Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Agathidium haemorrhoum

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Agathidium haemorrhoum
  Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rund, brun skalbagge som blir 2 mm lång. Bakre hälften av tackvingarna är ljusröda. Halssköldens kanter är ljusbruna. Antennerna är kraftigt byggda och de yttersta lederna bildar en tydlig klubba. Störs den rullar den ihop sig till ett klot.
Utbredning
Länsvis förekomst för Agathidium haemorrhoum Observationer i Sverige för Agathidium haemorrhoum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från södra och östra Skåne. Närmast i Danmark. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på torra sandmarker, såväl på öppen mark som i gles tallskog. Larvutvecklingen är troligen knuten till slemsvampar under mossa och i växtdelar eller i barrlagret under tallris. Endast känd från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-70). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på torra sandmarker, såväl på öppen mark som i gles tallskog. Larvutvecklingen är troligen knuten till slemsvampar under mossa och i växtdelar eller i barrlagret under tallris. Arten tycks endast uppträda som fullbildad skalbagge under vinterhalvåret, i synnerhet om hösten, och samlas bäst med fallfällor eller genom sållning av växtrötter och tallförna.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Mycetozoa
· Mycetozoa
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Leiodidae (mycelbaggar), Släkte Agathidium, Art Agathidium haemorrhoum Erichson, 1845 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på torra sandmarker, såväl på öppen mark som i gles tallskog. Larvutvecklingen är troligen knuten till slemsvampar under mossa och i växtdelar eller i barrlagret under tallris. Endast känd från Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-70). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-280) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En rund, brun skalbagge som blir 2 mm lång. Bakre hälften av tackvingarna är ljusröda. Halssköldens kanter är ljusbruna. Antennerna är kraftigt byggda och de yttersta lederna bildar en tydlig klubba. Störs den rullar den ihop sig till ett klot.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Agathidium haemorrhoum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Agathidium haemorrhoum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från södra och östra Skåne. Närmast i Danmark. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Leiodinae  
 • Tribus
  Agathidiini  
 • Släkte
  Agathidium  
 • Art
  Agathidium haemorrhoumErichson, 1845

Lever på torra sandmarker, såväl på öppen mark som i gles tallskog. Larvutvecklingen är troligen knuten till slemsvampar under mossa och i växtdelar eller i barrlagret under tallris. Arten tycks endast uppträda som fullbildad skalbagge under vinterhalvåret, i synnerhet om hösten, och samlas bäst med fallfällor eller genom sållning av växtrötter och tallförna.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
Arten hotas av att biotoper förstörs genom igenväxning eller uppodling.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Lämpliga lokaler i Skåne bör övervakas och skyddas mot skogsplantering och spontan igenväxning orsakad av kvävenedfall och andra gödseleffekter. En viss del av lokalen vid Ripa har påverkats mycket negativt genom att marken omvandlats till åker, och det är angeläget att uppodlingen inte utökas eller drabbar någon av de andra lokalerna.

Baranowski, R. 1978. Intressanta skalbaggsfynd 3 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 99: 53–60.

Baranowski, R. & Sörensson, M. 1981. Bland sandmarksskalbaggar vid östskånska Ripa. Ent. Tidskr. 102: 17–21.

Dufberg, A. 1975. Några intressanta fynd av Coleoptera. Entomologen 4: 25–27.

Lundberg, S. 1978. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar 17 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 99: 31–34.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken , SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Leiodinae  
 • Tribus
  Agathidiini  
 • Släkte
  Agathidium  
 • Art
  Agathidium haemorrhoum, Erichson, 1845
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken , SLU 2006.