Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Agathidium nigrinum

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Agathidium nigrinum
  Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rund, svart skalbagge som om den störs kan rulla ihop sig till ett klot. Den blir 4 mm lång. Ovansidan är mycket fint punkterad. Bakom ögonen finns en egendomlig utskjutande valk. Antennerna är ganska kraftigt byggda med de tre yttersta lederna bildande en klubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för Agathidium nigrinum Observationer i Sverige för Agathidium nigrinum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd över större delen av landet. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever i lös, svampig ved av främst olika döda lövträd eller i förnan under murkna lågor. Larvutvecklingen är förmodligen knuten till slemsvampar. Arten påträffas främst i mer slutna bestånd av naturskogskaraktär. Förekommer över större delen av landet. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (300-2000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (1200-8000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Lever i lös, svampig ved eller i förnan under murkna lågor, främst av lövträd som bok, asp, björk, ek eller alm, men även av barrträd, t.ex. gran. Larvutvecklingen är förmodligen knuten till slemsvampar. Arten påträffas främst i mer slutna bestånd av naturskogskaraktär. De fullbildade skalbaggarna påträffas främst under försommar och höst, ofta på tickor och slemsvampar men även vid kvällshåvning.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· hassel
· hassel
· tall
· tall
· viden
· viden
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Eumycetozoa
· Eumycetozoa
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Leiodidae (mycelbaggar), Släkte Agathidium, Art Agathidium nigrinum Sturm, 1807 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever i lös, svampig ved av främst olika döda lövträd eller i förnan under murkna lågor. Larvutvecklingen är förmodligen knuten till slemsvampar. Arten påträffas främst i mer slutna bestånd av naturskogskaraktär. Förekommer över större delen av landet. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (300-2000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (1200-8000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En rund, svart skalbagge som om den störs kan rulla ihop sig till ett klot. Den blir 4 mm lång. Ovansidan är mycket fint punkterad. Bakom ögonen finns en egendomlig utskjutande valk. Antennerna är ganska kraftigt byggda med de tre yttersta lederna bildande en klubba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Agathidium nigrinum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Agathidium nigrinum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd över större delen av landet. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Leiodinae  
 • Tribus
  Agathidiini  
 • Släkte
  Agathidium  
 • Art
  Agathidium nigrinumSturm, 1807

Lever i lös, svampig ved eller i förnan under murkna lågor, främst av lövträd som bok, asp, björk, ek eller alm, men även av barrträd, t.ex. gran. Larvutvecklingen är förmodligen knuten till slemsvampar. Arten påträffas främst i mer slutna bestånd av naturskogskaraktär. De fullbildade skalbaggarna påträffas främst under försommar och höst, ofta på tickor och slemsvampar men även vid kvällshåvning.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten är främst knuten till naturskogsbestånd med rik tillgång på döda träd, och påverkas därför negativt av avverkning av kontinuitetsskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Äldre bestånd med löv- eller blandskog som innehåller gott om lågor och stubbar bör i möjligaste mån sparas.

Palm, T. 1948. Coleopterfaunan i en jämtländsk lavgranskog. II. Markfauna och flygande skalbaggar. Ent. Tidskr. 69: 72–93.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken , SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Leiodinae  
 • Tribus
  Agathidiini  
 • Släkte
  Agathidium  
 • Art
  Agathidium nigrinum, Sturm, 1807
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken , SLU 2006.