Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  öländsk tegellav

Organismgrupp Lavar Psora vallesiaca
Öländsk tegellav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Öländsk tegellav är en fjällig, upp till några cm stor, mörkt brun eller gråbrun art, med flikiga, vitkantade fjäll. Fjällen är på ytan uppspruckna i små kantiga fält. Apothecier är upp till 2 mm breda, svarta och tydligt välvda. Märgen reagerar Pd+ gult. Den är snarlik brunfjällig skivlav Mycobilimbia lurida men denna har fjäll med en jämn yta och märgen reagerar Pd–.
Utbredning
Länsvis förekomst för öländsk tegellav Observationer i Sverige för öländsk tegellav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Öländsk tegellav är endast känd från en lokal på Ölands Stora Alvar (Hulterstad), där den blev funnen 1970 och fortfarande finns kvar. Två delpopulationer omkring 100 m från varandra omfattar tillsammans omkring 25 cm2. Den kan möjligen vara förbisedd, eftersom den är snarlik brunfjällig skivlav Mycobilimbia lurida men den är eftersökt av ett flertal personer. I övriga Norden är den även känd från Norge, i Oppland (Gudbrandsdalen). Utanför Norden finns den i Alperna och Medelhavsområdet samt i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Arten är känd från 15 lokaler på Ölands Stora Alvar och Gotland. Växer på ljusexponerade, kraftigt vittrade, 1-2 dm höga kalkavsatser. Växer i samma miljö som den liksaså rödlistade Toninia tumidula. Antalet reproduktiva individer skattas till 70 (40-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (52-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Öländsk tegellav förekommer på sin lokal vid Hulterstad på både plana ytor och lodytor, på ljusexponerade, kraftigt vittrade, 1–2 dm höga kalkavsatser. Av lavar har 24 följearter noterats, varav kalkstenslav Aspicilia calcarea och brunsvart vårtlav Verrucaria nigrescens är vanligast. Lokalen har även rikligt med mossor.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Parasit
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Psoraceae, Släkte Psora (tegellavar), Art Psora vallesiaca (Schaer.) Timdal - öländsk tegellav Synonymer Lecidea vallesiaca Schaer.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Arten är känd från 15 lokaler på Ölands Stora Alvar och Gotland. Växer på ljusexponerade, kraftigt vittrade, 1-2 dm höga kalkavsatser. Växer i samma miljö som den liksaså rödlistade Toninia tumidula. Antalet reproduktiva individer skattas till 70 (40-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (15-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (52-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).

Åtgärdsprogram Avslutat
Öländsk tegellav är en fjällig, upp till några cm stor, mörkt brun eller gråbrun art, med flikiga, vitkantade fjäll. Fjällen är på ytan uppspruckna i små kantiga fält. Apothecier är upp till 2 mm breda, svarta och tydligt välvda. Märgen reagerar Pd+ gult. Den är snarlik brunfjällig skivlav Mycobilimbia lurida men denna har fjäll med en jämn yta och märgen reagerar Pd–.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för öländsk tegellav

Länsvis förekomst och status för öländsk tegellav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för öländsk tegellav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Öländsk tegellav är endast känd från en lokal på Ölands Stora Alvar (Hulterstad), där den blev funnen 1970 och fortfarande finns kvar. Två delpopulationer omkring 100 m från varandra omfattar tillsammans omkring 25 cm2. Den kan möjligen vara förbisedd, eftersom den är snarlik brunfjällig skivlav Mycobilimbia lurida men den är eftersökt av ett flertal personer. I övriga Norden är den även känd från Norge, i Oppland (Gudbrandsdalen). Utanför Norden finns den i Alperna och Medelhavsområdet samt i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Psoraceae  
 • Släkte
  Psora - tegellavar 
 • Art
  Psora vallesiaca(Schaer.) Timdal - öländsk tegellav
  Synonymer
  Lecidea vallesiaca Schaer.

Öländsk tegellav förekommer på sin lokal vid Hulterstad på både plana ytor och lodytor, på ljusexponerade, kraftigt vittrade, 1–2 dm höga kalkavsatser. Av lavar har 24 följearter noterats, varav kalkstenslav Aspicilia calcarea och brunsvart vårtlav Verrucaria nigrescens är vanligast. Lokalen har även rikligt med mossor.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Eftersom den totala populationsstorleken är mycket liten finns det en stor risk för att öländsk tegellav skall försvinna p.g.a. slumpfaktorer. Enbuskar som står i kanten av avsatsen till den ena delförekomsten kan växa ut över populationen, beskugga den och därmed hota arten. Området är för närvarande nötbetat, vilket eventuellt kan orsaka trampskador på den västra delpopulationen. Stödutfodring kan utgöra ett hot om det sker i närheten av artens förekomster, både p.g.a. ökat djurtramp och tillförseln av kväve.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Förekomsterna bör hållas under kontinuerlig uppsikt. Försiktig röjning av enbuskar närmast förekomsterna bör övervägas innan de breder ut sig. Vid röjning är det viktigt att undvika körskador och att inte elda röjningsavfall på eller nära artens förekomster.

Åtgärdsprogram Avslutat

Ahlner, S. 1949. Contributions to the lichen flora of Norway 1. Svensk Bot. Tidskr. 43: 157–162.

Fröberg, L. 2004. Återinventering av öländsk tegellav. Lavbulletinen 2004: 64-65.

Rodenborg, L. 1972. Beiträge zur Flechtenflora von Öland. Svensk Bot. Tidskr. 66: 103–112.

Schneider, G. 1979. Die Flechtengattung Psora sensu Zahlbruckner. Bibl. Lich. 13: 1–291.

Timdal, E. 1984. The delimitation of Psora (Lecideaceae) and related genera, with notes on some species. Nord. J. Bot. 4: 525–540.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Psoraceae  
 • Släkte
  Psora - tegellavar 
 • Art
  Psora vallesiaca, (Schaer.) Timdal - öländsk tegellav
  Synonymer
  Lecidea vallesiaca Schaer.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Fröberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.