Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Abraeus granulum

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Abraeus granulum
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En cirka 1,5 mm lång, klotrund, svart skalbagge. Den har små antenner där de tre sista lederna bildar en klubba. Främre skenbenen är tydligt utvidgade. Störs djuret fäller den in ben och antenner på undersidan av kroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Abraeus granulum Observationer i Sverige för Abraeus granulum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Västmanland och Värmland. Närmast i Danmark, vidare i Mellan- och Sydeuropa, Ryssland och Ukraina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i grova, murkna och ihåliga stammar av lövträd, i synnerhet hålträd av bok, där den föredrar det fuktiga, svarta mulmlagret under fågelbon. Är även tillfälligt funnen under bokbark och i barrträd. Utbredd från Skåne till Västmanland och Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (400-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i grova, murkna och ihåliga stammar av lövträd, i synnerhet hålträd av bok, där den föredrar det fuktiga, svarta mulmlagret under fågelbon. Den är även tillfälligt funnen under bokbark och i barrträd. Näringsekologin hos arten är okänd, men troligen lever den som rovdjur på kvalster och andra små evertebrater.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· oxel
· oxel
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Abraeus, Art Abraeus granulum Erichson, 1839 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i grova, murkna och ihåliga stammar av lövträd, i synnerhet hålträd av bok, där den föredrar det fuktiga, svarta mulmlagret under fågelbon. Är även tillfälligt funnen under bokbark och i barrträd. Utbredd från Skåne till Västmanland och Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (100-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (400-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En cirka 1,5 mm lång, klotrund, svart skalbagge. Den har små antenner där de tre sista lederna bildar en klubba. Främre skenbenen är tydligt utvidgade. Störs djuret fäller den in ben och antenner på undersidan av kroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Abraeus granulum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Abraeus granulum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Västmanland och Värmland. Närmast i Danmark, vidare i Mellan- och Sydeuropa, Ryssland och Ukraina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Abraeini  
 • Släkte
  Abraeus  
 • Art
  Abraeus granulumErichson, 1839

Lever i grova, murkna och ihåliga stammar av lövträd, i synnerhet hålträd av bok, där den föredrar det fuktiga, svarta mulmlagret under fågelbon. Den är även tillfälligt funnen under bokbark och i barrträd. Näringsekologin hos arten är okänd, men troligen lever den som rovdjur på kvalster och andra små evertebrater.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· oxel - Sorbus intermedia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hotas av att substratet har minskat och att utbredningen är fragmenterad.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Områden med grova och ihåliga lövträd, främst bokar, bör bevaras.

Baranowski, R. 1991. En inventering av skalbaggsfaunan vid Maltesholm. Länsstyrelsen i Kristianstad.

Baranowski, R. Nilsson, S. G. 1994. Vedinsekter på Tromtö. Länsstyrelsen i Blekinge Län.

Huggert, Lars. 1974. Anteckningar om Coleoptera. Ent. Tidskr. 95: 100–106.

Jansson, A. 1927. Coleopterologiska bidrag. 13–15. Ent. Tidskr. 48: 25–34.

Palm, T. 1932. Om coleopterfaunan i Ombergstrakten. Tillägg. Ent. Tidskr. 53: 210–224.

Palm, T. 1933. Anmärkningsvärda coleopterfynd från Sydskånes kusttrakter. Ent. Tidskr. 54: 89–105.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski & Stig Lundberg 1994. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Abraeini  
 • Släkte
  Abraeus  
 • Art
  Abraeus granulum, Erichson, 1839
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski & Stig Lundberg 1994. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.