Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Agrypnia sahlbergi

Organismgrupp Sländor, Nattsländor Agrypnia sahlbergi
  Sländor, Nattsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Larvernas utseende och ekologi är okända. Den vuxna sländan är mörkt brun och har taklagda vingar. Framvingarnas längd är 14–15 mm. Antennerna, som är ca 10 mm, kan förfalla långa men jämfört med flera andra nattsländefamiljer är de korta. Säkraste kännetecknet för arten är hannens könsorgan vilket har en rad karaktärer som inte liknar någon närbesläktad art. Även honan artbestäms utifrån könsorganets karaktärer men dessa liknar i viss mån Agrypnia obsoleta och A. deflata.
Utbredning
Länsvis förekomst för Agrypnia sahlbergi Observationer i Sverige för Agrypnia sahlbergi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Agrypnia sahlbergi har en nästintill cirkumpolär förekomst i norra Europa, Asien och Nordamerika. Enda svenska fyndet är en hanne som påträffades i Lappland, men uppgifter om vilken av lappmarkerna saknas. Biologi och detaljerad utbredning är okänd, och därmed också vilka hot som finns mot artens fortlevnad. I Finland finns tre fyndlokaler varav två är belägna i Enare träsk i norra delen av landet. Dessa två fynd gjordes så sent som 2004 varför det finns anledning att tro att arten finns kvar i Sverige. Få undersökningar har gjorts i områden där arten skulle kunna finnas.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Endast känd från något enstaka äldre fynd i någon lappmark i Norrbottens eller Västerbottens län, oklart vilken. Okänd biologi och utbredning. Fynd i Finland på 2000-talet gör att arten skulle kunna finnas kvar i Sverige. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Okänd men J. Salmela (2005) har besökt de platser i Finland där adulter påträffats och föreslår att artens habitat är myrområden med vattenflöde samt lite mer näringsrika mossgölar. Fler undersökningar är dock nödvändiga för att med någon säkerhet kunna uttala sig om artens ekologi.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Sjöar
Sjöar
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Trichoptera (nattsländor), Familj Phryganeidae (broknattsländor), Släkte Agrypnia, Art Agrypnia sahlbergi (McLachlan, 1880) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Endast känd från något enstaka äldre fynd i någon lappmark i Norrbottens eller Västerbottens län, oklart vilken. Okänd biologi och utbredning. Fynd i Finland på 2000-talet gör att arten skulle kunna finnas kvar i Sverige. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Larvernas utseende och ekologi är okända. Den vuxna sländan är mörkt brun och har taklagda vingar. Framvingarnas längd är 14–15 mm. Antennerna, som är ca 10 mm, kan förfalla långa men jämfört med flera andra nattsländefamiljer är de korta. Säkraste kännetecknet för arten är hannens könsorgan vilket har en rad karaktärer som inte liknar någon närbesläktad art. Även honan artbestäms utifrån könsorganets karaktärer men dessa liknar i viss mån Agrypnia obsoleta och A. deflata.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Agrypnia sahlbergi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Agrypnia sahlbergi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Agrypnia sahlbergi har en nästintill cirkumpolär förekomst i norra Europa, Asien och Nordamerika. Enda svenska fyndet är en hanne som påträffades i Lappland, men uppgifter om vilken av lappmarkerna saknas. Biologi och detaljerad utbredning är okänd, och därmed också vilka hot som finns mot artens fortlevnad. I Finland finns tre fyndlokaler varav två är belägna i Enare träsk i norra delen av landet. Dessa två fynd gjordes så sent som 2004 varför det finns anledning att tro att arten finns kvar i Sverige. Få undersökningar har gjorts i områden där arten skulle kunna finnas.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Phryganeoidea  
 • Familj
  Phryganeidae - broknattsländor 
 • Släkte
  Agrypnia  
 • Art
  Agrypnia sahlbergi(McLachlan, 1880)

Okänd men J. Salmela (2005) har besökt de platser i Finland där adulter påträffats och föreslår att artens habitat är myrområden med vattenflöde samt lite mer näringsrika mossgölar. Fler undersökningar är dock nödvändiga för att med någon säkerhet kunna uttala sig om artens ekologi.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Sötvattensstrand, Sjöar, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Då kunskap om artens ekologi nästan helt saknas går det inte att uttala sig om hot.
Den främsta åtgärden i dagsläget är att undersöka om arten fortfarande förekommer i Sverige samt att öka kunskapen om dess ekologi.

Gullefors, B. 2002. Sveriges nattsländor (Trichoptera), en provinskatalog med nyare fynduppgifter. Entomologisk Tidskrift. 123 : 131-147.

Salmela, J. 2005. Agrypnia sahlbergi (McLachlan, 1880) rediscovered from Finland (Trichoptera, Phryganeidae). Sahlbergia. 10: 4–6.

Wiggins, G. B. 1998. The Caddisfly Family Phryganidae (Trichoptera). University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Phryganeoidea  
 • Familj
  Phryganeidae - broknattsländor 
 • Släkte
  Agrypnia  
 • Art
  Agrypnia sahlbergi, (McLachlan, 1880)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.