Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ölandsmåra

Organismgrupp Kärlväxter Galium oelandicum
Ölandsmåra Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ölandsmåra är en mattbildande ört med talrika, vegetativa skott som har tätt sittande kransar av blad. De blommande skotten är uppåtstigande men når sällan 1 dm i längd. De är rödanlupna vid basen. Bladen i kransen på de blommande skotten är flera (omkring 9) än på de vegetativa och betydligt längre. Internodierna är också betydligt längre. De små, vita fyrtaliga blommorna sitter i glesa knippen. Ölandsmåra ingår i en grupp av arter kring parkmåra (Galium pumilum-gruppen), som är mycket lika och de flesta har små utbredningsområden. I Sverige företräds gruppen av den införda parkmåran Galium pumilum, backmåra Galium suecicum och ölandsmåra Galium oelandicum. Från parkmåran skiljs ölandsmåra bäst genom det mattformiga växtsättet och genom att frukterna har vårtor; parkmåra har nästan släta frukter. Från backmåran skiljs ölandsmåran genom betydligt kortare stjälkar, något större blommor och mindre spetsiga vårtor på frukterna. Stenmåra Galium saxatile har också vegetativa skott med tätt sittande blad, men dessa har strävborsten i bladkanten riktade mot spetsen, ölandsmåran har borsten riktade mot bladbasen. Sumpmåra Galium uliginosum, som även kan växa på torra ställen, har nedåtriktade sträva borst på stjälken medan ölandsmåran är helt kal. Den blommar tidigt; ungefär samtidigt med ölandssolvändan. Den sprids framförallt med frö men det mattbildande växtsättet bidrar till vegetativ spridning i närområdet.
Utbredning
Länsvis förekomst för ölandsmåra Observationer i Sverige för ölandsmåra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ölandsmåran är endemisk på Öland där den dock är spridd över hela ön. Artens totala utbredningsområde är inte större än cirka 1300 kvadratkilometer. Huvuddelen av förekomsterna överensstämmer rätt väl med ölandssolvändans utbredning. Norr om Stora Alvaret är den att beteckna som sällsynt idag.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ölandsmåran är endemisk på Öland där den dock är spridd över hela ön. Växer på torr till frisk, lerig till grusig naturbetesmark. Den växer framförallt på de kalkrika alvaren. Den är ljuskrävande och gynnas av röjningar och måttligt bete. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (1000-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 936 km² och förekomstarean (AOO) till 168 (100-300) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Ölandsmåran växer på torr till frisk, lerig till grusig naturbetesmark. Den växer framförallt på de kalkrika alvaren men finns också på kalkfattiga, gamla strandvallar, i varje fall förr. Den är ljuskrävande och gynnas av röjningar och måttligt bete.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Gentianales (gentianaordningen), Familj Rubiaceae (måreväxter), Släkte Galium (måror), Art Galium oelandicum (Sterner & Hyl.) Ehrend. - ölandsmåra Synonymer Galium pumilum ssp. oelandicum Sterner & Hyl., Galium sterneri ssp. oelandicum (Sterner & Hyl.) Hyl., Galium sylvestre var. sudeticum

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Ölandsmåran är endemisk på Öland där den dock är spridd över hela ön. Växer på torr till frisk, lerig till grusig naturbetesmark. Den växer framförallt på de kalkrika alvaren. Den är ljuskrävande och gynnas av röjningar och måttligt bete. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (1000-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 936 km² och förekomstarean (AOO) till 168 (100-300) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Konventioner Typisk art i 6280 Alvar (Kontinental region (CON))
Ölandsmåra är en mattbildande ört med talrika, vegetativa skott som har tätt sittande kransar av blad. De blommande skotten är uppåtstigande men når sällan 1 dm i längd. De är rödanlupna vid basen. Bladen i kransen på de blommande skotten är flera (omkring 9) än på de vegetativa och betydligt längre. Internodierna är också betydligt längre. De små, vita fyrtaliga blommorna sitter i glesa knippen. Ölandsmåra ingår i en grupp av arter kring parkmåra (Galium pumilum-gruppen), som är mycket lika och de flesta har små utbredningsområden. I Sverige företräds gruppen av den införda parkmåran Galium pumilum, backmåra Galium suecicum och ölandsmåra Galium oelandicum. Från parkmåran skiljs ölandsmåra bäst genom det mattformiga växtsättet och genom att frukterna har vårtor; parkmåra har nästan släta frukter. Från backmåran skiljs ölandsmåran genom betydligt kortare stjälkar, något större blommor och mindre spetsiga vårtor på frukterna. Stenmåra Galium saxatile har också vegetativa skott med tätt sittande blad, men dessa har strävborsten i bladkanten riktade mot spetsen, ölandsmåran har borsten riktade mot bladbasen. Sumpmåra Galium uliginosum, som även kan växa på torra ställen, har nedåtriktade sträva borst på stjälken medan ölandsmåran är helt kal. Den blommar tidigt; ungefär samtidigt med ölandssolvändan. Den sprids framförallt med frö men det mattbildande växtsättet bidrar till vegetativ spridning i närområdet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ölandsmåra

Länsvis förekomst och status för ölandsmåra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ölandsmåra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ölandsmåran är endemisk på Öland där den dock är spridd över hela ön. Artens totala utbredningsområde är inte större än cirka 1300 kvadratkilometer. Huvuddelen av förekomsterna överensstämmer rätt väl med ölandssolvändans utbredning. Norr om Stora Alvaret är den att beteckna som sällsynt idag.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Gentianales - gentianaordningen 
 • Familj
  Rubiaceae - måreväxter 
 • Släkte
  Galium - måror 
 • Art
  Galium oelandicum(Sterner & Hyl.) Ehrend. - ölandsmåra
  Synonymer
  Galium pumilum ssp. oelandicum Sterner & Hyl.
  Galium sterneri ssp. oelandicum (Sterner & Hyl.) Hyl.
  Galium sylvestre var. sudeticum

Ölandsmåran växer på torr till frisk, lerig till grusig naturbetesmark. Den växer framförallt på de kalkrika alvaren men finns också på kalkfattiga, gamla strandvallar, i varje fall förr. Den är ljuskrävande och gynnas av röjningar och måttligt bete.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Eftersom ölandsmåran är småvuxen och konkurrenssvag missgynnas den av gödsling men också av igenväxning, planteringar m.m. Ett måttligt bete gynnar den, men hårt bete missgynnar den eftersom de blommande stjälkarna äts upp och fruktsättningen uteblir.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Eftersom ölandsmåran har så extremt litet utbredningsområde, som är begränsat till Öland, bör man hålla den under uppsikt så att tendenser till minskning kan motverkas. De senaste årens röjningar har troligen gynnat arten men det intensiva betet under hela säsongen kan göra att arten får svårt att sprida sig och kan gå tillbaka lokalt.
Troligen har ölandsmåra (liksom ölandssolvändan) kommit in strax efter istiden och förmått hålla sig kvar på öppna alvarmarker. Efter isoleringen har den utvecklats ekologiskt efter en egen linje skild från backmåran.

Ekstam, U. & Forshed, N. 2002. Svenska alvarmarker – historia och ekologi. Naturvårdsverket Stockholm.

Ekstam, U., Jacobson, R. 1984. Ölands och Gotlands växtvärld. Stockholm Sterner, R. 1938. Flora der Insel Öland. Acta Phytogeographica Suecica 9. Uppsala.

Sterner, R. 1944. Galium pumilum Murr. i nordvästra Europa. Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 15. Göteborg.

Sterner, R. 1986. Ölands Kärlväxtflora. Andra reviderade upplagan utgiven av Åke Lundqvist. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bertilsson 2005. ©ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Gentianales - gentianaordningen 
 • Familj
  Rubiaceae - måreväxter 
 • Släkte
  Galium - måror 
 • Art
  Galium oelandicum, (Sterner & Hyl.) Ehrend. - ölandsmåra
  Synonymer
  Galium pumilum ssp. oelandicum Sterner & Hyl.
  Galium sterneri ssp. oelandicum (Sterner & Hyl.) Hyl.
  Galium sylvestre var. sudeticum
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bertilsson 2005. ©ArtDatabanken, SLU 2005.