Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  åsnefibbla

Organismgrupp Kärlväxter Hieracium onosmoides
Åsnefibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Med sina talrika jämnt och tätt sågtandade stjälkblad, sina jämnt styvhåriga bladovansidor, sitt cilierade kronbräm och sin täta beklädnad på såväl holkar som holkskaft förefaller åsnefibbla sakna närmare släktskap med övriga svenska hökfibblor, undantaget getfibbla H. pseudonosmoides som är uppenbart närstående.

Stjälk och bladskaft tämligen klena, vid basen intensivt mörkvioletta med mycket tät 3,6–4,2 mm lång behåring. Stjälk även vid mitten tätt borsthårig. Blad få och tidigt vissnade, mer eller mindre blågröna, ovan relativt jämnt håriga och med tätt sittande 1,5–3,5 mm långa kanthår. Bladskiva smalt omvänt lansettlik till elliptisk med killik bas och mer eller mindre djup och regelbunden sågtandning. Stjälkblad 4–11, på undersidan ej eller glest stjärnhåriga. Korgställning som välutvecklad enkel men relativt kortgrenig med medellångt akladium. Holkskaft med tätt sittande glandler och ganska tätt till tätt sittande hår. Holkfjäll 9–11 mm, tämligen breda, smaltrubbiga till kortspetsiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler tätt sittande, korta, mer eller mindre svarta. Holkhår tätt sittande, medellånga, ungefär från mitten ljusspetsade. Holkstjärnludd sparsamt till tämligen rikligt, oftast ojämnt spritt och ibland begränsat till de basala fjällkanterna. Märke rent gult. Kronbräm glest till tätt cilierat. Strålblommor påfallande korta.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Närmaste förväxlingsart är getfibbla H. pseudonosmoides, vilken dock är mer lågvuxen med färre stjälkblad samt skiljer sig genom tätare och längre hårbeklädnad på holkarna, kalt kronbräm och smalare blad med mer utdragen spets
Utbredning
Länsvis förekomst för åsnefibbla Observationer i Sverige för åsnefibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Åsnefibbla fanns åtminstone förr glest spridd i västligaste Sverige men är ej funnen sedan 1920-talet. I Norge är den däremot mer vitt spridd. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Känd från spridda förekomster i Bohuslän, Dalsland och Värmland. Senast funnen 1926. Antalet reproduktiva individer skattas till 825 (550-1100). Antalet lokalområden i landet skattas till 11 (1-17). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6875 (5000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 44 (4-68) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Åsnefibbla växer på gråstenshällmarker och steniga ljunghedar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Hieracium (hökfibblor), Art Hieracium onosmoides Fr. - åsnefibbla Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Dokumentation Känd från spridda förekomster i Bohuslän, Dalsland och Värmland. Senast funnen 1926. Antalet reproduktiva individer skattas till 825 (550-1100). Antalet lokalområden i landet skattas till 11 (1-17). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6875 (5000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 44 (4-68) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Med sina talrika jämnt och tätt sågtandade stjälkblad, sina jämnt styvhåriga bladovansidor, sitt cilierade kronbräm och sin täta beklädnad på såväl holkar som holkskaft förefaller åsnefibbla sakna närmare släktskap med övriga svenska hökfibblor, undantaget getfibbla H. pseudonosmoides som är uppenbart närstående.

Stjälk och bladskaft tämligen klena, vid basen intensivt mörkvioletta med mycket tät 3,6–4,2 mm lång behåring. Stjälk även vid mitten tätt borsthårig. Blad få och tidigt vissnade, mer eller mindre blågröna, ovan relativt jämnt håriga och med tätt sittande 1,5–3,5 mm långa kanthår. Bladskiva smalt omvänt lansettlik till elliptisk med killik bas och mer eller mindre djup och regelbunden sågtandning. Stjälkblad 4–11, på undersidan ej eller glest stjärnhåriga. Korgställning som välutvecklad enkel men relativt kortgrenig med medellångt akladium. Holkskaft med tätt sittande glandler och ganska tätt till tätt sittande hår. Holkfjäll 9–11 mm, tämligen breda, smaltrubbiga till kortspetsiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler tätt sittande, korta, mer eller mindre svarta. Holkhår tätt sittande, medellånga, ungefär från mitten ljusspetsade. Holkstjärnludd sparsamt till tämligen rikligt, oftast ojämnt spritt och ibland begränsat till de basala fjällkanterna. Märke rent gult. Kronbräm glest till tätt cilierat. Strålblommor påfallande korta.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Närmaste förväxlingsart är getfibbla H. pseudonosmoides, vilken dock är mer lågvuxen med färre stjälkblad samt skiljer sig genom tätare och längre hårbeklädnad på holkarna, kalt kronbräm och smalare blad med mer utdragen spets

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för åsnefibbla

Länsvis förekomst och status för åsnefibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för åsnefibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Åsnefibbla fanns åtminstone förr glest spridd i västligaste Sverige men är ej funnen sedan 1920-talet. I Norge är den däremot mer vitt spridd. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium onosmoides agg.  
 • Art
  Hieracium onosmoidesFr. - åsnefibbla

Åsnefibbla växer på gråstenshällmarker och steniga ljunghedar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Namngivning: Hieracium onosmoides Fr.; Fries, E., Nova Acta Regiae Societatis Scientiarium Upsaliensis 13-14: 102 (1848).

Typmaterial: ”Norge: Christiansand. M. N. Blytt” (ex herb. E. Fries), i UPS (lektotyp, Tyler 2011).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium onosmoides agg.  
 • Art
  Hieracium onosmoides, Fr. - åsnefibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.