Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  olivgrön smalpraktbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Praktbaggar Agrilus olivicolor
Olivgrön smalpraktbagge Skalbaggar, Praktbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En smal, 5 mm lång skalbagge. Färgen är mörkt olivgrön eller bronsgrön, men huvud och halssköld är ofta bronsfärgade. Till skillnad mot andra Agrilus-arter har A. olivicolor en tydlig vit behåring på kroppens översida, vilket ger den en sidenartad glans.
Utbredning
Länsvis förekomst för olivgrön smalpraktbagge Observationer i Sverige för olivgrön smalpraktbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad längs östkusten från Skåne till Uppland och Västmanland samt i Västergötland. Närmast i Norge, därutöver även i Mellan- och Sydeuropa samt i Ryssland österut till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker under barken på klena, nyligen döda stammar och grenar i soligt läge, i första hand på hassel men även avenbok och bok. Påträffad längs östkusten från Skåne till Uppland och Västmanland samt i Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i första hand i hassel, men arten har även påträffats i avenbok och bok. Larven gnager svagt slingrande gångar under barken på klena, nyligen döda stammar och grenar i soligt läge. Larvutvecklingen är ettårig och förpuppningen sker inne i veden. Den fullbildade skalbaggen påträffas sittande på blad av värdväxterna från mitten av juni till början av augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Buskmark
Buskmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· hassel
· hassel
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· avenbok
· avenbok
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Buprestidae (praktbaggar), Släkte Agrilus, Art Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857 - olivgrön smalpraktbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker under barken på klena, nyligen döda stammar och grenar i soligt läge, i första hand på hassel men även avenbok och bok. Påträffad längs östkusten från Skåne till Uppland och Västmanland samt i Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En smal, 5 mm lång skalbagge. Färgen är mörkt olivgrön eller bronsgrön, men huvud och halssköld är ofta bronsfärgade. Till skillnad mot andra Agrilus-arter har A. olivicolor en tydlig vit behåring på kroppens översida, vilket ger den en sidenartad glans.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för olivgrön smalpraktbagge

Länsvis förekomst och status för olivgrön smalpraktbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för olivgrön smalpraktbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad längs östkusten från Skåne till Uppland och Västmanland samt i Västergötland. Närmast i Norge, därutöver även i Mellan- och Sydeuropa samt i Ryssland österut till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Agrilinae  
 • Tribus
  Agrilini  
 • Släkte
  Agrilus  
 • Art
  Agrilus olivicolorKiesenwetter, 1857 - olivgrön smalpraktbagge

Larvutvecklingen sker i första hand i hassel, men arten har även påträffats i avenbok och bok. Larven gnager svagt slingrande gångar under barken på klena, nyligen döda stammar och grenar i soligt läge. Larvutvecklingen är ettårig och förpuppningen sker inne i veden. Den fullbildade skalbaggen påträffas sittande på blad av värdväxterna från mitten av juni till början av augusti.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
Arten hotas främst genom gallringar eller röjningar i hasselbestånd där man låter virket ligga en bit i in på sommaren och sedan fraktar bort det för flisning eller bränner upp det. Den hotas även av att ganska öppna hässlen växer igen och blir mörka.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Man bör undvika att låta avfall från gallringar och röjningar i hasselbestånd bli liggande och fånga upp äggläggande honor under sommaren om man avser att senare tillvarata det för energiproduktion. Flisas eller bränns det innan den nya generationen hunnit lämna riset kan man effektivt decimera populationerna av denna sällsynta art. Däremot gynnas den dubbelt av röjningen om avfallet lämnas kvar på platsen; dels genom att den förses med lämpligt utvecklingssubstrat, dels genom den ökade solinstrålningen.

Bilý, S. 1982. The Buprestidae (Coeloptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. Vol. 10: 78.

Horion, A. 1955. Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. IV: 103, München.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 253.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Agrilinae  
 • Tribus
  Agrilini  
 • Släkte
  Agrilus  
 • Art
  Agrilus olivicolor, Kiesenwetter, 1857 - olivgrön smalpraktbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.