Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Aglenus brunneus

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Aglenus brunneus
  Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,5–2 mm lång, roströd skalbagge med cylindrisk kroppsform. Ögon saknas.
Utbredning
Länsvis förekomst för Aglenus brunneus Observationer i Sverige för Aglenus brunneus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Halland, Småland, Öland, Västergötland och Bohuslän. Få sentida lokaler är kända, men arten har ett undanskymt levnadssätt och är därför lätt förbisedd. Närmast i Danmark, saknas i de övriga nordiska länderna och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa samt Nordafrika österut till Kaukasus. Arten är även funnen i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Arten är hos oss synantrop, och lever i komposter samt i organiskt avfall i källare, stall, bagerier o.likn. Få sentida fynd, men arten är liten och har ett undanskymt levnadssätt, och kan därför vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är hos oss synantrop, och lever i komposter samt i organiskt avfall i källare, stall, bagerier o.likn. Fullbildade skalbaggar påträffas främst under augusti-oktober.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Salpingidae (trädbasbaggar), Släkte Aglenus, Art Aglenus brunneus (Gyllenhal, 1813) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är hos oss synantrop, och lever i komposter samt i organiskt avfall i källare, stall, bagerier o.likn. Få sentida fynd, men arten är liten och har ett undanskymt levnadssätt, och kan därför vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 1,5–2 mm lång, roströd skalbagge med cylindrisk kroppsform. Ögon saknas.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Aglenus brunneus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Aglenus brunneus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Halland, Småland, Öland, Västergötland och Bohuslän. Få sentida lokaler är kända, men arten har ett undanskymt levnadssätt och är därför lätt förbisedd. Närmast i Danmark, saknas i de övriga nordiska länderna och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa samt Nordafrika österut till Kaukasus. Arten är även funnen i Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Salpingidae - trädbasbaggar 
 • Underfamilj
  Agleninae  
 • Släkte
  Aglenus  
 • Art
  Aglenus brunneus(Gyllenhal, 1813)

Biologin är dåligt känd. Arten är hos oss synantrop, och lever i komposter samt i organiskt avfall i källare, stall, bagerier o.likn. Fullbildade skalbaggar påträffas främst under augusti-oktober.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Inomhusmiljöer

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Status och hotsituation är svårbedömda utifrån nuvarande kunskapsläge. Levnadssättet gör dock att man kan förmoda att arten missgynnas av förbättrad hygien och ändrade byggnadsformer (betonggolv i stället för jordgolv i stallar o. likn.).

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Salpingidae - trädbasbaggar 
 • Underfamilj
  Agleninae  
 • Släkte
  Aglenus  
 • Art
  Aglenus brunneus, (Gyllenhal, 1813)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.