Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ö-nästing

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Quaternaria dissepta
Ö-nästing Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ö-nästing är en liten sporsäcksvamp med valsoida fruktbäddar, det vill säga peritheciehalsarna mynnar gemensamt på en liten skiva i en spricka i barken. De innehåller 2--5 (ofta 4) klotformiga till hoptryckta äggformiga perithecier. Perithecierna mäter 500--600 × 600--1000 µm, och halsen är 200--300 µm lång. Endostromat är tydligt utvecklat och begränsas nedåt i veden av en svart dorsallinje. Peritheciehalsarnas toppar sticker ut mer eller mindre kraftigt och tränger igenom barken. De är hela eller något fårade, och är 200--220 µm i diameter. Sporsäckarnas sporbärande del är 75--115 × 12--20 µm, skaftet är 100--180 µm, och apikalringen färgas oftast blå i Melzers jodlösning. Sporerna är korvformiga, ljusbeige till gyllenbruna och mäter 20 --28,5 × 5--7 8 µm (i viss litteratur anges att sporerna kan bli ända upp till 40 µm långa). Konidiestadiet producerar konidiesporer som mäter 18--36 × 1--1,5 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för ö-nästing Observationer i Sverige för ö-nästing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den kända svenska utbredningen omfattar Skåne, Öland, Västergötland och Uppland. I övrigt är den känd från Europa och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2ce+3ce+4ce; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i bark på döda grenar och kvistar av alm. Arten kommer i tidigt nebrytningsstadium och de oansenliga fruktkroppar bryter igenom barken på vårvintern till försommaren. Artens livsmiljö minskar som följd av almsjukans härjningar i landet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (30-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (3-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan (almsjukan). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2ce+3ce+4ce; D1).
Ekologi
Önästing växer på bark av nyligen döda grenar och kvistar av almar Ulmus och kan hittas under vårvinter till försommar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsalm
· skogsalm
Levande träd
Levande träd
· skogsalm
· skogsalm
Dött träd
Dött träd
· skogsalm
· skogsalm
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Xylariales, Familj Diatrypaceae, Släkte Quaternaria, Art Quaternaria dissepta (Fr.:Fr.) Tul. & C.Tul - ö-nästing Synonymer Quaternaria dissepta (Fr.) Tul. & C.Tul., Sphaeria dissepta Fr.:Fr., Valsa dissepta (Fr.:Fr.) Fr., Eutypa dissepta (Fr.:Fr.) Berl., Eutypella dissepta (Fr.:Fr.) Rappaz, önästing, Libertella dissepta Traverso

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2ce+3ce+4ce; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i bark på döda grenar och kvistar av alm. Arten kommer i tidigt nebrytningsstadium och de oansenliga fruktkroppar bryter igenom barken på vårvintern till försommaren. Artens livsmiljö minskar som följd av almsjukans härjningar i landet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (30-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (3-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan (almsjukan). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2ce+3ce+4ce; D1).
Ö-nästing är en liten sporsäcksvamp med valsoida fruktbäddar, det vill säga peritheciehalsarna mynnar gemensamt på en liten skiva i en spricka i barken. De innehåller 2--5 (ofta 4) klotformiga till hoptryckta äggformiga perithecier. Perithecierna mäter 500--600 × 600--1000 µm, och halsen är 200--300 µm lång. Endostromat är tydligt utvecklat och begränsas nedåt i veden av en svart dorsallinje. Peritheciehalsarnas toppar sticker ut mer eller mindre kraftigt och tränger igenom barken. De är hela eller något fårade, och är 200--220 µm i diameter. Sporsäckarnas sporbärande del är 75--115 × 12--20 µm, skaftet är 100--180 µm, och apikalringen färgas oftast blå i Melzers jodlösning. Sporerna är korvformiga, ljusbeige till gyllenbruna och mäter 20 --28,5 × 5--7 8 µm (i viss litteratur anges att sporerna kan bli ända upp till 40 µm långa). Konidiestadiet producerar konidiesporer som mäter 18--36 × 1--1,5 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ö-nästing

Länsvis förekomst och status för ö-nästing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ö-nästing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den kända svenska utbredningen omfattar Skåne, Öland, Västergötland och Uppland. I övrigt är den känd från Europa och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Diatrypaceae  
 • Släkte
  Quaternaria  
 • Art
  Quaternaria dissepta(Fr.:Fr.) Tul. & C.Tul - ö-nästing
  Synonymer
  Quaternaria dissepta (Fr.) Tul. & C.Tul.
  Sphaeria dissepta Fr.:Fr.
  Valsa dissepta (Fr.:Fr.) Fr.
  Eutypa dissepta (Fr.:Fr.) Berl.
  Eutypella dissepta (Fr.:Fr.) Rappaz
  önästing
  Libertella dissepta Traverso

Önästing växer på bark av nyligen döda grenar och kvistar av almar Ulmus och kan hittas under vårvinter till försommar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Arten hotas, liksom många andra almspecialister, av almsjukan. Läget för almen förvärras hela tiden och minskingen kommer troligen att pågå tills endast isolerade randbestånd finns kvar av större träd. Småträd kan överleva. Initialt ökade substrat-tillgången för almsvampar men substratet nyligen döda grenar av alm minskar nu.

Påverkan
 • Närvaro av annan art (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Önästing bör eftersökas i nordliga eller andra bestånd av alm som kan tänkas överleva almsjukan.
Arten bör troligen räknas till släktet Quaternaria.

Rappaz, F. (1987): Taxonomie et nomenclature des Diatrypacees à asques octospores. Mycologia Helvetica 2: 285-648.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Diatrypaceae  
 • Släkte
  Quaternaria  
 • Art
  Quaternaria dissepta, (Fr.:Fr.) Tul. & C.Tul - ö-nästing
  Synonymer
  Quaternaria dissepta (Fr.) Tul. & C.Tul.
  Sphaeria dissepta Fr.:Fr.
  Valsa dissepta (Fr.:Fr.) Fr.
  Eutypa dissepta (Fr.:Fr.) Berl.
  Eutypella dissepta (Fr.:Fr.) Rappaz
  önästing
  Libertella dissepta Traverso
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2011.