Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Agabus clypealis

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Agabus clypealis
  Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En oval, något långsträckt, svagt välvd och glänsande dykare, cirka 6 mm lång och 3,5 mm bred, den minsta av Agabus-arterna. Halsskölden är svart med roströd, avsatt sidokant och tämligen grova, små oregelbundna maskor. Täckvingarna, som är kastanjebruna med ljusare bas och sidor, har en nätmaskning bestående av ytterst små, framför allt baktill absolut runda maskor. Ben och antenner är röda. De senare har mörk spets. Frambröstförlängningen är mestadels flat.
Utbredning
Länsvis förekomst för Agabus clypealis Observationer i Sverige för Agabus clypealis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige idag bara känd från ett begränsat område på Öland. Den var länge endast känd från den lokal, där den upptäcktes 1970 och varifrån den nu tycks vara försvunnen. Under 2000-talets början har arten dock återfunnits på flera nya lokaler i grannskapet. Sammanlagt är nu ett tiotal lokaler kända i Mittlandsskogen, från Algutsrum (Borg) i sydväst till Långlöt (Amundsmossen) i nordost. Från Skåne föreligger några 1800-talsfynd från Bara och Stehag. Den är även rapporterad från en lokal i Danmark. I övrigt är den påträffad i Finland, Nordtyskland, Polen och Ryssland och vidare österut i Sibirien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Ett vattenlevande rovdjur som lever i bäckar och periodvis översvämmade kärr med öppna stränder och rik vegetation. Gärna i utflöden från myrar med rörligt grundvatten. Länge endast känd genom 1800-talsfynd från Skåne och en sentida lokal på Öland. Under 2003 och 2004 återfunnen på 8 lokaler, alla belägna i sydöstra delen av Mittlandsskogen på Öland. Arten är känslig för igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 400 (200-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)). Global rödlistningskategori: EN B1+2b (1994).
Ekologi
Ett vattenlevande rovdjur som lever i bäckar och periodvis översvämmade kärr med öppna stränder och rik vegetation. Gärna i utflöden från myrar med rörligt grundvatten. Den håller till i vegetationen, bestående av t.ex. Fontinalis-arter och starr i bäckkanterna. Om somrarna torkar lokalerna mer eller mindre ut. Arten övervintrar sannolikt som adult. De flesta av fynden är gjorda under vår och försommar.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Småvatten
Småvatten
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dytiscidae (dykare), Släkte Agabus, Art Agabus clypealis (Thomson, 1867) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Ett vattenlevande rovdjur som lever i bäckar och periodvis översvämmade kärr med öppna stränder och rik vegetation. Gärna i utflöden från myrar med rörligt grundvatten. Länge endast känd genom 1800-talsfynd från Skåne och en sentida lokal på Öland. Under 2003 och 2004 återfunnen på 8 lokaler, alla belägna i sydöstra delen av Mittlandsskogen på Öland. Arten är känslig för igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 400 (200-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)). Global rödlistningskategori: EN B1+2b (1994).
Global rödlistning EN B1+2b (1996)
En oval, något långsträckt, svagt välvd och glänsande dykare, cirka 6 mm lång och 3,5 mm bred, den minsta av Agabus-arterna. Halsskölden är svart med roströd, avsatt sidokant och tämligen grova, små oregelbundna maskor. Täckvingarna, som är kastanjebruna med ljusare bas och sidor, har en nätmaskning bestående av ytterst små, framför allt baktill absolut runda maskor. Ben och antenner är röda. De senare har mörk spets. Frambröstförlängningen är mestadels flat.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Agabus clypealis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Agabus clypealis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige idag bara känd från ett begränsat område på Öland. Den var länge endast känd från den lokal, där den upptäcktes 1970 och varifrån den nu tycks vara försvunnen. Under 2000-talets början har arten dock återfunnits på flera nya lokaler i grannskapet. Sammanlagt är nu ett tiotal lokaler kända i Mittlandsskogen, från Algutsrum (Borg) i sydväst till Långlöt (Amundsmossen) i nordost. Från Skåne föreligger några 1800-talsfynd från Bara och Stehag. Den är även rapporterad från en lokal i Danmark. I övrigt är den påträffad i Finland, Nordtyskland, Polen och Ryssland och vidare österut i Sibirien och Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Colymbetinae  
 • Tribus
  Agabini  
 • Släkte
  Agabus  
 • Art
  Agabus clypealis(Thomson, 1867)

Ett vattenlevande rovdjur som lever i bäckar och periodvis översvämmade kärr med öppna stränder och rik vegetation. Gärna i utflöden från myrar med rörligt grundvatten. Den håller till i vegetationen, bestående av t.ex. Fontinalis-arter och starr i bäckkanterna. Om somrarna torkar lokalerna mer eller mindre ut. Arten övervintrar sannolikt som adult. De flesta av fynden är gjorda under vår och försommar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Myrbiotoper, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten är knuten till mossområden, som är i riskzonen vad gäller utdikning och möjligen försurning. I Danmark, i Holmegårds mose, har arten gått starkt tillbaka och troligtvis helt försvunnit, på grund av att intilliggande skog trängt ut på mossen (Mogens Holmen, pers. komm.). Även på Öland kan igenväxning av kärr och bäckstränder p.g.a. upphörd hävd utgöra ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
För att säkerställa artens fortlevnad på Öland är det av stor vikt att den naturliga hydrologin bevaras och att lokalerna inte tillåts växa igen.

.

Falkenström, G. 1940. Beitrag zur festen Begründung einiger Dytisciden-Arten, bzw. zur Absonderung aus dem System anderer dergleichen, unter denen mehrere nur Kreuzungs-Produkte darstellen. Arkiv för Zoologi. Band 32 A. N:o 18: 18–25.

Franck, P. 1933. Über die Verbreitung und Lebensweise deutscher Käfer. VII. Entomologische Blätter 29: 122–123.

Geijer, Bengt Johan & Herrmann, Jan 2005. Intressanta fynd av vattenskalbaggar i Mittlandsskogen på Öland. Ent. Tidskr. 126: 97-102.

Holmen, M. 1980. Agabus clypealis genfundet i Sverige. Ent. Tidskr. 101: 155–156.

Lundberg, Stig 1978. Skalbaggsarter, som inte återfunnits i Sverige på lång tid - några tips (Coleoptera). Ent. Tidskr. 99: 122.

Lundberg, S. 1982. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 20. Ent. Tidskr. 103: 12.

Lundberg, S. 1997. Skalbaggsarter som inte återfunnits i Sverige på lång tid - en uppföljning av en sammanställning från 1978. Ent. Tidskr. 118: 119–120.

Nilsson, A. N. & Holmen, M. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II.

Dytiscidae. Fauna Ent. Scand. 32: 114–115.

Schaeflein, H. 1989. Dritter Beitrag zur Dytiscidenfauna Mitteleuropas (Coleoptera) mit ökologischen und nomenklatorischen Anmerkungen. Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A, Nr. 430: 26.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Colymbetinae  
 • Tribus
  Agabini  
 • Släkte
  Agabus  
 • Art
  Agabus clypealis, (Thomson, 1867)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bertil Andrén 2000. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.