Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  åkersyska

Organismgrupp Kärlväxter Stachys arvensis
Åkersyska Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Åkersyska är en ettårig, nedliggande eller uppstigande, kransblommig ört med upp till 30 cm lång, oftast från basen grenad stjälk. Hela växten är glest borsthårig. Bladen är skaftade, 1–3 cm långa, äggrunda och naggade. Blommorna sitter i glest ställda, oftast 6-blommiga kransar. Kronan är blekt röd, sällan vit med röda fläckar, 6–9 mm lång och endast något längre än fodret, som är klocklikt, 10-nervigt och har 5 triangulära, spetsiga tänder. Arten blommar i juli-september. Den förökar sig med frön som gror på våren.
Utbredning
Länsvis förekomst för åkersyska Observationer i Sverige för åkersyska
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Åkersyska har noterats på många lokaler i främst Skåne, Blekinge, södra Kalmar län och i ett kuststråk Halland norrut till Bohuslän. Därtill kommer fynd av mera tillfällig natur norrut till Medelpad. Numera har arten troligen sina rikaste förekomster i Skåne (375 lokaler) och Halland, där den i vissa delar fortfarande är relativt vanlig. Åkersyska är allmän i Danmark förutom på västra och norra Jylland. Arten är även känd från södra Norge och från några få lokaler i Finland. Åkersyska har ett sammanhängande utbredningsområde i Väst- och Centraleuropa och angränsande delar av Nordafrika. Den har dessutom blivit införd i bl a Nord- och Sydamerika, Australien och på Nya Zeeland. Åkersyska är troligen ursprunglig i västra Medelhavsområdet varifrån den tidigt med människans hjälp spritts norrut genom jordbruk och samfärdsel.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Åkersyska förekommer främst i Blekinge, Skåne och i kuststråken norrut till Bohuslän. Enstaka förekomster i andra landskap. Den växer främst på näringsrik sandig mark, gärna i åkerns kantzoner, trädgårdsland, avfallsplatser och på annan störd kulturmark. Dagens rationella åkerbruk är det främsta hotet mot arten. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (500-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)).
Ekologi
Åkersyska växer främst på näringsrik sandig mark, men finns ibland på mera lerhaltiga jordar; gärna i åkrar som ogräs i vårsådda grödor, ibland för något eller några år i mycket stora mängder. Företrädesvis finner man den i kanter och hörn av åkrar som inte påverkats av bekämpningsmedel mot ogräs och på ställen där grödan är så gles att tillräckligt med ljus kan nå marken. Den påträffas dessutom allt emellanåt i trädgårdsland, på avfallsplatser och på annan störd kulturmark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Lamiales (plisterordningen), Familj Lamiaceae (kransblommiga), Släkte Stachys (syskor), Art Stachys arvensis (L.) L. - åkersyska Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Åkersyska förekommer främst i Blekinge, Skåne och i kuststråken norrut till Bohuslän. Enstaka förekomster i andra landskap. Den växer främst på näringsrik sandig mark, gärna i åkerns kantzoner, trädgårdsland, avfallsplatser och på annan störd kulturmark. Dagens rationella åkerbruk är det främsta hotet mot arten. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (500-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Åkersyska är en ettårig, nedliggande eller uppstigande, kransblommig ört med upp till 30 cm lång, oftast från basen grenad stjälk. Hela växten är glest borsthårig. Bladen är skaftade, 1–3 cm långa, äggrunda och naggade. Blommorna sitter i glest ställda, oftast 6-blommiga kransar. Kronan är blekt röd, sällan vit med röda fläckar, 6–9 mm lång och endast något längre än fodret, som är klocklikt, 10-nervigt och har 5 triangulära, spetsiga tänder. Arten blommar i juli-september. Den förökar sig med frön som gror på våren.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för åkersyska

Länsvis förekomst och status för åkersyska baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för åkersyska

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Åkersyska har noterats på många lokaler i främst Skåne, Blekinge, södra Kalmar län och i ett kuststråk Halland norrut till Bohuslän. Därtill kommer fynd av mera tillfällig natur norrut till Medelpad. Numera har arten troligen sina rikaste förekomster i Skåne (375 lokaler) och Halland, där den i vissa delar fortfarande är relativt vanlig. Åkersyska är allmän i Danmark förutom på västra och norra Jylland. Arten är även känd från södra Norge och från några få lokaler i Finland. Åkersyska har ett sammanhängande utbredningsområde i Väst- och Centraleuropa och angränsande delar av Nordafrika. Den har dessutom blivit införd i bl a Nord- och Sydamerika, Australien och på Nya Zeeland. Åkersyska är troligen ursprunglig i västra Medelhavsområdet varifrån den tidigt med människans hjälp spritts norrut genom jordbruk och samfärdsel.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Lamiaceae - kransblommiga 
 • Släkte
  Stachys - syskor 
 • Art
  Stachys arvensis(L.) L. - åkersyska

Åkersyska växer främst på näringsrik sandig mark, men finns ibland på mera lerhaltiga jordar; gärna i åkrar som ogräs i vårsådda grödor, ibland för något eller några år i mycket stora mängder. Företrädesvis finner man den i kanter och hörn av åkrar som inte påverkats av bekämpningsmedel mot ogräs och på ställen där grödan är så gles att tillräckligt med ljus kan nå marken. Den påträffas dessutom allt emellanåt i trädgårdsland, på avfallsplatser och på annan störd kulturmark.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Åkersyskans utbredning i Sverige sammanfaller med de områden där jordbruket bedrivs som mest rationellt. Den har svårt att hävda sig i detta jordbrukslandskap, där tätvuxna grödor, intensiv ogräsbekämpning och höga gödselgivor minskar livsutrymmet för små och konkurrenssvaga ogräs.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Åkrar med förekomst av åkersyska bör få en kantzon där ogräsmedel och alltför kraftig gödsling undviks. Detta skulle utan tvekan även gynna många andra konkurrenssvaga och hotade åkerogräs. Förekomster av ruderatväxter bör man försöka bevara genom att hålla växtplatserna öppna och inte låta dem växa igen med gräs och högvuxna örter. Åkersyska kan med fördel odlas och bevaras i allmogeåkrar. Arten bör övervakas av floraväktare.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn – NO: Småsvinerot, DK: Ager-Galtetand, FI: Rikkapähkämö, GB: Field Woundwort.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Fröberg, L. 2006. Blekinges flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Hård av Segerstad, F. 1924. Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrupper. Malmö.

Jessen, K. & Lind, J. 1922–1923. Det Danske Markukrudts Historie. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturv. og mathem. Afd. 8 Række. VIII. Köbenhavn.

Olsson, K.-A. 2006. Nya hotade kärlväxter i Skåne. Bot. Not. 139 (3): 22–33.

Pedersen, A. 1969. Labiaternes og Verbenaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 64: 285–379.

Suominen, J. 1979. The grain immigrant flora of Finland. Acta Botanica Fennica 111.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Lamiaceae - kransblommiga 
 • Släkte
  Stachys - syskor 
 • Art
  Stachys arvensis, (L.) L. - åkersyska
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2007.