp. campestris (L.) A. R. Clapham

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2ac+3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer eller har förekommit i stora delar av landet förutom i fjällkedjan. Främst ett åkerogräs men växer även längs vägkanter och på ruderatmark. Tillbakagång i hela södra Sverige är förmodligen >50% även om kunskapsunderlaget är något bristfälligt. När den stora minskningen skedde är något osäkert. Minskningen antas fortgå kommande år. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på underartens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (10-50) % under de senaste 10 åren. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-30) %. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ac+3c).
Åkerkål är en korsblommig växt, vilken räknas som underart till Brassica rapa, Den arten innefattar även kulturväxterna rova, rybs och salladskål. Åkerkål är normalt ettårig och vårgroende, men kan sällsynt vara tvåårig. Den har tunn rot och en ofta grenig, fåbladig stjälk, som kan bli upp till 80 cm lång. De övre bladen är äggrunda och stjälkomfattande, de nedre grunt parflikiga vid basen och har en stor ändflik. I blomställningen sträcker sig klasens översta, nyutslagna blommorna högre upp än knopparna. Blommorna är blekgula och har fyra, omkring 1 cm långa kronblad. Frukten är en 4-7 cm lång skida, som smalnar av till en centimeterlång del utan frön, ett spröt. Skidan öppnar sig vid mognaden nerifrån i två valvler. Åkerkål är svår att skilja från närstående taxa, i synnerhet från rybs, men även från raps. Hos åkerkål sträcker sig de nyutslagna blommorna högre upp än knopparna, medan det motsatta förhållandet i allmänhet gäller för raps. Rybs är till skillnad från åkerkål oftast tvåårig med ganska tjock rot och flerbladig stjälk. Se vidare under rubriken Övrigt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för åkerkål

Länsvis förekomst och status för åkerkål baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för åkerkål

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Åkerkål förekommer i hela landet utom i delar av Norrlands inland och i fjälltrakterna. I några landskap i den södra halvan av landet (Halland, Södermanland, Uppland) har en tydlig nedgång dokumenterats, i Småland var den vanlig ända fram till 1980-talet, men har därefter troligen minskat. Ingen minskning har noterats i Medelpad. Utbredningen i Europa är östlig, men dess nuvarande förekomst och status är dåligt kända, bl.a. på grund av svårigheterna att avgränsa åkerkål som underart. Floror över olika områden har gett varierande uppgifter om de särskiljande egenskaperna. Se även under rubriken Övrigt.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Brassica - kålsläktet 
 • Art
  Brassica rapa - rova/rybs/åkerkål 
 • Underart
  Brassica rapa subsp. campestris(L.) A. R. Clapham - åkerkål
  Synonymer
  Brassica campestris L.
  Brassica rapa ssp. sylvestris (L.) Janch.
  Brassica rapa ssp. campestris (L.) A. R. Clapham

Åkerkål är ursprungligen ett åkerogräs, som funnits länge i vårt land, d.v.s. långt innan rybs började odlas i större omfattning. Fortfarande förekommer den på åkrar, men antagligen oftare på annan öppen kulturmark, t.ex. vägkanter, rabatter och jordhögar. Den växer gärna på mager mineraljord på schaktad, öppen mark. Åkerkål är en snabb, konkurrenssvag kolonisatör, som snabbt försvinner då vegetationen tätnar omkring den.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Liksom andra åkerogräs har åkerkål svårt att utvecklas i nutidens täta grödor. Den drabbas även av den effektiva frörensningen och av kemiska bekämpningsmedel. Vägkanter, trädgårdar och skräpmarker utgör osäkra växtplatser för åkerkål, som lätt konkurreras bort i sådana snabbt föränderliga miljöer. - Med tanke på att åkerkål mycket ofta hybridiserar med rybs, är det tveksamt om den på sikt kommer att kunna skiljas ut som eget taxon.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
I områden där rybs inte odlas och inte heller förekommer som förvildad, bör man skapa gynnsamma förhållanden för åkerkål, speciellt där den förekommer som åkerogräs. Detta kan åstadkommas genom att man etablerar kantzoner på åkrarna, där grödorna är glesa och där kemisk ogräsbekämpning undviks. Förekomster av vad som kan bedömas vara ren åkerkål bör dokumenteras och övervakas.
Utländska namn - NO åkerkål, DK Ager-Kål, FI peltokaali, GB Wild Turnip.
Åkerkål kan hybridisera med de odlade underarterna av Brassica rapa, rova, rybs och salladskål, något som efter några generationer kan ge många mellanformer mellan föräldrarna, framför allt mellan åkerkål och rybs. Dessa intermediära former kan vara omöjliga att hänföra till den ena eller den andra underarten, något som speciellt gäller exemplar i skräpmarksmiljöer. Troligen sker en successiv utveckling till dess åkerkål inte längre kommer att kunna skiljas ut som underart. Hybridisering har säkerligen pågått från det att rybs började odlas som oljeväxt i vårt land. Åkerkål har behållit sina ursprungliga karaktärer bäst på de nordliga förekomsterna, där rybs inte odlas i någon större utsträckning.

Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.) 2007. Smålands flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Georgson, K. et al. 1997. Hallands flora. Lund.

Lidberg, R. & Lindström, H. 2010. Medelpads flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Maad, J. m.fl. 2009. Floraförändringar i Uppland under 1900-talet - en analys från Projekt Upplands flora. Svensk Botanisk Tidskrift 103: 67-104.

Rydberg, H. & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Snogerup, S. Brassica. Manuskript för Flora Nordica.

Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T. 1993. Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i allmogeåkrar. Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-22

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Brassica - kålsläktet 
 • Art
  Brassica rapa - rova/rybs/åkerkål 
 • Underart
  Brassica rapa subsp. campestris, (L.) A. R. Clapham - åkerkål
  Synonymer
  Brassica campestris L.
  Brassica rapa ssp. sylvestris (L.) Janch.
  Brassica rapa ssp. campestris (L.) A. R. Clapham
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-22