Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Amalorrhynchus melanarius

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Amalorrhynchus melanarius
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1.7–2.1 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt snyte och långa ben. Kropp och ben är svarta. En vit fjällbeklädnad täcker halsskölden och täckvingarna framtill, längs sidorna och längs sömmen; på resten av översidan är fjällbeklädnaden glesare och den svagt bronsskimrande grundfärgen lyser igenom.
Utbredning
Länsvis förekomst för Amalorrhynchus melanarius Observationer i Sverige för Amalorrhynchus melanarius
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast känd från en lokal i Skåne: vid Häckebergasjön, där arten påträffats vid flera tillfällen från 1951 fram till mitten av 1970-talet. Några andra fynd är ej kända, men arten har ej eftersökts systematiskt och lever på en svåråtkomlig värdväxt, och kan möjligen vara delvis förbisedd. Förekommer närmast i Danmark, saknas i de övriga nordiska länderna liksom i Baltikum. Världsutbredningen omfattar såvitt känt endast Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på källfräne i kärr och strandmiljöer. Endast påträffad på en lokal i södra Skåne. Inga sentida fynd (senast 1970), men knappast eftersökt på värdväxten och troligen till viss del förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (500-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever på källfräne (Rorippa nasturtium-aquaticum), möjligen också vattenfräne (R. amphibia). I kärr och vid sjöstränder. Larven utvecklas i skotten. Fullbildade skalbaggar är i Sverige funna från juni till augusti.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fränen
· fränen
· källfräne
· källfräne
· vattenfräne
· vattenfräne
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Amalorrhynchus, Art Amalorrhynchus melanarius (Stephens, 1831) Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på källfräne i kärr och strandmiljöer. Endast påträffad på en lokal i södra Skåne. Inga sentida fynd (senast 1970), men knappast eftersökt på värdväxten och troligen till viss del förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (500-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-80) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 1.7–2.1 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt snyte och långa ben. Kropp och ben är svarta. En vit fjällbeklädnad täcker halsskölden och täckvingarna framtill, längs sidorna och längs sömmen; på resten av översidan är fjällbeklädnaden glesare och den svagt bronsskimrande grundfärgen lyser igenom.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Amalorrhynchus melanarius

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Amalorrhynchus melanarius

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast känd från en lokal i Skåne: vid Häckebergasjön, där arten påträffats vid flera tillfällen från 1951 fram till mitten av 1970-talet. Några andra fynd är ej kända, men arten har ej eftersökts systematiskt och lever på en svåråtkomlig värdväxt, och kan möjligen vara delvis förbisedd. Förekommer närmast i Danmark, saknas i de övriga nordiska länderna liksom i Baltikum. Världsutbredningen omfattar såvitt känt endast Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Amalorrhynchus  
 • Art
  Amalorrhynchus melanarius(Stephens, 1831)

Lever på källfräne (Rorippa nasturtium-aquaticum), möjligen också vattenfräne (R. amphibia). I kärr och vid sjöstränder. Larven utvecklas i skotten. Fullbildade skalbaggar är i Sverige funna från juni till augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar, Myrbiotoper, Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fränen - Rorippa (Har betydelse)
· källfräne - Nasturtium officinale (Viktig)
· vattenfräne - Rorippa amphibia (Har betydelse)
Artens nuvarande status och hotsituation är otillräckligt utredd. Värdväxten är dock konkurrenssvag och gynnas av att marken blottläggs genom bl.a. kreaturstramp. Upphört bete kan därför vara ett hot.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras genom systematiskt eftersök på värdväxten.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VII. Entomologisk Tidskrift 74: 8-23.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Amalorrhynchus  
 • Art
  Amalorrhynchus melanarius, (Stephens, 1831)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.