Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  öländsk pricklav

Organismgrupp Lavar Arthonia anombrophila
Öländsk pricklav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Öländsk pricklav är en skorplav med mycket tunn, stålgrå bål som innehåller Trentepohlia-alger. Bålen reagerar C- och kan avgränsas av en brun linje. Apothecierna är 0,15–0,3 mm breda, runda, kantiga eller något avlånga och grenade. De sitter ofta tätt och har en brun, ofta vitpruinös disk. Sporerna är 12–14 × 4–5 µm, 4-celliga och har en stor ändcell. Unga sporer är ofärgade men äldre är bruna och fint vårtiga. Arten påminner om matt pricklav Arthonia pruinata, men bålen hos denna art reagerar C+ rosa och sporerna är större.
Utbredning
Länsvis förekomst för öländsk pricklav Observationer i Sverige för öländsk pricklav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är öländsk pricklav känd från Öland, där den förekommer på två lokaler. Laven upptäcktes 1997 i Trollskogen på nordligaste Öland men har senare upptäckts även i Ottenby lund på sydligaste Öland. På båda lokalerna förekommer arten mycket sällsynt. Arten beskrevs så sent som 1989 från västra England och har sedan dess påträffats även i Sverige och Italien. I alla länder förefaller arten vara sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv,v); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Tre lokaler på Öland i lövskogar med mycket lång trädkontinuitet. Växer på slät bark av senvuxen ek, björk, rönn och gammal oxel. Arten är i övrigt endast känd från Brittiska öarna. Antalet reproduktiva individer skattas till 25 (18-60). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-9). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 90 (90-500) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-36) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v); D).
Ekologi
På Öland förekommer arten på slät bark av yngre ek, björk, rönn och gammal oxel. Oftast sitter den lågt men i ett fall är den även hittad högt upp på äldre ek. Trollskogen är en ek/tallskog och Ottenby lund är en gammal lövskog med ek och inslag av björk. Båda lokalerna har lång skoglig kontinuitet, men åtminstone Ottenby lund har hållits relativt öppet genom bete. I England växer arten på torr, skrovlig bark vid basen av träd, sällan på slät bark, i gamla parker och skogar med lång kontinuitet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· glasbjörk
· glasbjörk
· oxel
· oxel
· rönn
· rönn
· skogsek
· skogsek
· vårtbjörk
· vårtbjörk
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Arthoniaceae, Släkte Arthonia (fläcklavar), Art Arthonia anombrophila Coppins & P.James - öländsk pricklav Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv,v); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Tre lokaler på Öland i lövskogar med mycket lång trädkontinuitet. Växer på slät bark av senvuxen ek, björk, rönn och gammal oxel. Arten är i övrigt endast känd från Brittiska öarna. Antalet reproduktiva individer skattas till 25 (18-60). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-9). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 90 (90-500) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-36) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v); D).
Öländsk pricklav är en skorplav med mycket tunn, stålgrå bål som innehåller Trentepohlia-alger. Bålen reagerar C- och kan avgränsas av en brun linje. Apothecierna är 0,15–0,3 mm breda, runda, kantiga eller något avlånga och grenade. De sitter ofta tätt och har en brun, ofta vitpruinös disk. Sporerna är 12–14 × 4–5 µm, 4-celliga och har en stor ändcell. Unga sporer är ofärgade men äldre är bruna och fint vårtiga. Arten påminner om matt pricklav Arthonia pruinata, men bålen hos denna art reagerar C+ rosa och sporerna är större.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för öländsk pricklav

Länsvis förekomst och status för öländsk pricklav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för öländsk pricklav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är öländsk pricklav känd från Öland, där den förekommer på två lokaler. Laven upptäcktes 1997 i Trollskogen på nordligaste Öland men har senare upptäckts även i Ottenby lund på sydligaste Öland. På båda lokalerna förekommer arten mycket sällsynt. Arten beskrevs så sent som 1989 från västra England och har sedan dess påträffats även i Sverige och Italien. I alla länder förefaller arten vara sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniaceae  
 • Släkte
  Arthonia - fläcklavar 
 • Art
  Arthonia anombrophilaCoppins & P.James - öländsk pricklav

På Öland förekommer arten på slät bark av yngre ek, björk, rönn och gammal oxel. Oftast sitter den lågt men i ett fall är den även hittad högt upp på äldre ek. Trollskogen är en ek/tallskog och Ottenby lund är en gammal lövskog med ek och inslag av björk. Båda lokalerna har lång skoglig kontinuitet, men åtminstone Ottenby lund har hållits relativt öppet genom bete. I England växer arten på torr, skrovlig bark vid basen av träd, sällan på slät bark, i gamla parker och skogar med lång kontinuitet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· glasbjörk - Betula pubescens (Har betydelse)
· oxel - Sorbus intermedia (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· vårtbjörk - Betula pendula (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Båda lokalerna är skyddade som naturreservat, men igenväxning och avverkning av träd med arten på kan utgöra ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
En halvöppen miljö runt växtplatserna bör säkerställas så att mikroklimatet inte förändras alltför drastiskt. Viss gallring har redan utförts i Ottenby lund där skötseln sker i samråd med kunniga biologer för att gynna lavfloran generellt och vissa arter i synnerhet.

Coppins, B. J. 1989. Notes on the Arthoniaceae in the British Isles. Lichenologist 21: 195–216.

Knutsson, T. & Johansson, T. & Lundkvist, H. 1997. Bark- och vedlevande lavar i Trollskogen, Böda. Krutbrännaren 6: 98–114.

Knutsson, T. & Johansson, T. & Lundkvist, H. 1999. Bark- och vedlevande lavar i Trollskogen, Böda, Öland. Graphis Scripta 10: 29–48.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniaceae  
 • Släkte
  Arthonia - fläcklavar 
 • Art
  Arthonia anombrophila, Coppins & P.James - öländsk pricklav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.