Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blanksvart rödrock

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Ampedus nigerrimus
Blanksvart rödrock Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En helsvart, cirka 9 mm lång skalbagge. Halsskölden har spetsiga bakhörn och arten besitter hoppförmåga. I motsats till den mycket närstående och tämligen allmänna arten Ampedus nigrinus har A. nigerrimus helsvarta antenner och ben. Den sistnämnda arten har även betydligt bredare leder på mellersta delen av antennerna.
Utbredning
Länsvis förekomst för blanksvart rödrock Observationer i Sverige för blanksvart rödrock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från enstaka lokaler i östra Småland och på Öland. Arten är i Norden även påträffad på några lokaler i Danmark men anses redan vara försvunnen från platser där den tidigare påträffats. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Turkiet och Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Arten lever i starkt nedbruten ved i grova stammar eller lågor, främst av ek men även i andra trädslag. Endast känd från enstaka lokaler i östra Småland och på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i starkt nedbruten ved, främst (i Norden uteslutande) av ek men även i andra trädslag, i såväl grova stubbar som på marken liggande stamdelar i skuggigt läge. Veden bör vara gammal och lös i konsistensen och ganska fuktig. Larven lever förmodligen som hos de andra Ampedus-arterna inte enbart på död ved utan uppträder även som rovdjur på andra insektslarver i veden. Larvutvecklingen sträcker sig över flera år och förpuppningen sker på eftersommaren. Den fullbildade skalbaggen stannar i puppkammaren under vintern och lämnar veden redan i början av maj då den påträffas sittande under löv o.dyl. som ligger på de döda veddelar den kläckts ur.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
· ekar
· ekar
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Ampedus, Art Ampedus nigerrimus (Lacordaire, 1835) - blanksvart rödrock Synonymer Elater nigerrimus Lacordaire, 1835

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Arten lever i starkt nedbruten ved i grova stammar eller lågor, främst av ek men även i andra trädslag. Endast känd från enstaka lokaler i östra Småland och på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-60) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En helsvart, cirka 9 mm lång skalbagge. Halsskölden har spetsiga bakhörn och arten besitter hoppförmåga. I motsats till den mycket närstående och tämligen allmänna arten Ampedus nigrinus har A. nigerrimus helsvarta antenner och ben. Den sistnämnda arten har även betydligt bredare leder på mellersta delen av antennerna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blanksvart rödrock

Länsvis förekomst och status för blanksvart rödrock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blanksvart rödrock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från enstaka lokaler i östra Småland och på Öland. Arten är i Norden även påträffad på några lokaler i Danmark men anses redan vara försvunnen från platser där den tidigare påträffats. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa österut till Turkiet och Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus nigerrimus(Lacordaire, 1835) - blanksvart rödrock
  Synonymer
  Elater nigerrimus Lacordaire, 1835

Larvutvecklingen sker i starkt nedbruten ved, främst (i Norden uteslutande) av ek men även i andra trädslag, i såväl grova stubbar som på marken liggande stamdelar i skuggigt läge. Veden bör vara gammal och lös i konsistensen och ganska fuktig. Larven lever förmodligen som hos de andra Ampedus-arterna inte enbart på död ved utan uppträder även som rovdjur på andra insektslarver i veden. Larvutvecklingen sträcker sig över flera år och förpuppningen sker på eftersommaren. Den fullbildade skalbaggen stannar i puppkammaren under vintern och lämnar veden redan i början av maj då den påträffas sittande under löv o.dyl. som ligger på de döda veddelar den kläckts ur.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Arten är genom sin mycket begränsade förekomst samt sitt krav på grov, brunrötad ekved mycket hotad trots att Halltorps hage är avsatt som naturreservat och reservatet dessutom utökats under sen tid. Tyvärr kommer det inom en relativt snar framtid att uppstå ett glapp i successionen av ihåliga jätteträd inom området. Den naturliga nytillförseln av brunrötad ekved av grova dimensioner är redan nu dålig, och framtiden ter sig därför inte alltför ljus för artens överlevnad i Halltorps hage.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Rörande artens förekomst i Halltorps hage borde man överväga om man kunde förstärka mängden av död ekved genom att köra in virke från andra delar av Sydsverige till området. Detta har redan praktiserats i länet genom att man i skogen lagt ut övergrovt virke från en parkettfabrik. Skulle arten hittas på ytterligare någon lokal i Sydsverige kan snabba naturvårdsåtgärder, bl.a. reservatsbildning, vara befogade.

Åtgärdsprogram Fastställt

Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1997. Förändingar i utbredningen av sydliga vedknäppare (Coleoptera: Elateridae och Lissomidae) i Sverige. Ent. Tidskr. 118: 87.

Martin, O.1989. Smaeldere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel lövskog i Danmark. Ent. Medd. 57(1-2): 73–75.

Palm, T. 1951. Anteckningar om svenska skalbaggar VI. Ent. Tidskr. 72: 143.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 243.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken , SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus nigerrimus, (Lacordaire, 1835) - blanksvart rödrock
  Synonymer
  Elater nigerrimus Lacordaire, 1835
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken , SLU 2006.