Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Amarochara forticornis

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Amarochara forticornis
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,5-4 mm lång kortvinge med smal, parallellsidig kropp. Rödbrun, huvud och ryggledernas främre delar svartbruna något ljusare, antennbas och ben rödgula. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste verifieras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Amarochara forticornis Observationer i Sverige för Amarochara forticornis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne. Få lokaler är kända, men arten kan misstänkas vara förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Närmast känd från Danmark, Finland och Baltikum. Totalutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Artens biologi är dåligt känd. Den är påträffad i anslutning till en koloni av myran Lasius fuliginosus i en ihålig pilstubbe, och i smågnagargångar i en öppen grussluttning. Förmodligen har den ett underjordiskt levnadssätt, och är möjligen knuten till gångar av gnagare och andra djur. Endast känd från Skåne. Få lokaler är kända, men arten kan misstänkas vara förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Vi ser inget hot mot arten eller dess miljö och avför den därför från listan. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (40-240) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Den är påträffad i anslutning till en koloni av myran Lasius fuliginosus i en ihålig pilstubbe, och i smågnagargångar i en öppen grussluttning. Förmodligen har den ett underjordiskt levnadssätt, och är möjligen knuten till gångar av gnagare och andra djur. Flertalet fynd är gjorda vår och höst, och antagligen sker larvutvecklingen under sommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Amarochara, Art Amarochara forticornis (Lacordaire, 1835) Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Artens biologi är dåligt känd. Den är påträffad i anslutning till en koloni av myran Lasius fuliginosus i en ihålig pilstubbe, och i smågnagargångar i en öppen grussluttning. Förmodligen har den ett underjordiskt levnadssätt, och är möjligen knuten till gångar av gnagare och andra djur. Endast känd från Skåne. Få lokaler är kända, men arten kan misstänkas vara förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Vi ser inget hot mot arten eller dess miljö och avför den därför från listan. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (40-240) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
En 3,5-4 mm lång kortvinge med smal, parallellsidig kropp. Rödbrun, huvud och ryggledernas främre delar svartbruna något ljusare, antennbas och ben rödgula. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste verifieras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Amarochara forticornis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Amarochara forticornis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne. Få lokaler är kända, men arten kan misstänkas vara förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. Närmast känd från Danmark, Finland och Baltikum. Totalutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Oxypodini  
 • Släkte
  Amarochara  
 • Art
  Amarochara forticornis(Lacordaire, 1835)

Biologin är dåligt känd. Den är påträffad i anslutning till en koloni av myran Lasius fuliginosus i en ihålig pilstubbe, och i smågnagargångar i en öppen grussluttning. Förmodligen har den ett underjordiskt levnadssätt, och är möjligen knuten till gångar av gnagare och andra djur. Flertalet fynd är gjorda vår och höst, och antagligen sker larvutvecklingen under sommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö, Våtmark, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand, Öppna gräsmarker, Sötvattensstrand

Status och hotsituation är svårbedömda utifrån nuvarande kunskap.
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Palm, T. 1952. Om tvenne återfunna svenska staphylinider. Ent. Tidskr. 73: 239-243.

Palm, T. 1972. Kortvingar, häfte 7. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Oxypodini  
 • Släkte
  Amarochara  
 • Art
  Amarochara forticornis, (Lacordaire, 1835)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.