Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulnackad rödrock

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Ampedus erythrogonus
Gulnackad rödrock Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En svartbrun långsmal skalbagge som blir 7 mm lång. Halssköldens bakhörn är ljusgula liksom benen. Antennerna är kraftiga. Arten har hoppförmåga om den störs eller hamnar på rygg.
Utbredning
Länsvis förekomst för gulnackad rödrock Observationer i Sverige för gulnackad rödrock
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Endast känd från två lokaler i Mälardalen, nämligen Djurgården utanför Stockholm i Uppland och Strömsholm i Västmanland. Fynden gjordes 1946 respektive 1953, och arten har därefter aldrig återfunnits i landet. Arten är även tillfälligt funnen i anslutning till importerat virke i hamnar. Den förekommer även i Danmark och Finland samt i Mellaneuropa, Baltikum, Ryssland och Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever i starkt nedbruten ved i grova, mossbevuxna stubbar, främst av ek men även i andra trädslag. Endast känd från enstaka lokaler i Mälardalen. Inga sentida fynd är kända. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larvutvecklingen sker i starkt nedbruten ved i grova, mossbevuxna stubbar, främst av ek men även i andra trädslag. De svenska fynden är gjorda i ek. Arten uppges utomlands kunna leva i murken ved av olika löv- och barrträd. I Danmark är flera fynd gjorda i lågor och stubbar av al på fuktig mark samt i ekstubbar, medan arten i Finland är en utpräglad graninsekt som lever i påtagligt gamla rödmurkna stubbar som ofta är delvis överväxta med mossa. Övervintrar som fullbildad skalbagge och kan påträffas på äggläggningssubstratet i slutet av maj.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· klibbal
· klibbal
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· ekar
· ekar
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Ampedus, Art Ampedus erythrogonus (Müller, 1821) - gulnackad rödrock Synonymer Elater erythrogonus (Müller, 1821)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever i starkt nedbruten ved i grova, mossbevuxna stubbar, främst av ek men även i andra trädslag. Endast känd från enstaka lokaler i Mälardalen. Inga sentida fynd är kända. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En svartbrun långsmal skalbagge som blir 7 mm lång. Halssköldens bakhörn är ljusgula liksom benen. Antennerna är kraftiga. Arten har hoppförmåga om den störs eller hamnar på rygg.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för gulnackad rödrock

Länsvis förekomst och status för gulnackad rödrock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulnackad rödrock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från två lokaler i Mälardalen, nämligen Djurgården utanför Stockholm i Uppland och Strömsholm i Västmanland. Fynden gjordes 1946 respektive 1953, och arten har därefter aldrig återfunnits i landet. Arten är även tillfälligt funnen i anslutning till importerat virke i hamnar. Den förekommer även i Danmark och Finland samt i Mellaneuropa, Baltikum, Ryssland och Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus erythrogonus(Müller, 1821) - gulnackad rödrock
  Synonymer
  Elater erythrogonus (Müller, 1821)

Larvutvecklingen sker i starkt nedbruten ved i grova, mossbevuxna stubbar, främst av ek men även i andra trädslag. De svenska fynden är gjorda i ek. Arten uppges utomlands kunna leva i murken ved av olika löv- och barrträd. I Danmark är flera fynd gjorda i lågor och stubbar av al på fuktig mark samt i ekstubbar, medan arten i Finland är en utpräglad graninsekt som lever i påtagligt gamla rödmurkna stubbar som ofta är delvis överväxta med mossa. Övervintrar som fullbildad skalbagge och kan påträffas på äggläggningssubstratet i slutet av maj.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Efterlämningar av djur (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
De svenska fynden tyder på en svag, kanske utdöende stam knuten till gamla ekar. Den kan därför vara mycket känslig för ingrepp i gamla ekbestånd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Grova ekar bör bevaras i Mälardalen. Skulle arten upptäckas på nytt måste naturvårdsåtgärder för att gynna dess överlevnad övervägas. Arten bör även eftersökas på gran inom det aktuella området.

Nilsson, S.G. & Baranowski, R. 1994. Indikatorer på jätteträdskontinuitet – Svenska knäppare som är beroende av grova, levande träd. Ent. Tidskr. 115: 81–97.

Palm, T. 1947. Systematiska studier över svenska Elater-arter (Col. Elateridae.). Ent. Tidskr. 68: 155–170.

Widenfalk, T. 1954. Fynd av några sällsyntare eller för Sverige nya skalbaggar. Ent. Tidskr. 75: 61–62.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken , SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus erythrogonus, (Müller, 1821) - gulnackad rödrock
  Synonymer
  Elater erythrogonus (Müller, 1821)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken , SLU 2006.