Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Agathidium plagiatum

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Agathidium plagiatum
  Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5 till 3 mm lång, brett oval och starkt välvd skalbagge. Översidan är glänsande svartbrun med en ljusare längsstrimma mitt på varje täckvinge. Hos vissa hanar är vänster käke utdragen uppåt som ett tydligt horn.
Utbredning
Länsvis förekomst för Agathidium plagiatum Observationer i Sverige för Agathidium plagiatum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sentida fynd endast från Skäralid i Skåne. Gamla fynd föreligger dessutom från Västergötland. Saknas i övriga Norden, närmast i Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Turkiet och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever i olika slemsvampar på gamla, döda bokstammar. Sentida fynd endast från Skäralid i Skåne. Gamla fynd föreligger dessutom från Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i olika arter av slemsvampar som växer på död ved. I Skåne främst på gamla boklågor där den påträffas sittande nära slemsvampar på starkt vitrötad ved, eller i bokförnan under lågorna. Arten kan påträffas som fullbildad insekt under en stor del av året.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Eumycetozoa
· Eumycetozoa
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Leiodidae (mycelbaggar), Släkte Agathidium, Art Agathidium plagiatum (Gyllenhal, 1810) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever i olika slemsvampar på gamla, döda bokstammar. Sentida fynd endast från Skäralid i Skåne. Gamla fynd föreligger dessutom från Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2,5 till 3 mm lång, brett oval och starkt välvd skalbagge. Översidan är glänsande svartbrun med en ljusare längsstrimma mitt på varje täckvinge. Hos vissa hanar är vänster käke utdragen uppåt som ett tydligt horn.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Agathidium plagiatum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Agathidium plagiatum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sentida fynd endast från Skäralid i Skåne. Gamla fynd föreligger dessutom från Västergötland. Saknas i övriga Norden, närmast i Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa österut till Turkiet och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Leiodinae  
 • Tribus
  Agathidiini  
 • Släkte
  Agathidium  
 • Art
  Agathidium plagiatum(Gyllenhal, 1810)

Larvutvecklingen sker i olika arter av slemsvampar som växer på död ved. I Skåne främst på gamla boklågor där den påträffas sittande nära slemsvampar på starkt vitrötad ved, eller i bokförnan under lågorna. Arten kan påträffas som fullbildad insekt under en stor del av året.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av brist på utvecklingssubstrat i brukad skog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Om arten skulle påträffas på ytterligare någon lokal i Sydsverige bör omedelbara skyddsåtgärder vidtagas för att gynna den.

Horion, A. 1949. Faunistik der deutschen Käfer. Bd. II: 168. Frankfurt a. M.

Lundberg, S. 1967. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar 10. Ent. Tidskr. 88: 76.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 219. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Leiodidae - mycelbaggar 
 • Underfamilj
  Leiodinae  
 • Tribus
  Agathidiini  
 • Släkte
  Agathidium  
 • Art
  Agathidium plagiatum, (Gyllenhal, 1810)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.