Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nålsnäcka

Organismgrupp Blötdjur, Landlevande snäckor Platyla polita
Nålsnäcka Blötdjur, Landlevande snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skalet är högervridet och mycket smalt pelarformigt till cylindriskt. Det når en höjd av 2,6–3,5 mm och en bredd av 1,05–1,25 mm. Toppen bildar en trubbigt rundad kupol. Antalet vindlingar är 5,5–6,5. De är mycket svagt välvda och åtskiljs av en grund fog. Skalet är brunt-rödbrunt. Skalytan är starkt glänsande och saknar striering. Mynningsläppen är smal, tydligt förtjockad men föga omböjd. Mynningen är snett droppformig. Den saknar tänder men är förstärkt med en kraftig mynningsvalk (callus), vilken på utsidan av sista vindlingen syns som en tydlig, bakåt skarpt avgränsad ribba omedelbart innanför mynningsläppens ytterkant. Den avviker i färg mot resten av skalet genom att vara ljusare. Mynningen kan stängas med ett tunt tillslutningslock (operculum) som fäster på djurets fot. Arten är den enda landlevande gälsnäckan i Sverige.
Utbredning
Länsvis förekomst för nålsnäcka Observationer i Sverige för nålsnäcka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nålsnäcka är i Sverige känd från ca 10 lokaler, samtliga i Skåne. Flertalet är belägna på Linderödsåsens nordsluttning, inklusive Ravlunda- och Maglehemstrakten. Spridda, isolerade lokaler finns också i Fyledalen, Rövarekulan i Brååns dalgång, Frualid öster om Vombsjön samt på Kullaberg. Flera lokaler på Linderödsåsen är från 1980- och 1990-talen, på vissa av dessa uppträdde arten då relativt talrikt. Den insamlades 2007 i ett rikkärr vid Äskebjär i Maglehem. På några äldre lokaler, bl.a. i Rövarekulan, har arten inte återfunnits på senare tid. Totalutbredningen är central- och östeuropeisk, i väster når arten Belgien och östligaste Frankrike, i öster Bulgarien, Rumänien, Ungern och östligaste Polen samt Kaliningradenklaven. De nordligaste förekomsterna ligger på de danska öarna, Skåne, Baltikum och S:t Petersburgs-området. Söder om Alperna är arten mycket sällsynt med ett fåtal starkt spridda förekomster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Inskränkt till Skåne där den är känd från 10 lokaler varav 3 upptäckts kring 1990 och 2 sannolikt har försvunnit, sålunda trol. 8 kända aktuella lokaler. Kvarvarande lokaler inskränkta till Linderödsåsens NO-sluttningar + Kullaberg och Högestad (status för de två sistnämnda okänd). Lever i kärrpartier i ädellövsskogar och åkanter, i ett fall i öppet kärr. Populationen är ytterst starkt begränsad; kärnområdet med goda populationer är inskränkt till ett par km2, i övrigt spridda, individfattiga förekomster. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5500 (4000-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 28 (20-50) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Påverkas sannolikt negativt av pågående eutrofiering/igenväxning. Den tycks ha försvunnit från åtminstone ett par lokaler under 1900-talets andra hälft. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Nålsnäcka lever på fuktiga eller blöta, gärna översilade marker i bokskog, hässlen, blandad sumplövskog eller öppna rikkärr. På några av lokalerna tycks dock inte skogen vara av hög ålder. Många förekomster ligger i randzonen av sluttande sumpskogar med halvöppna till öppna partier, ofta med källor och bäckar. Några av lokalerna är emellertid öppna rikkärr med starr och brunmossor, och en lokal utgörs av ett älgörtsdominerat kärr invid en å i bokskog. Botten- och fältskiktet kan variera från ganska sparsamt med mossor och dominerande blöt lövförna till ren högörtsvegetation.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Architaenioglossa, Familj Aciculidae (nålsnäckor), Släkte Platyla, Art Platyla polita (Hartmann, 1840) - nålsnäcka Synonymer Acicula polita (Hartmann, 1840)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Inskränkt till Skåne där den är känd från 10 lokaler varav 3 upptäckts kring 1990 och 2 sannolikt har försvunnit, sålunda trol. 8 kända aktuella lokaler. Kvarvarande lokaler inskränkta till Linderödsåsens NO-sluttningar + Kullaberg och Högestad (status för de två sistnämnda okänd). Lever i kärrpartier i ädellövsskogar och åkanter, i ett fall i öppet kärr. Populationen är ytterst starkt begränsad; kärnområdet med goda populationer är inskränkt till ett par km2, i övrigt spridda, individfattiga förekomster. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-15). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5500 (4000-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 28 (20-50) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Påverkas sannolikt negativt av pågående eutrofiering/igenväxning. Den tycks ha försvunnit från åtminstone ett par lokaler under 1900-talets andra hälft. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).
Skalet är högervridet och mycket smalt pelarformigt till cylindriskt. Det når en höjd av 2,6–3,5 mm och en bredd av 1,05–1,25 mm. Toppen bildar en trubbigt rundad kupol. Antalet vindlingar är 5,5–6,5. De är mycket svagt välvda och åtskiljs av en grund fog. Skalet är brunt-rödbrunt. Skalytan är starkt glänsande och saknar striering. Mynningsläppen är smal, tydligt förtjockad men föga omböjd. Mynningen är snett droppformig. Den saknar tänder men är förstärkt med en kraftig mynningsvalk (callus), vilken på utsidan av sista vindlingen syns som en tydlig, bakåt skarpt avgränsad ribba omedelbart innanför mynningsläppens ytterkant. Den avviker i färg mot resten av skalet genom att vara ljusare. Mynningen kan stängas med ett tunt tillslutningslock (operculum) som fäster på djurets fot. Arten är den enda landlevande gälsnäckan i Sverige.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nålsnäcka

Länsvis förekomst och status för nålsnäcka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nålsnäcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nålsnäcka är i Sverige känd från ca 10 lokaler, samtliga i Skåne. Flertalet är belägna på Linderödsåsens nordsluttning, inklusive Ravlunda- och Maglehemstrakten. Spridda, isolerade lokaler finns också i Fyledalen, Rövarekulan i Brååns dalgång, Frualid öster om Vombsjön samt på Kullaberg. Flera lokaler på Linderödsåsen är från 1980- och 1990-talen, på vissa av dessa uppträdde arten då relativt talrikt. Den insamlades 2007 i ett rikkärr vid Äskebjär i Maglehem. På några äldre lokaler, bl.a. i Rövarekulan, har arten inte återfunnits på senare tid. Totalutbredningen är central- och östeuropeisk, i väster når arten Belgien och östligaste Frankrike, i öster Bulgarien, Rumänien, Ungern och östligaste Polen samt Kaliningradenklaven. De nordligaste förekomsterna ligger på de danska öarna, Skåne, Baltikum och S:t Petersburgs-området. Söder om Alperna är arten mycket sällsynt med ett fåtal starkt spridda förekomster.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Architaenioglossa  
 • Överfamilj
  Cyclophoroidea  
 • Familj
  Aciculidae - nålsnäckor 
 • Släkte
  Platyla  
 • Art
  Platyla polita(Hartmann, 1840) - nålsnäcka
  Synonymer
  Acicula polita (Hartmann, 1840)

Nålsnäcka lever på fuktiga eller blöta, gärna översilade marker i bokskog, hässlen, blandad sumplövskog eller öppna rikkärr. På några av lokalerna tycks dock inte skogen vara av hög ålder. Många förekomster ligger i randzonen av sluttande sumpskogar med halvöppna till öppna partier, ofta med källor och bäckar. Några av lokalerna är emellertid öppna rikkärr med starr och brunmossor, och en lokal utgörs av ett älgörtsdominerat kärr invid en å i bokskog. Botten- och fältskiktet kan variera från ganska sparsamt med mossor och dominerande blöt lövförna till ren högörtsvegetation.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Åtgärder som förändrar lokalernas hydrologi i negativ riktning utgör de allvarligaste hoten, detta gäller även påverkan av förekomsternas närområden. Även eutrofiering kan i öppna kärrkomplex utgöra ett hot. Totalavverkning, liksom intensivt bete, är också allvarliga hot. Möjligen kan arten tåla ett måttligt skogsbruk om hydrologin är stabil och markskiktet inte förändras. Eftersom lokalerna där arten finns ofta är mycket små, ökar artens sårbarhet.


Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Flera av förekomsterna är belägna inom befintliga naturreservat, men det är önskvärt att även övriga kända lokaler skyddas. Skogliga ingrepp och ingrepp som förändrar hydrologin i och i anslutning till förekomsterna bör undvikas. Eutrofieringseffekter bör minska på lokaler som gränsar till jordbruksmark. I och med att en stor del av fynden är flera decennier gamla, är det önskvärt att kunskapen om artens status uppdateras genom att de kända lokalerna inventeras på nytt.

Boetters, H. D., Gittenberger, E. & Subai, p. 1989. Die Aciculidae (Mollusca: Gastropoda Prosobranchia). - Zoologische Verhandelingen (Leiden) 252: 1-234.

Gittenberger, E. 1991. Zur Verbreitung von Platyla polita polita (Hartmann, 1840) (GastropodaProsobranchia: Aciculidae). - Basteria 55 (4/6): 127-128.

Gärdenfors, U. 1984. Snäckorna i naturvården. - Skånes Natur Årsskrift 71: 149-158.

Kerney, M. P. & Cameron, R. A. D. 1979. A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-west Europe. Collins, London.

Lohmander, H. 1950. Faunistiskt fältarbete 1949 (östra Skåne). - Göteborgs Musei Årstryck 1949 och 1950: 148-160.

Nilsson, A. 1961. Ravlundafältets landmolluskfauna. - Skånes Natur 48 (2): 179-200.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Architaenioglossa  
 • Överfamilj
  Cyclophoroidea  
 • Familj
  Aciculidae - nålsnäckor 
 • Släkte
  Platyla  
 • Art
  Platyla polita, (Hartmann, 1840) - nålsnäcka
  Synonymer
  Acicula polita (Hartmann, 1840)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ted von Proschwitz 2018.