Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Aleochara spissicornis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Aleochara spissicornis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,4–2,6 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Kroppen är glänsande svart, halskölden oftast brunaktig, täckvingar, antennbas och ben rödgula, bakkroppsspetsen rödbrun. Arten kan vara svår att skilja från närstående, allmännare arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Aleochara spissicornis Observationer i Sverige för Aleochara spissicornis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Halland, Öland och Gotland. Få lokaler är kända, men arten är med stor sannolikhet förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Ej känd från de övriga nordiska länderna eller Baltikum. I Mellaneuropa har arten en sydlig utbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Funnen på olika slags torrmarker såsom sandiga strandängar eller alvartorrängar. Möjligen knuten till djurbon. Känd från Halland, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten påträffas på olika torra, öppna marker. På Öland har arten bl.a. påträffats i anslutning till ett sorkbo under sten på alvartorräng. Andra fynd är gjorda på sandiga havsstränder. Också i Mellaneuropa är flertalet fynd gjorda på torrmarkslokaler med ett varmt lokalklimat. Flera (möjligen alla) arter i släktet Aleochara utvecklas som parasitoider på flugor.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Parasitoid
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Aleochara, Art Aleochara spissicornis Erichson, 1839 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Funnen på olika slags torrmarker såsom sandiga strandängar eller alvartorrängar. Möjligen knuten till djurbon. Känd från Halland, Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2,4–2,6 mm lång kortvinge med långsträckt spolformig kropp. Kroppen är glänsande svart, halskölden oftast brunaktig, täckvingar, antennbas och ben rödgula, bakkroppsspetsen rödbrun. Arten kan vara svår att skilja från närstående, allmännare arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Aleochara spissicornis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Aleochara spissicornis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Halland, Öland och Gotland. Få lokaler är kända, men arten är med stor sannolikhet förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Ej känd från de övriga nordiska länderna eller Baltikum. I Mellaneuropa har arten en sydlig utbredning.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Aleocharini  
 • Släkte
  Aleochara  
 • Art
  Aleochara spissicornisErichson, 1839

Biologin är dåligt känd. Arten påträffas på olika torra, öppna marker. På Öland har arten bl.a. påträffats i anslutning till ett sorkbo under sten på alvartorräng. Andra fynd är gjorda på sandiga havsstränder. Också i Mellaneuropa är flertalet fynd gjorda på torrmarkslokaler med ett varmt lokalklimat. Flera (möjligen alla) arter i släktet Aleochara utvecklas som parasitoider på flugor.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Efterlämningar av djur (Viktig)
Artens status och eventuell hotbild är svårbedömd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Kunskapen behöver ökas.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Aleocharini  
 • Släkte
  Aleochara  
 • Art
  Aleochara spissicornis, Erichson, 1839
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.