Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Aleochara lygaea

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Aleochara lygaea
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3–4 mm lång kortvinge med bred, spolformig kropp. Svart, täckvingar baktill ljusare, antennbas och ben rödbruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Aleochara lygaea Observationer i Sverige för Aleochara lygaea
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i Skåne, Halland, Småland och Västergötland. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till östra Sibirien och Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Främst funnen vid savflöden i gamla lövträd, bl.a. i samband med angrepp av träfjäril i asp och poppel. Påträffad i Skåne, Halland, Småland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (5000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (20-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. I Sverige är arten främst funnen vid savflöden i gamla lövträd, bl.a. i samband med angrepp av träfjäril i asp och poppel. I Danmark är den funnen under samma omständigheter, men undantagsvis också i gångar av smågnagare, i lövförna, i ruttnande svamp och i spillning. Flera (möjligen alla) arter i släktet Aleochara utvecklas som parasitoider på flugor. Larvutvecklingen sker troligen under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas dels under våren-försommaren, dels under sensommaren-hösten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Parasitoid
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· klibbal
· klibbal
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Aleochara, Art Aleochara lygaea Kraatz, 1862 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Främst funnen vid savflöden i gamla lövträd, bl.a. i samband med angrepp av träfjäril i asp och poppel. Påträffad i Skåne, Halland, Småland och Västergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (5000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (20-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 3–4 mm lång kortvinge med bred, spolformig kropp. Svart, täckvingar baktill ljusare, antennbas och ben rödbruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Aleochara lygaea

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Aleochara lygaea

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Skåne, Halland, Småland och Västergötland. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till östra Sibirien och Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Aleocharini  
 • Släkte
  Aleochara  
 • Art
  Aleochara lygaeaKraatz, 1862

Biologin är dåligt känd. I Sverige är arten främst funnen vid savflöden i gamla lövträd, bl.a. i samband med angrepp av träfjäril i asp och poppel. I Danmark är den funnen under samma omständigheter, men undantagsvis också i gångar av smågnagare, i lövförna, i ruttnande svamp och i spillning. Flera (möjligen alla) arter i släktet Aleochara utvecklas som parasitoider på flugor. Larvutvecklingen sker troligen under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas dels under våren-försommaren, dels under sensommaren-hösten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Status och hotsituation är svårbedömda utifrån nuvarande kunskap. Arten kan dock antas vara missgynnad av att gamla skadade träd gallras bort i parker och i odlingslandskapet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Palm, T. 1953. För Sverige nya Coleoptera. XIII. Ent. Tidskr. 74: 130–136.

Palm, T. 1972. Kortvingar, häfte 7. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Aleocharini  
 • Släkte
  Aleochara  
 • Art
  Aleochara lygaea, Kraatz, 1862
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.