Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Alevonota gracilenta

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Alevonota gracilenta
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,4-2,8 mm lång kortvinge med smal, parallellsidig kropp. Svartbrun, halssköld och täckvingar något ljusare, antenner och ben brungula. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste verifieras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Alevonota gracilenta Observationer i Sverige för Alevonota gracilenta
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, östra Småland och Gotland. Få lokaler är kända, men arten kan misstänkas vara förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever underjordiskt i marksprickor och vid växtrötter i något fuktiga ler- eller finsandslänter. De flesta fynden är gjorda i branterna ner mot Öresund på Ven och vid Ålabodarna, men fynd finns också från liknande kulturskapade miljöer i t.ex. grus- och lertag. Artens habitat är föremål för minskning pga igenväxning eller täktrestaurering. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (320-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever underjordiskt i marksprickor och vid växtrötter i något fuktiga ler- eller finsandslänter. Känd från Skåne, Småland och Gotland. De flesta fynden är gjorda i branterna ner mot Öresund på Ven och vid Ålabodarna, men fynd finns också från liknande kulturskapade miljöer i t.ex. lertag.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Alevonota, Art Alevonota gracilenta (Erichson, 1839) Synonymer Aleuonota gracilenta (Erichson, 1839)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever underjordiskt i marksprickor och vid växtrötter i något fuktiga ler- eller finsandslänter. De flesta fynden är gjorda i branterna ner mot Öresund på Ven och vid Ålabodarna, men fynd finns också från liknande kulturskapade miljöer i t.ex. grus- och lertag. Artens habitat är föremål för minskning pga igenväxning eller täktrestaurering. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (320-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,4-2,8 mm lång kortvinge med smal, parallellsidig kropp. Svartbrun, halssköld och täckvingar något ljusare, antenner och ben brungula. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste verifieras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Alevonota gracilenta

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Alevonota gracilenta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, östra Småland och Gotland. Få lokaler är kända, men arten kan misstänkas vara förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Känd från alla våra grannländer och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Geostibini  
 • Släkte
  Alevonota  
 • Art
  Alevonota gracilenta(Erichson, 1839)
  Synonymer
  Aleuonota gracilenta (Erichson, 1839)

Lever underjordiskt i marksprickor och vid växtrötter i något fuktiga ler- eller finsandslänter. Känd från Skåne, Småland och Gotland. De flesta fynden är gjorda i branterna ner mot Öresund på Ven och vid Ålabodarna, men fynd finns också från liknande kulturskapade miljöer i t.ex. lertag.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Status och hotsituation är svårbedömda utifrån nuvarande kunskap. Artens livsmiljöer är dock utsatta för ett igenväxningshot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Palm, T 1937. För Sverige nya Coleoptera. III. Ent. Tidskr. 58: 10-18.

Palm, T. 1972. Kortvingar, häfte 7. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Geostibini  
 • Släkte
  Alevonota  
 • Art
  Alevonota gracilenta, (Erichson, 1839)
  Synonymer
  Aleuonota gracilenta (Erichson, 1839)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.