Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  granskugglöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Platynus mannerheimii
Granskugglöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 10–11,5 mm lång, svart jordlöpare med slank, tillplattad kroppsform och långa och slanka, brunsvarta ben och antenner. Skiljs från närstående arter på halsskölden, som har helt avrundade bakhörn.
Utbredning
Länsvis förekomst för granskugglöpare Observationer i Sverige för granskugglöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Länge känd endast genom ett par gamla fynd från Lappland och Norrbotten, men efter 1950 påträffad från Uppland och Värmland norrut till Norrbotten och Lule lappmark. Troligen har arten varit förbisedd p.g.a det undanskymda levnadssättet. Närmast i Norge, utbredd i Finland och vidare i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från nordöstra Europa över Sibirien till Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Ett marklevande rovdjur som lever i blöta, skuggiga vitmosskärr, främst i gransumpskog. I Uppland är arten även funnen på tallmossar och i andra mer triviala skogskärr. Länge känd endast genom ett par gamla fynd från Lappland och Norrbotten, men efter 1950 påträffad i Uppland, Värmland, Dalarna, Gästrikland, Ångermanland, Norrbotten och Lule lappmark. Genom sitt levnadssätt är arten hotad av skogsdikning, gallring och slutavverkningar. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (600-2400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett marklevande rovdjur som främst lever i blöta, skuggiga, vitmossdominerade skogskärr. Ofta i gransumpskog, men även på tallmossar och i andra typer av näringsfattiga kärr i skogsmark. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren. De är nattaktiva och gömmer sig dagtid djupt nere i mosstuvor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Platynus, Art Platynus mannerheimii (Dejean, 1828) - granskugglöpare Synonymer Agonum mannerheimi (Dejean, 1828), gransumplöpare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett marklevande rovdjur som lever i blöta, skuggiga vitmosskärr, främst i gransumpskog. I Uppland är arten även funnen på tallmossar och i andra mer triviala skogskärr. Länge känd endast genom ett par gamla fynd från Lappland och Norrbotten, men efter 1950 påträffad i Uppland, Värmland, Dalarna, Gästrikland, Ångermanland, Norrbotten och Lule lappmark. Genom sitt levnadssätt är arten hotad av skogsdikning, gallring och slutavverkningar. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (600-2400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 10–11,5 mm lång, svart jordlöpare med slank, tillplattad kroppsform och långa och slanka, brunsvarta ben och antenner. Skiljs från närstående arter på halsskölden, som har helt avrundade bakhörn.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för granskugglöpare

Länsvis förekomst och status för granskugglöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för granskugglöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Länge känd endast genom ett par gamla fynd från Lappland och Norrbotten, men efter 1950 påträffad från Uppland och Värmland norrut till Norrbotten och Lule lappmark. Troligen har arten varit förbisedd p.g.a det undanskymda levnadssättet. Närmast i Norge, utbredd i Finland och vidare i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från nordöstra Europa över Sibirien till Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Platynini  
 • Släkte
  Platynus  
 • Art
  Platynus mannerheimii(Dejean, 1828) - granskugglöpare
  Synonymer
  Agonum mannerheimi (Dejean, 1828)
  gransumplöpare

Ett marklevande rovdjur som främst lever i blöta, skuggiga, vitmossdominerade skogskärr. Ofta i gransumpskog, men även på tallmossar och i andra typer av näringsfattiga kärr i skogsmark. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren. De är nattaktiva och gömmer sig dagtid djupt nere i mosstuvor.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten missgynnas främst av skogsdikning, men också av gallring och slutavverkning av skogskärr och gransumpskogar, som ändrar beskuggning och fuktighetsförhållanden.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Förhindra åtgärder som ökar avvattning av sumpskogar, t.ex. skyddsdikning, rensning av äldre diken eller avvattning i samband med dragning av skogsbilvägar. Lämna tillräckliga skyddszoner vid avverkning nära myrar och vattendrag.

Lindelöw, Å. 1990. Habitatval och säsongsaktivitet hos Agonum mannerheimii (Coleoptera, Carabidae) i en uppländsk sumpskog. Entomologisk Tidskrift 111: 163-166. Umeå.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2017. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Platynini  
 • Släkte
  Platynus  
 • Art
  Platynus mannerheimii, (Dejean, 1828) - granskugglöpare
  Synonymer
  Agonum mannerheimi (Dejean, 1828)
  gransumplöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2017. © ArtDatabanken, SLU 2005.