Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  östlig snytessnäcka

Organismgrupp Blötdjur, Limniska snäckor Bithynia transsilvanica
Östlig snytessnäcka Blötdjur, Limniska snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skalet är spetsigt konformat med 5–5,5 starkt konvexa vindlingar, vilka är trappstegsformat avsatta mot varandra och skiljs av en djup sutur. Det når en höjd av 8–12 mm och en bredd av 5-6 mm. Skalfärgen är gråbrun till gulbrun. Mynningens övre vinkel och operculets övre kant är svagt spetsade. Arten påminner om en mycket stor Bithynia leachii, av vilken den tidigare ansågs vara en varietet eller (östlig) underart.
Utbredning
Länsvis förekomst för östlig snytessnäcka Observationer i Sverige för östlig snytessnäcka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en ost-centraleuropeisk utbredning som sträcker sig från Nordtyskland (Holstein) genom Polen till Kaliningradområdet. I sydost når den Donaubäckenet i Ungern (och förmodligen vidare österut). Detaljerna i utbredningen är, genom sammanblandning med B. leachii, fortfarande ofullständigt kända, men arten är lokal och sporadisk. Nordliga, isolerade utpostlokaler finns i Danmark och Mellansverige. I Sverige var arten länge endast känd från Lillån vid Norrköping, Östergötland. Denna lokal är dock sedan länge förstörd och arten har inte insamlats här sedan 1900-talets början. En ny lokal upptäcktes 2004: Eskilstunaån, vid Ryningsberg, Östergötland (1 exemplar). Närmare data om artens utbredning och status saknas, den är med stor sannolikhet ytterst lokal och sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Arten funnen 2004 i Eskilstunaån. Innan dess inte påträffad i Sverige sedan början av 1900-talet, då i Lillån i Norrköping. Eftersök gjordes på lokalen i Eskilstunaån och på ett 15-tal närliggande lokaler i augusti 2008. Inga fler individer hittades dock. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (4-2400) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (4-20) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. Arten funnen i ett exemplar (adult hona) i Eskilstuna i april 2004. Arten eftersökt utan återfinnas 2009 (10-tal lokaler i och kring Eskilstuna). (D2).
Ekologi
Arten förekommer i vegetationsrika partier av stillastående vatten av olika storlekar och i långsamt flytande partier av bäckar och floder, vilket stämmer väl med den aktuella svenska lokalen. I sjöar påträffas den i vegetationsrika strandzoner, ofta med vass. I fråga om ekologiska preferenser påminner om den om sin mindre släkting B. leachii, och torde därmed föredra naturligt eutrofa miljöer, troligen är den också ganska kalkkrävande. Detaljerna i ekologin är mycket ofullständigt kända.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattenmassa
Vattenmassa
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Littorinimorpha, Familj Bithyniidae (snytesnäckor), Släkte Bithynia, Art Bithynia transsilvanica (E. A. Bielz, 1853) - östlig snytessnäcka Synonymer Bithynia troschelii (Paasch, 1842)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Arten funnen 2004 i Eskilstunaån. Innan dess inte påträffad i Sverige sedan början av 1900-talet, då i Lillån i Norrköping. Eftersök gjordes på lokalen i Eskilstunaån och på ett 15-tal närliggande lokaler i augusti 2008. Inga fler individer hittades dock. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (4-2400) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (4-20) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. Arten funnen i ett exemplar (adult hona) i Eskilstuna i april 2004. Arten eftersökt utan återfinnas 2009 (10-tal lokaler i och kring Eskilstuna). (D2).
Skalet är spetsigt konformat med 5–5,5 starkt konvexa vindlingar, vilka är trappstegsformat avsatta mot varandra och skiljs av en djup sutur. Det når en höjd av 8–12 mm och en bredd av 5-6 mm. Skalfärgen är gråbrun till gulbrun. Mynningens övre vinkel och operculets övre kant är svagt spetsade. Arten påminner om en mycket stor Bithynia leachii, av vilken den tidigare ansågs vara en varietet eller (östlig) underart.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för östlig snytessnäcka

Länsvis förekomst och status för östlig snytessnäcka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för östlig snytessnäcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en ost-centraleuropeisk utbredning som sträcker sig från Nordtyskland (Holstein) genom Polen till Kaliningradområdet. I sydost når den Donaubäckenet i Ungern (och förmodligen vidare österut). Detaljerna i utbredningen är, genom sammanblandning med B. leachii, fortfarande ofullständigt kända, men arten är lokal och sporadisk. Nordliga, isolerade utpostlokaler finns i Danmark och Mellansverige. I Sverige var arten länge endast känd från Lillån vid Norrköping, Östergötland. Denna lokal är dock sedan länge förstörd och arten har inte insamlats här sedan 1900-talets början. En ny lokal upptäcktes 2004: Eskilstunaån, vid Ryningsberg, Östergötland (1 exemplar). Närmare data om artens utbredning och status saknas, den är med stor sannolikhet ytterst lokal och sällsynt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Littorinimorpha  
 • Överfamilj
  Truncatelloidea  
 • Familj
  Bithyniidae - snytesnäckor 
 • Släkte
  Bithynia  
 • Art
  Bithynia transsilvanica(E. A. Bielz, 1853) - östlig snytessnäcka
  Synonymer
  Bithynia troschelii (Paasch, 1842)

Arten förekommer i vegetationsrika partier av stillastående vatten av olika storlekar och i långsamt flytande partier av bäckar och floder, vilket stämmer väl med den aktuella svenska lokalen. I sjöar påträffas den i vegetationsrika strandzoner, ofta med vass. I fråga om ekologiska preferenser påminner om den om sin mindre släkting B. leachii, och torde därmed föredra naturligt eutrofa miljöer, troligen är den också ganska kalkkrävande. Detaljerna i ekologin är mycket ofullständigt kända.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar, Småvatten, Vattendrag

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Mycket lite är känt om de direkta hoten mot arten, men förändringar i biotoperna, genom direkta ingrepp, såsom muddring, och även fluktuationer i vattenståndet torde kunna utgöra allvarliga hot. Genom att förekomsterna är geografiskt isolerade, och populationerna utgör mycket små, isolerade randpopulationer, blir den särskilt sårbar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Arten bör aktivt eftersökas på den kända lokalen vid Ryningsberg, liksom på ytterligare lokaler i Eskilstunaåns vattensystem. Den bör även eftersökas på lämpliga lokaler i Norrköpingstrakten. Möjligheter att skydda den kända lokalen bör undersökas. Riktade åtgärder bör utformas när artens status klarlagts.
Anmärkning: Ännu olösta nomenklaturiska problem finns beträffande denna art. Som beskrivs ovan har arten åter påträffats i Sverige, vilket betyder att klassningen som RE, försvunnen, kommer att ändras vid 2010 års rödlistning.

Falkner, G. 2003. Beiträge zur Nomenklatur und Systematik der europäischen Binnenmollusken, XVIII. Zur Identität von Paludina troschelii Paasch 1842 (Gastropoda: Bithyniidae). Heldia 5(1/2):29-32.

Falkner, G., Oberdlik, P., Castella, E. & Speight M. C. D. 2001. Shelled Gastropoda of Western Europe. Verlag der Friedrich-Held-Gesellschaft, München. 267 sid.

Glöer, P. 2002. Bithynia leachii troschelii (Paasch, 1842) – die östliche Rasse von Bithynia leachii (Sheppard, 1832). Archiv für Molluskenkunde 130 (1/2): 259-265.

Glöer, P. 2002. Die Süsswassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. Betimmungsschlüssel, Lebensweise, Verbreitung. Mollusca I. Die Tierwelt Deutschlands. 73.Teil. Conchbooks, Hackenheim. 327 sid.

von Proschwitz, T. 2006. Faunistiskt nytt 2005 – snäckor, sniglar och musslor samt något om östlig snytesnäcka Bithynia transsilvanica (E. A. Bielz) – återfunnen i Sverige och kinesisk dammussla Sinanodonta woodiana (Lea) – en för Sverige ny sötvattensmussla. Göteborgs Naturhistoriska Museum Årstryck 2006: 39-70.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Littorinimorpha  
 • Överfamilj
  Truncatelloidea  
 • Familj
  Bithyniidae - snytesnäckor 
 • Släkte
  Bithynia  
 • Art
  Bithynia transsilvanica, (E. A. Bielz, 1853) - östlig snytessnäcka
  Synonymer
  Bithynia troschelii (Paasch, 1842)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.