Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  åkerranunkel

Organismgrupp Kärlväxter Ranunculus arvensis
Åkerranunkel Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Åkerranunkel är en höst- eller vårgroende, ettårig, 3–4 dm hög smörblomma med 0,5–1 cm vida, citrongula blommor och stora, taggiga frukter. De nedre bladen är rundade eller grovflikiga, de övre handflikiga med linjära flikar. Nektar avsöndras i små fickor på kronbladens bas och lockar främst flugor. Arten kan även självbefruktas. Höstgrodda plantor blommar under juni och juli, vårgrodda under juli och augusti. De karakteristiska, starkt taggiga frukterna mognar från juli till september. De sitter kvar länge på plantan och kommer att tröskas tillsammans med säden. Spridning kan också ske genom att frukterna fastnar på djur, kläder och tidigare på sädessäckar.
Utbredning
Länsvis förekomst för åkerranunkel Observationer i Sverige för åkerranunkel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Åkerranunkeln hade sin största utbredning i slutet av 1800-talet och var allmän på Öland och Gotland men förekom även i Skåne, Blekinge och Halland samt spridd upp till mellersta Sverige. Den har gått tillbaka under hela 1900-talet, särskilt under senare årtionden. Numera är den huvudsakligen endast tillfällig på fastlandet, men den är nyligen återfunnen på en gammal lokal i Stockholms skärgård samt i Skåne. På Öland och Gotland kan den fortfarande uppträda rikligt, men även där har den minskar kraftigt de senaste decennierna. Den har haft mycket få förekomster i övriga Norden med undantag av Danmark. Den är nu ovanlig även i Danmark. Detsamma gäller många andra europeiska länder. Arten anses vara ursprunglig i Nordafrika, Sydeuropa och Västasien samt införd till andra delar av Europa, Nordamerika, Japan, Australien och Nya Zeeland. Liksom många andra utrotningshotade åkerväxter har åkerranunkeln förts in i Sverige tillsammans med den tidigaste sädesodlingen för flera tusen år sedan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer främst på Öland och Gotland, enstaka förekomster i andra landskap. Åkerranunkel växer främst i kanterna av höstsädesåkrar. Tät säd i kombination med ogräsmedel slår ut den. Omfattas av åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade åkerogräs. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2500-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 640 (500-750) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Åkerranunkel växer endast på kulturmarker, främst i höstsädesåkrar (vanligen råg). Den verkar inte föredra någon speciell jordart. Groningen stimuleras dock av hög fuktighet, och arten förekommer i princip inte på torra sandjordar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Ranunculaceae (ranunkelväxter), Släkte Ranunculus (ranunkler), Art Ranunculus arvensis L. - åkerranunkel Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer främst på Öland och Gotland, enstaka förekomster i andra landskap. Åkerranunkel växer främst i kanterna av höstsädesåkrar. Tät säd i kombination med ogräsmedel slår ut den. Omfattas av åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade åkerogräs. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2500-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 640 (500-750) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Åkerranunkel är en höst- eller vårgroende, ettårig, 3–4 dm hög smörblomma med 0,5–1 cm vida, citrongula blommor och stora, taggiga frukter. De nedre bladen är rundade eller grovflikiga, de övre handflikiga med linjära flikar. Nektar avsöndras i små fickor på kronbladens bas och lockar främst flugor. Arten kan även självbefruktas. Höstgrodda plantor blommar under juni och juli, vårgrodda under juli och augusti. De karakteristiska, starkt taggiga frukterna mognar från juli till september. De sitter kvar länge på plantan och kommer att tröskas tillsammans med säden. Spridning kan också ske genom att frukterna fastnar på djur, kläder och tidigare på sädessäckar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för åkerranunkel

Länsvis förekomst och status för åkerranunkel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för åkerranunkel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Åkerranunkeln hade sin största utbredning i slutet av 1800-talet och var allmän på Öland och Gotland men förekom även i Skåne, Blekinge och Halland samt spridd upp till mellersta Sverige. Den har gått tillbaka under hela 1900-talet, särskilt under senare årtionden. Numera är den huvudsakligen endast tillfällig på fastlandet, men den är nyligen återfunnen på en gammal lokal i Stockholms skärgård samt i Skåne. På Öland och Gotland kan den fortfarande uppträda rikligt, men även där har den minskar kraftigt de senaste decennierna. Den har haft mycket få förekomster i övriga Norden med undantag av Danmark. Den är nu ovanlig även i Danmark. Detsamma gäller många andra europeiska länder. Arten anses vara ursprunglig i Nordafrika, Sydeuropa och Västasien samt införd till andra delar av Europa, Nordamerika, Japan, Australien och Nya Zeeland. Liksom många andra utrotningshotade åkerväxter har åkerranunkeln förts in i Sverige tillsammans med den tidigaste sädesodlingen för flera tusen år sedan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Ranunculus - ranunkler 
 • Art
  Ranunculus arvensisL. - åkerranunkel

Åkerranunkel växer endast på kulturmarker, främst i höstsädesåkrar (vanligen råg). Den verkar inte föredra någon speciell jordart. Groningen stimuleras dock av hög fuktighet, och arten förekommer i princip inte på torra sandjordar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Åkerranunkeln började gå tillbaka när maskinell utsädesrensning infördes. Frukterna spreds inte längre med utsädet, varför den blev beroende av att en del frukter faller direkt till marken eller följer med halmfraktionen vid tröskningen. Fröna förlorar relativt snabbt grobarheten i jord. Arten är mycket konkurrenskänslig och kan endast utveckla tillräckligt antal blommor och frukter när den växer i utkanten av sädesbestånd. Tät säd i kombination med ogräsmedel slår ut den. Åkerranunkeln försvinner även när sädesodling ersätts med vallodling.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Om åkerranunkel ska kunna fortleva som åkerogräs måste lokaler där den fortfarande förekommer måste hänsyn tas till arten vid brukandet av åkern. Genom att undvika ogräsmedel i åkrarnas ytterkanter kan man ge arten möjlighet att fortleva. Brukarna bör informeras om förekomsten av arten och hur man undviker att försämra dess livsmiljö av misstag. På lång sikt kommer den troligen att gå tillbaka ännu mer, och i ett långsiktigt bevarande bör ingå odling i allmogeåkrar och botaniska trädgårdar liksom lagring av frö i genbank. Ett åtgärdsprogram för åkerranunkel (åkerogräs) ska upprättas och det kommer att ge förslag på lämpliga åtgärder. Arten bör övervakas av floraväktare.

Åtgärdsprogram Fastställt
Liksom övriga smörblommor innehåller åkerranunkeln giftiga och bittra ämnen. Giftigheten gäller endast den färska örten, inte när den ingår i hö eller ensilage. Utländska namn – NO: Piggsoleie, DK: Ager-Ranunkel, FI: Peltoleinikki, GB: Corn Buttercup.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1).

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Bringer, K.-G. 1996. Åkerranunkel Ranunculus arvensis och luddvicker Vicia villosa på Öland 1992–1995. Krutbrännaren 5 (1): 14–16.

Ekman, J., Frostberg, K. & Svenson, A. 2005. Floraväkteriet i Sörmland och Uppland fram t.o.m. 2004. Daphne 16: 3–111.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Jessen, K. & Lind, J. 1922–1923. Det Danske Markukrudts Historie. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturv. og mathem. Afd. 8 Række. VIII. Köbenhavn.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Larsen, K. 1956. Ranunculaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 53: 198–252.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Mattiasson, G. 2006. Skånes hotade åkerogräs. Bot. Not. 139 (3): 11–21.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Suominen, J. 1979. The grain immigrant flora of Finland. Acta Botanica Fennica 111.

Svensson, R. & Wigren, M. 1982. Några ogräsarters tillbakagång belyst genom konkurrens-, gödslings- och herbicidförsök. Svensk Bot. Tidskr. 76: 241–258.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Marita Wigren-Svensson & Roger Svensson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Ranunculus - ranunkler 
 • Art
  Ranunculus arvensis, L. - åkerranunkel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Marita Wigren-Svensson & Roger Svensson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2007.