Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Agathidium pallidum

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Agathidium pallidum
  Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rund, ljust gulbrun skalbagge som blir 2,5 mm lång. Antennerna är kraftigt byggda och de yttersta lederna bildar en tydlig klubba. Om den störs rullar den ihop sig till ett klot.
Utbredning
Länsvis förekomst för Agathidium pallidum Observationer i Sverige för Agathidium pallidum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad från Hälsingland till Lule Lappmark. Därutöver är den känd från Norge, Finland och ryska Karelen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen är förmodligen knuten till slemsvampar växande på svampig ved, främst i tät, fuktig, björkinblandad granskog. Arten påträffas oftast vid sållning av tjock, mycelrik husmossa under gamla, liggande björklågor bevuxna med fnösketickor. Funnen från Hälsingland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (100-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (400-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen är förmodligen knuten till slemsvampar växande på svampig ved, främst i tät, fuktig, björkinblandad granskog. Arten påträffas oftast vid sållning av tjock, mycelrik husmossa under gamla, liggande björklågor bevuxna med fnösketickor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· popplar
· popplar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Eumycetozoa
· Eumycetozoa
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Leiodidae (mycelbaggar), Släkte Agathidium, Art Agathidium pallidum (Gyllenhal, 1827) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen är förmodligen knuten till slemsvampar växande på svampig ved, främst i tät, fuktig, björkinblandad granskog. Arten påträffas oftast vid sållning av tjock, mycelrik husmossa under gamla, liggande björklågor bevuxna med fnösketickor. Funnen från Hälsingland till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (100-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (400-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En rund, ljust gulbrun skalbagge som blir 2,5 mm lång. Antennerna är kraftigt byggda och de yttersta lederna bildar en tydlig klubba. Om den störs rullar den ihop sig till ett klot.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Agathidium pallidum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Agathidium pallidum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad från Hälsingland till Lule Lappmark. Därutöver är den känd från Norge, Finland och ryska Karelen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Leiodinae  
 • Tribus
  Agathidiini  
 • Släkte
  Agathidium  
 • Art
  Agathidium pallidum(Gyllenhal, 1827)

Larvutvecklingen är förmodligen knuten till slemsvampar växande på svampig ved, främst i tät, fuktig, björkinblandad granskog. Arten påträffas oftast vid sållning av tjock, mycelrik husmossa under gamla, liggande björklågor bevuxna med fnösketickor.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Mängden med döda björkstammar minskar i framtida kulturskogar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevarande av lokaler med gammal björkskog.

Lundberg, S. 1960. Bidrag till kännedom om svenska Coleoptera. 3. Ent. Tidskr. 81: 108–112.

Lundberg, S. 1973. En lokal för Trachypachys zetterstedti Gyll. vid Messaure i Lule lappmark (Col. Carabidae). Ent. Tidskr. 94: 34–36.

Lundberg, S. 1975. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 15 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 96: 8–13.

Lundberg, S. 1989. Sällsynta skalbaggar från gammal granskog i Blåkölen-reservatet i Norrbotten. Ent. Tidskr. 110: 139–144.

Palm, T. 1947. För Sverige nya Coleoptera. IX. Ent. Tidskr. 68: 37–44.

Palm, T. 1950. Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelanden från Statens Skogsforskningsinstitut 40:2.

Sjöberg, O. 1962. Coleoptera från Hälsingland och Hamra Kapellag. Ent. Tidskr. suppl. 2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev, bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken , SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Leiodinae  
 • Tribus
  Agathidiini  
 • Släkte
  Agathidium  
 • Art
  Agathidium pallidum, (Gyllenhal, 1827)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev, bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken , SLU 2006.