Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Acylophorus glaberrimus

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Acylophorus glaberrimus
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–7 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp och påfallande litet huvud. Kroppen är svart, benen svarta med rödaktiga knän och fötter. Arten är svår att bestämma och bestämningen bör därför granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Acylophorus glaberrimus Observationer i Sverige för Acylophorus glaberrimus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast funnen i Skåne. Känd från en lokal nära Hässleholm, där arten påträffades under 1940- och 1950-talen i en våtmark som inte längre existerar. År 2015 återupptäcktes arten på en lokal nära Kristianstad. Arten är liten och har ett undanskymt levnadssätt, varför mörkertalet kan antas vara betydande. Närmast utanför Sverige förekommer arten i Danmark, där den endast påträffats på Själland, och i Baltikum (Lettland). Världsutbredningen sträcker sig ifrån Västeuropa söderut till Nordafrika och österut till Turkmenistan. Arten betecknas på den danska rödlistan som sårbar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Ett marklevande rovdjur som lever i blöta, mossrika gungflyn i öppna kärr och mossar. Arten är funnen i ett rikkärr och i igenväxande torvgravar med vegetation av bl.a. säv och ett bottenskikt av främst brunmossor. Endast funnen i Skåne. Känd från en lokal nära Hässleholm, där arten påträffades under 1940- och 1950-talen i en våtmark som inte längre existerar. År 2015 återupptäcktes arten på en lokal nära Kristianstad. Artens livsmiljö påverkas av såväl utdikning som igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (1000-6000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)).
Ekologi
Ett marklevande rovdjur som lever i blöta, mossrika gungflyn i öppna kärr och mossar. Arten är funnen i ett rikkärr och i igenväxande torvgravar med vegetation av bl.a. säv och ett bottenskikt av främst brunmossor. Biotopvalet i Danmark och Mellaneuropa är alldeles likartat. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas främst under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Acylophorus, Art Acylophorus glaberrimus (Herbst, 1784) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Ett marklevande rovdjur som lever i blöta, mossrika gungflyn i öppna kärr och mossar. Arten är funnen i ett rikkärr och i igenväxande torvgravar med vegetation av bl.a. säv och ett bottenskikt av främst brunmossor. Endast funnen i Skåne. Känd från en lokal nära Hässleholm, där arten påträffades under 1940- och 1950-talen i en våtmark som inte längre existerar. År 2015 återupptäcktes arten på en lokal nära Kristianstad. Artens livsmiljö påverkas av såväl utdikning som igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (1000-6000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)).
En 6–7 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp och påfallande litet huvud. Kroppen är svart, benen svarta med rödaktiga knän och fötter. Arten är svår att bestämma och bestämningen bör därför granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Acylophorus glaberrimus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Acylophorus glaberrimus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast funnen i Skåne. Känd från en lokal nära Hässleholm, där arten påträffades under 1940- och 1950-talen i en våtmark som inte längre existerar. År 2015 återupptäcktes arten på en lokal nära Kristianstad. Arten är liten och har ett undanskymt levnadssätt, varför mörkertalet kan antas vara betydande. Närmast utanför Sverige förekommer arten i Danmark, där den endast påträffats på Själland, och i Baltikum (Lettland). Världsutbredningen sträcker sig ifrån Västeuropa söderut till Nordafrika och österut till Turkmenistan. Arten betecknas på den danska rödlistan som sårbar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Acylophorus  
 • Art
  Acylophorus glaberrimus(Herbst, 1784)

Ett marklevande rovdjur som lever i blöta, mossrika gungflyn i öppna kärr och mossar. Arten är funnen i ett rikkärr och i igenväxande torvgravar med vegetation av bl.a. säv och ett bottenskikt av främst brunmossor. Biotopvalet i Danmark och Mellaneuropa är alldeles likartat. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas främst under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens livsmiljö påverkas av såväl ändrade brytningsformer vid torvtäkt som av eutrofiering av mossar och kärr.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Arten är troligen delvis förbisedd, och bör eftersökas.

Israelson, G. 1966. Coleopterfaunan i Stattena mosse. Natur i Göinge 1966.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Staphylininae - storkortvingar 
 • Tribus
  Staphylinini  
 • Släkte
  Acylophorus  
 • Art
  Acylophorus glaberrimus, (Herbst, 1784)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.