Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Acalles camelus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Acalles camelus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3 mm lång vivel med kort, klumpig och starkt välvd kropp. Brun eller brunsvart, översidan försedd med knölar och utstående borst och en fläckvis tätare, gul fjällbeklädnad.
Utbredning
Länsvis förekomst för Acalles camelus Observationer i Sverige för Acalles camelus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige känd från två områden i Sverige, dels i östra Skåne kring Stenshuvud och dels på södra Gotland. Närmaste förekomst är i sydöstra Danmark inklusive Bornholm samt Baltikum. Världsutbredningen omfattar östra och mellersta Europa (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i döda grenar av ek och hassel. Känd från östra Skåne och Gotland. Arten verkar vara relativt utbredd i vissa ängen på södra Gotland. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. I Sverige har arten noterats i anslutning till ek, ask och hassel på Gotland, och ek och bok i Skåne (Lundberg 1979, Lundberg & Olsson 1968). I Danmark liksom på kontinenten anges arten från bok. I Mellaneuropa förekommer arten mest i bergstrakter, och är förknippad med äldre, naturliga skogar. Närmare detaljer om larvutveckling och substratkrav är inte kända. Övervintrar som fullbildad skalbagge. Påträffas dels under vår och försommar, dels under sensommar och höst, och kan bankas från grenar eller sållas från förna vid basen av träd. Arten saknar flygförmåga (Fägerström 2009, Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Dött träd
Dött träd
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Acalles, Art Acalles camelus (Fabricius, 1792) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i döda grenar av ek och hassel. Känd från östra Skåne och Gotland. Arten verkar vara relativt utbredd i vissa ängen på södra Gotland. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2,5–3 mm lång vivel med kort, klumpig och starkt välvd kropp. Brun eller brunsvart, översidan försedd med knölar och utstående borst och en fläckvis tätare, gul fjällbeklädnad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Acalles camelus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Acalles camelus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige känd från två områden i Sverige, dels i östra Skåne kring Stenshuvud och dels på södra Gotland. Närmaste förekomst är i sydöstra Danmark inklusive Bornholm samt Baltikum. Världsutbredningen omfattar östra och mellersta Europa (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cryptorhynchinae  
 • Tribus
  Cryptorhynchini  
 • Släkte
  Acalles  
 • Art
  Acalles camelus(Fabricius, 1792)

Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. I Sverige har arten noterats i anslutning till ek, ask och hassel på Gotland, och ek och bok i Skåne (Lundberg 1979, Lundberg & Olsson 1968). I Danmark liksom på kontinenten anges arten från bok. I Mellaneuropa förekommer arten mest i bergstrakter, och är förknippad med äldre, naturliga skogar. Närmare detaljer om larvutveckling och substratkrav är inte kända. Övervintrar som fullbildad skalbagge. Påträffas dels under vår och försommar, dels under sensommar och höst, och kan bankas från grenar eller sållas från förna vid basen av träd. Arten saknar flygförmåga (Fägerström 2009, Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Missgynnas av bortgallring av döda träd och grenar, t.ex. i lövängar. Bränning eller flisning av avverknings- och röjningsavfall kan också missgynna arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spara döda träd och grenar av lövträd i öppna bestånd, och lämna om möjligt avverkningsavfall liggande i högar.

Ehnström, B. 1983. Faunistiska anteckningar om trädskalbaggar. Ent. Tidskr. 104: 75–79.

Fägerström, C. (2009) Svenska Acalles - revidering av arterna och deras utbredning. Entomologisk Tidskrift 130 (1), s.21-30

Lundberg, S. 1979. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 18. Ent. Tidskr. 100: 81–82.

Lundberg, S. & Olsson, F. (1968) Fem för Sverige nya vivlar (Col. Curculionidae). Entomologisk Tidskrift 89 (1-2), s.74-76

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cryptorhynchinae  
 • Tribus
  Cryptorhynchini  
 • Släkte
  Acalles  
 • Art
  Acalles camelus, (Fabricius, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.