Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Acritus minutus

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Acritus minutus
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rödbrun cirka 1 mm lång klotrund skalbagge. De sista fyra antennlederna bildar en tydlig klubba. Benen är kraftigt byggda. Störs djuret fäller den in ben och antenner på undersidan av kroppen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Acritus minutus Observationer i Sverige för Acritus minutus
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Tidigare funnen i Skåne, östra Småland och Uppland (Stockholmstrakten). Ej återfunnen som reproducerande i Sverige sedan 1950-talet. Arten har dock tillfälligt införts till landet med importerat virke (t.ex. av aspvirke från Östeuropa) och påträffats i virkesupplag i hamnar. Arten är ytterst liten och lätt förbisedd, och det är inte helt uteslutet att den fortfarande kan finnas kvar i landet. Närmast i de nordiska grannländerna samt i Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika och sträcker sig österut till Kazakstan och västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Lever i gångar av andra ved- och barklevande insekter. I Sverige bl.a. påträffad i en grov asplåga med angrepp av långhorningar, utomlands främst under bark och i mulm av bok. Tidigare funnen i Skåne, Småland och Uppland. Ej återfunnen sedan 1950-talet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Ett rovdjur som lever under bark, i mulm och i gångar av andra ved- och barklevande insekter. I Sverige är arten bl.a. påträffad i en grov asplåga med angrepp av långhorningar. I Norge (Fredrikstad) är den 2006 funnen under bark på brandskadad tall (Artsdatabanken, artfaktablad). Utomlands är den funnen bl.a. under bark och i mulm av bok samt i gångar av långhorningen Xylotrechus rusticus i svartpoppel. Näringsekologin hos arten är okänd, men troligen lever den som rovdjur på kvalster och andra små evertebrater.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· popplar
· popplar
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Acritus, Art Acritus minutus (Herbst, 1792) Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Lever i gångar av andra ved- och barklevande insekter. I Sverige bl.a. påträffad i en grov asplåga med angrepp av långhorningar, utomlands främst under bark och i mulm av bok. Tidigare funnen i Skåne, Småland och Uppland. Ej återfunnen sedan 1950-talet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En rödbrun cirka 1 mm lång klotrund skalbagge. De sista fyra antennlederna bildar en tydlig klubba. Benen är kraftigt byggda. Störs djuret fäller den in ben och antenner på undersidan av kroppen.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Acritus minutus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Acritus minutus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare funnen i Skåne, östra Småland och Uppland (Stockholmstrakten). Ej återfunnen som reproducerande i Sverige sedan 1950-talet. Arten har dock tillfälligt införts till landet med importerat virke (t.ex. av aspvirke från Östeuropa) och påträffats i virkesupplag i hamnar. Arten är ytterst liten och lätt förbisedd, och det är inte helt uteslutet att den fortfarande kan finnas kvar i landet. Närmast i de nordiska grannländerna samt i Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika och sträcker sig österut till Kazakstan och västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Acritini  
 • Släkte
  Acritus  
 • Art
  Acritus minutus(Herbst, 1792)

Ett rovdjur som lever under bark, i mulm och i gångar av andra ved- och barklevande insekter. I Sverige är arten bl.a. påträffad i en grov asplåga med angrepp av långhorningar. I Norge (Fredrikstad) är den 2006 funnen under bark på brandskadad tall (Artsdatabanken, artfaktablad). Utomlands är den funnen bl.a. under bark och i mulm av bok samt i gångar av långhorningen Xylotrechus rusticus i svartpoppel. Näringsekologin hos arten är okänd, men troligen lever den som rovdjur på kvalster och andra små evertebrater.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten är sannolikt bunden till naturskogsliknande lövträdsbestånd. Minskad lövandel i brukad skog och framför allt minskad mängd gamla lövträd är de största hoten mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bestånd av gamla lövträd, särskilt bok, asp och ek, bör sparas i största möjliga utsträckning. Likaså kan ökad inblandning av lövträd i barrskog på sikt gynna arten.

Coffin, J., Secq, M. 1991. A propos de quelques observations chez Acritus minutus (Herbst, 1792). (Col.

Histeridae). LEntomologiste 47(2): 103–110.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar VII. Ent. Tidskr. 74: 8–23.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski & Bengt Ehnström 1994. Rev. Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Abraeinae  
 • Tribus
  Acritini  
 • Släkte
  Acritus  
 • Art
  Acritus minutus, (Herbst, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski & Bengt Ehnström 1994. Rev. Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2006.