Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ögonnopping

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Entoloma lividocyanulum
Ögonnopping Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska liten nopping med ljust gråbrun hatt, som är småfjällig och mörkare brun (brunt öga) i mitten, men slät och tydligt strimmig mot kanten. Hatten är svagt hygrofan. Vid torkning försvinner hattens strimmiga intryck nästan helt. Foten är ganska spenslig, upp till 6 cm hög och 3 mm tjock, som färsk vackert blågrå, slät och glänsande. Som äldre eller en stund efter insamling bleknar den blåa färgen och blir mer brunaktig. Skiveggen är fertil och saknar cheilocystider. Sporerna är kantiga och i genomsnitt mindre än 10 µm långa, vilket skiljer den från den närstående strimnopping, E. asprellum, som har längre sporer. Andra liknande arter är ängsnopping, E. poliopus och E. sodale, men dessa två arter har steril skivegg och cheilocystider.
Utbredning
Länsvis förekomst för ögonnopping Observationer i Sverige för ögonnopping
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt funnen över stora delar av landet, från Skåne till Västerbottens län. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 2 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 25 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Den har troligen minskat i antal under senare år p.g.a. successiv avveckling av värdefulla betesmarker med lång hävdkontinuitet, speciellt i skogs- och mellanbygder. Minskningen bedöms vara fortlöpande. Omfattningen är dock svår att bedöma. Den har troligen minskat i antal under senare år p.g.a. successiv avveckling av värdefulla betesmarker med lång hävdkontinuitet, speciellt i skogs- och mellanbygder. Arten är vitt spridd över hela Europa, inklusive Danmark, Norge och Finland. I Danmark är den rödlistad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i grässvål i ogödslad slåttermark och naturbetesmark och sällsynt även i betad, gles ädellövdominerad skog och hässlen. Arten är sannolikt något kalkgynnad. En av de vanligare Entoloma-arterna på gräsmarker. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning och försämrad habitatkvalité. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (114-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (544-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Ögonnoppingen är en marklevande nedbrytare och växer huvudsakligen på öppna, ogödslade ängs- och betesmarker, men ibland även i vägkanter, parker och skogsmark, bl.a. på mulljord i kalkrik gransumpskog. Arten verkar föredra kalkhaltiga marker. I ängs- och betesmark växer den gärna på friska eller torra partier, ofta i områden med lång hävdkontinuitet. På samma växtplatser finns i regel flera andra ovanliga noppingar och vaxskivlingar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Entolomataceae, Släkte Entoloma (rödlingar), Art Entoloma lividocyanulum Noordel. - ögonnopping Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i grässvål i ogödslad slåttermark och naturbetesmark och sällsynt även i betad, gles ädellövdominerad skog och hässlen. Arten är sannolikt något kalkgynnad. En av de vanligare Entoloma-arterna på gräsmarker. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd, med åtföljande igenväxning och försämrad habitatkvalité. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (114-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (544-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
En ganska liten nopping med ljust gråbrun hatt, som är småfjällig och mörkare brun (brunt öga) i mitten, men slät och tydligt strimmig mot kanten. Hatten är svagt hygrofan. Vid torkning försvinner hattens strimmiga intryck nästan helt. Foten är ganska spenslig, upp till 6 cm hög och 3 mm tjock, som färsk vackert blågrå, slät och glänsande. Som äldre eller en stund efter insamling bleknar den blåa färgen och blir mer brunaktig. Skiveggen är fertil och saknar cheilocystider. Sporerna är kantiga och i genomsnitt mindre än 10 µm långa, vilket skiljer den från den närstående strimnopping, E. asprellum, som har längre sporer. Andra liknande arter är ängsnopping, E. poliopus och E. sodale, men dessa två arter har steril skivegg och cheilocystider.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ögonnopping

Länsvis förekomst och status för ögonnopping baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ögonnopping

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt funnen över stora delar av landet, från Skåne till Västerbottens län. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 2 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 25 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Den har troligen minskat i antal under senare år p.g.a. successiv avveckling av värdefulla betesmarker med lång hävdkontinuitet, speciellt i skogs- och mellanbygder. Minskningen bedöms vara fortlöpande. Omfattningen är dock svår att bedöma. Den har troligen minskat i antal under senare år p.g.a. successiv avveckling av värdefulla betesmarker med lång hävdkontinuitet, speciellt i skogs- och mellanbygder. Arten är vitt spridd över hela Europa, inklusive Danmark, Norge och Finland. I Danmark är den rödlistad.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma lividocyanulumNoordel. - ögonnopping

Ögonnoppingen är en marklevande nedbrytare och växer huvudsakligen på öppna, ogödslade ängs- och betesmarker, men ibland även i vägkanter, parker och skogsmark, bl.a. på mulljord i kalkrik gransumpskog. Arten verkar föredra kalkhaltiga marker. I ängs- och betesmark växer den gärna på friska eller torra partier, ofta i områden med lång hävdkontinuitet. På samma växtplatser finns i regel flera andra ovanliga noppingar och vaxskivlingar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Ögonnoppingen hotas i ängs- och betesobjekt, liksom andra ängssvampar, av igenväxning p.g.a. upphörd hävd och gödsling. I skogsmark är slutavverkning det största hotet. I vissa fall missgynnas arten även om markerna hävdas. t.ex. vid tilläggsutfodring (stödutfodring) av djuren vår och höst eller då alltför många träd tillåts växer upp i hagmarken på bekostnad av de öppna ytorna. Ögonnoppingen och många andra ängssvampar klarar inte av att växa under träd i betesmarker. Vidare kan felaktig hävd påverka ögonnoppingen negativt, t.ex. vid sambete mellan näringsrika vallar och magra torrbackar, särskilt när det rör sig om tunga djur.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Den viktigaste åtgärden är att dokumentera intressanta ängssvampslokaler och informera mark- och djurägare samt andra aktörer t.ex. miljöstödshandläggare på Länsstyrelsen. De värdefullaste lokalerna bör skyddas som naturreservat, så att man för framtiden kan garantera fortsatt hävd som gynnar ängssvampar. Vissa växtlokaler i skogsmark, som också innehåller andra höga naturvärden, bör skyddas som biotopskyddsområde eller naturreservat.
Utländska namn – DK: Mørkøjet rødblad, FI: Savujalkarusokas.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1995. Pilze der Schweiz. Band 4. Blätterpilze 2. Verlag Mykologia, Luzern.

Dähncke, R.M. 1993. 1 200 Pilze in Farbfotos. AT Verlag, Aarau.

Lange, J.E. 1935-1940. Flora Agaricina Danica (nr 80 E). Köpenhamn.

Krieglsteiner, G.J. 2003. Die Grosspilze Baden-Württembergs. Band 4. Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co. Stuttgart.

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma. Fungi Europaei 5 – 760 s. Giovanna Biella, Saronno.

Vesterholt, J. & Brandt-Pedersen T. 1990. Rødblad-underslægten Leptonia (Blåhat) i Danmark og på Færøerne. Svampe 21: 14-33.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gillis Aronsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma lividocyanulum, Noordel. - ögonnopping
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gillis Aronsson 2005.