Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Amauronyx maerkelii

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Amauronyx maerkelii
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En rödbrun, ganska långsträckt art som är 2 mm lång. Benen och antennerna är kraftigt byggda. De yttersta två antennlederna bildar en tydlig klubba. På huvudets ovansida finns en bågböjd fåra. Halsskölden har en längs- och en tvärfåra. Täckvingarna har vardera ett par längsfåror.
Utbredning
Länsvis förekomst för Amauronyx maerkelii Observationer i Sverige för Amauronyx maerkelii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen vid tre tillfällen i Skåne: i Malmö vid mitten av 1800-talet samt vid Lund 1940 och 1980. Närmast i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa till den europeiska delen av Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever främst på öppen mark under stenar m.m. hos olika myror, särskilt Lasius- och Formica-arter. Funnen på detta sätt även hos oss. Även i olika trädbiotoper; under bark, i murken ved, i mulm och intill gamla stubbar, ofta (men inte alltid) tillsammans med myror. Funnen vid tre tillfällen i Skåne: i Malmö vid mitten av 1800-talet samt vid Lund 1940 och 1980. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever främst på öppen mark under stenar m.m. hos olika myror, särskilt Lasius- och Formica-arter. Funnen på detta sätt även hos oss. Ett svenskt fynd gjordes i driftmaterial vid en översväming. Arten påträffas även i olika trädbiotoper; under bark, i murken ved, i mulm och intill gamla stubbar, ofta (men inte alltid) tillsammans med myror.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Amauronyx, Art Amauronyx maerkelii (Aubé, 1844) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever främst på öppen mark under stenar m.m. hos olika myror, särskilt Lasius- och Formica-arter. Funnen på detta sätt även hos oss. Även i olika trädbiotoper; under bark, i murken ved, i mulm och intill gamla stubbar, ofta (men inte alltid) tillsammans med myror. Funnen vid tre tillfällen i Skåne: i Malmö vid mitten av 1800-talet samt vid Lund 1940 och 1980. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En rödbrun, ganska långsträckt art som är 2 mm lång. Benen och antennerna är kraftigt byggda. De yttersta två antennlederna bildar en tydlig klubba. På huvudets ovansida finns en bågböjd fåra. Halsskölden har en längs- och en tvärfåra. Täckvingarna har vardera ett par längsfåror.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Amauronyx maerkelii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Amauronyx maerkelii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen vid tre tillfällen i Skåne: i Malmö vid mitten av 1800-talet samt vid Lund 1940 och 1980. Närmast i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa till den europeiska delen av Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Trichonychini  
 • Släkte
  Amauronyx  
 • Art
  Amauronyx maerkelii(Aubé, 1844)

Lever främst på öppen mark under stenar m.m. hos olika myror, särskilt Lasius- och Formica-arter. Funnen på detta sätt även hos oss. Ett svenskt fynd gjordes i driftmaterial vid en översväming. Arten påträffas även i olika trädbiotoper; under bark, i murken ved, i mulm och intill gamla stubbar, ofta (men inte alltid) tillsammans med myror.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Arten har en begränsad utbredning i sydvästra Skåne och hotas där starkt av olika slags exploatering, dikning, avverkning och städning av parker, alléer, skogsdungar och större markfastigheter.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Det är av yttersta vikt att gamla träd och stubbar sparas. Likaså bör en detaljerad inventering av arten genomföras för att öka vår kunskap om dess habitatkrav.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). Ent. Medd. 33: 190.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken , SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Pselaphinae - klubbhornsbaggar 
 • Tribus
  Trichonychini  
 • Släkte
  Amauronyx  
 • Art
  Amauronyx maerkelii, (Aubé, 1844)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken , SLU 2006.