Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  månviol

Organismgrupp Kärlväxter Lunaria rediviva
Månviol Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Månviolen är en flerårig, 70–100 cm hög ört. Bladen är stora, 1–2 dm långa och hjärtlika. Månviolen blommar med ljust violetta blommor från slutet av maj in i juni månad. Efter fruktsättningen och fröspridningen faller skidväggarna av och endast skiljeväggen blir kvar, vilken genom sin storlek och silverskimrande färg gör månviolen lätt identifierbar. Ofta uppträder arten i stora samlade bestånd.
Utbredning
Länsvis förekomst för månviol Observationer i Sverige för månviol
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Månviolen förekommer ursprungligt vildväxande i Skåne och södra Halland. Sannolikt förvildade förekomster är kända från Blekinge, Öland, Västergötland, Östergötland, Södermanland och Uppland. Månviolen förekommer sällsynt i Danmark. Den finns dessutom i stora delar av övriga Europa samt i angränsande västligaste Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Månviol förekommer vildväxande i Skåne och södra Halland men finns även odlad och förvildad i andra delar av landet. Månviol trivs i i näringsrika, fuktiga ängslövskogar, ofta i anslutning till översilningsmarker och alltid i kalktrakter. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (80-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 11000 (10000-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 300 (236-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Månviolen trivs i näringsrika, fuktiga ängslövskogar, företrädesvis bok- och almskogar, men även med ask, lind och lönn, ofta i anslutning till översilningsmarker och alltid i kalktrakter. Arten uppträder därför ofta i nordsluttningar, där markfuktigheten är relativt hög. Månviolen hör hemma på våra bästa brunjordar, i grundvattenpåverkade områden på gley-artade brunjordar. Mullen är vanligtvis cirkumneutral, dvs med pH-värden omkring 6–7.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Brassicales (kålordningen), Familj Brassicaceae (korsblommiga), Släkte Lunaria (månvioler), Art Lunaria rediviva L. - månviol Synonymer Vild månviol

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Månviol förekommer vildväxande i Skåne och södra Halland men finns även odlad och förvildad i andra delar av landet. Månviol trivs i i näringsrika, fuktiga ängslövskogar, ofta i anslutning till översilningsmarker och alltid i kalktrakter. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (80-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 11000 (10000-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 300 (236-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Konventioner Typisk art i 9130 Näringsrik bokskog (Kontinental region (CON)), Typisk art i 9180 Ädellövskog i branter (Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Månviolen är en flerårig, 70–100 cm hög ört. Bladen är stora, 1–2 dm långa och hjärtlika. Månviolen blommar med ljust violetta blommor från slutet av maj in i juni månad. Efter fruktsättningen och fröspridningen faller skidväggarna av och endast skiljeväggen blir kvar, vilken genom sin storlek och silverskimrande färg gör månviolen lätt identifierbar. Ofta uppträder arten i stora samlade bestånd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för månviol

Länsvis förekomst och status för månviol baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för månviol

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Månviolen förekommer ursprungligt vildväxande i Skåne och södra Halland. Sannolikt förvildade förekomster är kända från Blekinge, Öland, Västergötland, Östergötland, Södermanland och Uppland. Månviolen förekommer sällsynt i Danmark. Den finns dessutom i stora delar av övriga Europa samt i angränsande västligaste Ryssland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Lunaria - månvioler 
 • Art
  Lunaria redivivaL. - månviol
  Synonymer
  Vild månviol

Månviolen trivs i näringsrika, fuktiga ängslövskogar, företrädesvis bok- och almskogar, men även med ask, lind och lönn, ofta i anslutning till översilningsmarker och alltid i kalktrakter. Arten uppträder därför ofta i nordsluttningar, där markfuktigheten är relativt hög. Månviolen hör hemma på våra bästa brunjordar, i grundvattenpåverkade områden på gley-artade brunjordar. Mullen är vanligtvis cirkumneutral, dvs med pH-värden omkring 6–7.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Artens hotsituation är dåligt känd. Dikning och torrläggning kan på lång sikt missgynna arten, liksom att lövskog avverkas och ersätts med barrskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Dikning som påverkar växtplatsen bör undvikas. Omföring av lövskog till barrskog måste undvikas, då månviolen inte överlever en sådan biotopförändring.
Utländska namn – NO: Månefiol, DK: Vedvarende Måneskulpe, GB: Perennial Honesty.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Pedersen. A. 1958. Cruciférernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 54: 191–304.

Weimarck, H & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson 1984. Rev. Jörg Brunet 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Lunaria - månvioler 
 • Art
  Lunaria rediviva, L. - månviol
  Synonymer
  Vild månviol
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson 1984. Rev. Jörg Brunet 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2005.