Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Acalles ptinoides

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Acalles ptinoides
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–3 mm lång vivel med kort, klumpig och starkt välvd kropp. Brun eller brunsvart, översidan försedd med en fläckvis tätare, gul fjällbeklädnad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Acalles ptinoides Observationer i Sverige för Acalles ptinoides
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige känd från Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland samt i Värmland vid Vänern. Närmast på Jylland i Danmark samt Norge. Världsutbredningen är begränsad till västra Europa (Fägerström 2009, Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i döda grenar av ljung. Känd från Halland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i döda grenar, i Sverige troligen främst av ljung, men även av hassel. Från Mellaneuropa rapporteras förutom ljung också ek, bok, hassel och al som värdväxter. Övervintrar som fullbildad och påträffas ofta vid sållning av förna i anslutning till ljung. Arten saknar flygförmåga (Fägerström 2009, Heijerman 2004, Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Buskmark
Buskmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
· hassel
· hassel
· ljung
· ljung
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Acalles, Art Acalles ptinoides (Marsham, 1802) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i döda grenar av ljung. Känd från Halland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2–3 mm lång vivel med kort, klumpig och starkt välvd kropp. Brun eller brunsvart, översidan försedd med en fläckvis tätare, gul fjällbeklädnad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Acalles ptinoides

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Acalles ptinoides

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige känd från Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland samt i Värmland vid Vänern. Närmast på Jylland i Danmark samt Norge. Världsutbredningen är begränsad till västra Europa (Fägerström 2009, Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cryptorhynchinae  
 • Tribus
  Cryptorhynchini  
 • Släkte
  Acalles  
 • Art
  Acalles ptinoides(Marsham, 1802)

Larvutvecklingen sker i döda grenar, i Sverige troligen främst av ljung, men även av hassel. Från Mellaneuropa rapporteras förutom ljung också ek, bok, hassel och al som värdväxter. Övervintrar som fullbildad och påträffas ofta vid sållning av förna i anslutning till ljung. Arten saknar flygförmåga (Fägerström 2009, Heijerman 2004, Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· ljung - Calluna vulgaris (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Fägerström, C. (2009) Svenska Acalles - revidering av arterna och deras utbredning. Entomologisk Tidskrift 130 (1), s.21-30

Heijerman, T. (2004) Acalles and related genera in the Netherlands. Nederlandse Faunistische Mededelingen 21, s.61-78

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cryptorhynchinae  
 • Tribus
  Cryptorhynchini  
 • Släkte
  Acalles  
 • Art
  Acalles ptinoides, (Marsham, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.