Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sumpskogslöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Platynus krynickii
Sumpskogslöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En matt svart, 10–13 mm lång jordlöpare med slank, tillplattad kroppsform och långa, slanka ben. Den liknar mycket den allmänna släktingen Platynus assimilis och kan i fält vara svår att skilja från denna.
Utbredning
Länsvis förekomst för sumpskogslöpare Observationer i Sverige för sumpskogslöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från glest spridda lokaler i Skåne, östra Småland, Öland och Gotland. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Ett marklevande rovdjur som lever i skuggig, sumpig lövskog (främst klibbal) på myllrik lerbotten, gärna vid gölar med gyttjiga, överskuggade stränder. Sydöstlig, endast känd från ett fåtal lokaler i Skåne, östra Småland, Öland och Gotland. Missgynnas av dikning, gallring eller slutavverkning av sumpskogar. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett marklevande rovdjur som lever i sumpig lövskog (främst klibbal) på myllrik lerbotten. I strandskogar eller lövkärr med tät undervegetation (t.ex. av svärdslilja och älggräs) och tät mossa i markytan, gärna vid gölar med gyttjiga, överskuggade stränder. Enstaka fynd har också gjorts i helt öppna kärr. Biotopen står under våren ofta helt under vatten. Arten påträffas bland lövförna och mossa på marken eller (framför allt vintertid) under lös bark på döda trädstammar eller grenar. Den övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas såväl under fortplantningstiden på försommaren som under sensommaren och vinterhalvåret. Arten har svagt utvecklad flygförmåga och är mycket lokal i sitt uppträdande.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Buskmark
Buskmark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Platynus, Art Platynus krynickii (Sperk, 1835) - sumpskogslöpare Synonymer Limodromus krynickii (Sperk, 1835), Agonum krynicki (Sperk, 1835), Agonum krynickii (Sperk, 1835)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett marklevande rovdjur som lever i skuggig, sumpig lövskog (främst klibbal) på myllrik lerbotten, gärna vid gölar med gyttjiga, överskuggade stränder. Sydöstlig, endast känd från ett fåtal lokaler i Skåne, östra Småland, Öland och Gotland. Missgynnas av dikning, gallring eller slutavverkning av sumpskogar. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En matt svart, 10–13 mm lång jordlöpare med slank, tillplattad kroppsform och långa, slanka ben. Den liknar mycket den allmänna släktingen Platynus assimilis och kan i fält vara svår att skilja från denna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sumpskogslöpare

Länsvis förekomst och status för sumpskogslöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sumpskogslöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från glest spridda lokaler i Skåne, östra Småland, Öland och Gotland. Närmast i Danmark och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Platynini  
 • Släkte
  Platynus  
 • Art
  Platynus krynickii(Sperk, 1835) - sumpskogslöpare
  Synonymer
  Limodromus krynickii (Sperk, 1835)
  Agonum krynicki (Sperk, 1835)
  Agonum krynickii (Sperk, 1835)

Ett marklevande rovdjur som lever i sumpig lövskog (främst klibbal) på myllrik lerbotten. I strandskogar eller lövkärr med tät undervegetation (t.ex. av svärdslilja och älggräs) och tät mossa i markytan, gärna vid gölar med gyttjiga, överskuggade stränder. Enstaka fynd har också gjorts i helt öppna kärr. Biotopen står under våren ofta helt under vatten. Arten påträffas bland lövförna och mossa på marken eller (framför allt vintertid) under lös bark på döda trädstammar eller grenar. Den övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas såväl under fortplantningstiden på försommaren som under sensommaren och vinterhalvåret. Arten har svagt utvecklad flygförmåga och är mycket lokal i sitt uppträdande.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Buskmark, Sötvattensstrand, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Även om ingen tydlig minskande trend går att urskilja så utgör såväl dikning som gallring eller slutavverkning av sumpskogar potentiella hot. Artens svaga spridningsförmåga gör att den sannolikt fordrar en kontinuitet av lämpliga biotoper inom ett begränsat område för sin fortlevnad.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Lokaler med populationer av sumpskogslöpare bör undantas från dikningsföretag och avverkningar.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandia and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Platynini  
 • Släkte
  Platynus  
 • Art
  Platynus krynickii, (Sperk, 1835) - sumpskogslöpare
  Synonymer
  Limodromus krynickii (Sperk, 1835)
  Agonum krynicki (Sperk, 1835)
  Agonum krynickii (Sperk, 1835)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2005.