Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Aeletes atomarius

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Aeletes atomarius
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1 mm lång skalbagge med en nästan cirkelrund form. Den är glänsande svart och har kraftigt byggda ben och antenner som den kan fälla in i fåror under kroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Aeletes atomarius Observationer i Sverige för Aeletes atomarius
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast påträffad i Skåne. Närmast i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Georgien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i högstubbar av bok med starkt vitrötad ved. Endast påträffad i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever i starkt vitrötad ved i högstubbar och i stamhåligheter i grova lövträd. De flesta fynden är gjorda i bok, men arten har även påträffats i alm och andra lövträd. Näringsekologin hos arten är okänd, men troligen lever den som rovdjur på kvalster och andra små evertebrater. I Mellaneuropa ofta funnen tillsammans med myran Lasius brunneus. Arten kan påträffas som fullbildad skalbagge under en stor del av året.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· popplar
· popplar
· skogsalm
· skogsalm
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Aeletes, Art Aeletes atomarius (Aubé, 1842) Synonymer Acritus atomarius (Aubé, 1842)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i högstubbar av bok med starkt vitrötad ved. Endast påträffad i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 1 mm lång skalbagge med en nästan cirkelrund form. Den är glänsande svart och har kraftigt byggda ben och antenner som den kan fälla in i fåror under kroppen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Aeletes atomarius

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Aeletes atomarius

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast påträffad i Skåne. Närmast i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Georgien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Acritini  
 • Släkte
  Aeletes  
 • Art
  Aeletes atomarius(Aubé, 1842)
  Synonymer
  Acritus atomarius (Aubé, 1842)

Lever i starkt vitrötad ved i högstubbar och i stamhåligheter i grova lövträd. De flesta fynden är gjorda i bok, men arten har även påträffats i alm och andra lövträd. Näringsekologin hos arten är okänd, men troligen lever den som rovdjur på kvalster och andra små evertebrater. I Mellaneuropa ofta funnen tillsammans med myran Lasius brunneus. Arten kan påträffas som fullbildad skalbagge under en stor del av året.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten är i Sverige endast påträffad i ett fåtal ädellövskogsbestånd med höga naturvärden. Arten riskerar att försvinna från ytterligare några av sina fåtaliga lokaler i landet om ingen hänsyn tas till dess substrat.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Det är mycket angeläget att i första hand alla gamla ihåliga bokar och bokstubbar, men även andra döda lövträdsstubbar sparas. Det är av stor betydelse för denna art liksom för flera andra av våra rödlistade skalbaggar att det skapas flera reservat med gammal bokskog i Skåne. Alla gamla ihåliga gamla träd eller högstubbar av bok eller andra lövträd bör sparas i samband med slutavverkningar och andra skogsskötselingrepp i det aktuella området.

Baranowski, R. 1979. Intressanta skalbaggsfynd 4. Ent. Tidskr. 100: 77.

Horion, A. 1949. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. II: 330. Frankfurt a. M.

Huggert, L. 1974. Anteckningar om Coleoptera. Ent. Tidskr. 95: 104–105.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 234–235.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Acritini  
 • Släkte
  Aeletes  
 • Art
  Aeletes atomarius, (Aubé, 1842)
  Synonymer
  Acritus atomarius (Aubé, 1842)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.