Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Abraeus parvulus

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Abraeus parvulus
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,5 mm lång, klotrund, svartbrun skalbagge. Antennerna är små och de tre sista lederna bildar en tydlig klubba. De främre skenbenen är tydligt utvidgade. Täckvingarna är kraftigt punkterade. Stör man djuret fälls antenner och ben in på undersidan av djuret.
Utbredning
Länsvis förekomst för Abraeus parvulus Observationer i Sverige för Abraeus parvulus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från Broholmen vid Strömsholm i Västmanland, där den är påträffad i enstaka exemplar 1961, 1976 och 1984. Arten är liten och lätt förbisedd, men habitatet är välundersökt och utbredningen är utan tvekan kraftigt fragmenterad. Arten är inte funnen någon annan stans i Norden, men förekommer i Mellaneuropa och Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lever under bark, i mulm och vitrötad ved i ihåliga grova ekar med trädmyran Lasius brunneus. Endast känd från Strömsholm i Västmanland där den påträffades 1961, 1976 och 1984. Arten är dock mycket liten, och kan möjligen vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är i Sverige påträffad under bark, i mulm och vitrötad ved i ihåliga grova ekar med trädmyran Lasius brunneus, i Norge även i en gammal klibbal med samma myrart. Även i Mellaneuropa lever arten i gamla lövträd med trädboende myror. Troligen lever arten som rovdjur på kvalster och andra små evertebrater.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Abraeus, Art Abraeus parvulus Aubé, 1842 Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever under bark, i mulm och vitrötad ved i ihåliga grova ekar med trädmyran Lasius brunneus. Endast känd från Strömsholm i Västmanland där den påträffades 1961, 1976 och 1984. Arten är dock mycket liten, och kan möjligen vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 1,5 mm lång, klotrund, svartbrun skalbagge. Antennerna är små och de tre sista lederna bildar en tydlig klubba. De främre skenbenen är tydligt utvidgade. Täckvingarna är kraftigt punkterade. Stör man djuret fälls antenner och ben in på undersidan av djuret.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Abraeus parvulus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Abraeus parvulus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från Broholmen vid Strömsholm i Västmanland, där den är påträffad i enstaka exemplar 1961, 1976 och 1984. Arten är liten och lätt förbisedd, men habitatet är välundersökt och utbredningen är utan tvekan kraftigt fragmenterad. Arten är inte funnen någon annan stans i Norden, men förekommer i Mellaneuropa och Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Abraeini  
 • Släkte
  Abraeus  
 • Art
  Abraeus parvulusAubé, 1842

Biologin är dåligt känd. Arten är i Sverige påträffad under bark, i mulm och vitrötad ved i ihåliga grova ekar med trädmyran Lasius brunneus, i Norge även i en gammal klibbal med samma myrart. Även i Mellaneuropa lever arten i gamla lövträd med trädboende myror. Troligen lever arten som rovdjur på kvalster och andra små evertebrater.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten är starkt hotad eftersom den endast förekommer på en lokal i Norden och uppenbarligen har alldeles speciella biotopkrav. Trots att lokalen där den finns är fredad kan Abraeus parvulus få svårt att klara sig på grund av bristande trädkontinuitet.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Fyndplatsen åtnjuter skydd som naturreservat. Dess skötsel bör inriktas på att gynna de ihåliga, solexponerade ekarna. Även eventuella liknande biotoper i närheten bör bevaras.

Lundberg, S. 1986. Några förklaringar till 1986 års skalbaggskatalog, med under 1984 och 1985 nytillkomna arter. Ent. Tidskr. 107: 148–150.

Gillerfors, G. 1990. Anteckningar om svenska skalbaggar – 3. Ent. Tidskr. 111: 87–89.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Stig Lundberg & Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Abraeini  
 • Släkte
  Abraeus  
 • Art
  Abraeus parvulus, Aubé, 1842
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Stig Lundberg & Bengt Ehnström 1999, Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.