Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svedjelöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Sericoda bogemannii
Svedjelöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6,5–8 mm lång jordlöpare med påfallande slank och tillplattad kroppsform och stora ögon. Enfärgat svart.
Utbredning
Länsvis förekomst för svedjelöpare Observationer i Sverige för svedjelöpare
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Endast känd från ett fåtal lokaler glest spridda över landet: i Småland, Västergötland, Bohuslän, Hälsingland (Iggesund) och ett par av lappmarkerna. Alla fynd är från 1800-talet, och närmare uppgifter om fynden är ytterst sparsamma. Närmast i Finland, även där ytterst sällsynt men påträffad så sent som på 1970-talet nära Rovaniemi. Ej i Baltikum. I Europa har arten en starkt splittrad utbredning, och är förutom i Norden även funnen i Tyskland, Österrike och Bosnien samt på Korsika. I detta område är arten sannolikt utdöd. Längre österut sträcker sig en mer sammanhängande utbredning genom den sibiriska taigan till Nordamerika, där arten förekommer österut så långt som Colorado och Idaho, och söderut till Kalifornien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Arten är strikt knuten till brandfält, där den vanligen påträffas under barken av brända träd. Hos oss är den endast känd från ett fåtal lokaler glest spridda över landet, från Småland till Lappland. Alla fynden är från 1800-talet, och närmare uppgifter om dem är ytterst sparsamma. Artens försvinnande stod i säkerligen i samband med den alltmer effektiva bekämpningen av naturliga skogsbränder. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Ett rovdjur som vanligen påträffas under barken av brända träd. Förmodligen är arten strikt knuten till brandfält i den boreala och boreonemorala regionens barrskogar. Under andra världskriget uppträdde arten i brända skogar i östra Karelen, och i Nordamerika har det observerats hur arten kommit flygande till en pågående skogsbrand, och slagit sig ned på den heta askan. Även fynden i Österrike och på Korsika är gjorda i anslutning till skogsbränder. Enligt äldre mellaneuropeiska uppgifter skall arten emellertid också vara påträffad i fuktig skogsmark utan anknytning till bränder, något som tycks gälla också den närstående arten S. quadripunctata. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Sericoda, Art Sericoda bogemannii (Gyllenhal, 1813) - svedjelöpare Synonymer Agonum bogemanni (Gyllenhal, 1813)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Arten är strikt knuten till brandfält, där den vanligen påträffas under barken av brända träd. Hos oss är den endast känd från ett fåtal lokaler glest spridda över landet, från Småland till Lappland. Alla fynden är från 1800-talet, och närmare uppgifter om dem är ytterst sparsamma. Artens försvinnande stod i säkerligen i samband med den alltmer effektiva bekämpningen av naturliga skogsbränder. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 6,5–8 mm lång jordlöpare med påfallande slank och tillplattad kroppsform och stora ögon. Enfärgat svart.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för svedjelöpare

Länsvis förekomst och status för svedjelöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svedjelöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från ett fåtal lokaler glest spridda över landet: i Småland, Västergötland, Bohuslän, Hälsingland (Iggesund) och ett par av lappmarkerna. Alla fynd är från 1800-talet, och närmare uppgifter om fynden är ytterst sparsamma. Närmast i Finland, även där ytterst sällsynt men påträffad så sent som på 1970-talet nära Rovaniemi. Ej i Baltikum. I Europa har arten en starkt splittrad utbredning, och är förutom i Norden även funnen i Tyskland, Österrike och Bosnien samt på Korsika. I detta område är arten sannolikt utdöd. Längre österut sträcker sig en mer sammanhängande utbredning genom den sibiriska taigan till Nordamerika, där arten förekommer österut så långt som Colorado och Idaho, och söderut till Kalifornien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Platynini  
 • Släkte
  Sericoda  
 • Art
  Sericoda bogemannii(Gyllenhal, 1813) - svedjelöpare
  Synonymer
  Agonum bogemanni (Gyllenhal, 1813)

Ett rovdjur som vanligen påträffas under barken av brända träd. Förmodligen är arten strikt knuten till brandfält i den boreala och boreonemorala regionens barrskogar. Under andra världskriget uppträdde arten i brända skogar i östra Karelen, och i Nordamerika har det observerats hur arten kommit flygande till en pågående skogsbrand, och slagit sig ned på den heta askan. Även fynden i Österrike och på Korsika är gjorda i anslutning till skogsbränder. Enligt äldre mellaneuropeiska uppgifter skall arten emellertid också vara påträffad i fuktig skogsmark utan anknytning till bränder, något som tycks gälla också den närstående arten S. quadripunctata. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens försvinnande från landet står förmodligen i samband dels med svedjebrukets upphörande, dels med den ifrån 1800-talets mitt alltmer effektiva bekämpningen av naturliga skogsbränder. Då arten i relativt sen tid påträffats i norra Finland inte långt från svenska gränsen, är det trots allt inte helt uteslutet att den ännu kan dyka upp också hos oss, då närmast i nordligaste Sverige.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på brandfält, främst i Norrbotten.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2001. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Platynini  
 • Släkte
  Sericoda  
 • Art
  Sericoda bogemannii, (Gyllenhal, 1813) - svedjelöpare
  Synonymer
  Agonum bogemanni (Gyllenhal, 1813)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2001. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.