Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ancistronycha tigurina

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Ancistronycha tigurina
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En livligt färgad långsmal art med ganska platta täckvingar, som är påfallande dåligt kitiniserade, och därför mjuka att trycka på. Den är 11–14 mm lång. Huvud och halssköld är rödgula medan täckvingarna är tydligt blåglänsande. De kraftigt byggda benen är även rödgula medan låren är lite mörkare.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ancistronycha tigurina Observationer i Sverige för Ancistronycha tigurina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i de flesta landskap mellan Skåne till Dalarna. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Mellaneuropa österut till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larverna lever som rovdjur på andra ryggradslösa djur, på marken eller nere i förnan. Förekommer i olika lövskogsmiljöer, gärna i skuggiga bäckraviner. Påträffad i de flesta landskap från Skåne till Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larverna lever i huvudsak som rovdjur på främst olika larver av andra ryggradslösa djur på marken eller nere i lövskogsförnan. Förekommer i olika lövskogsmiljöer, gärna i skuggiga bäckraviner. De fullbildade skalbaggarna träffar man på från mitten av maj till början av juli. De sitter främst i blommor på buskar och träd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cantharidae (flugbaggar), Släkte Ancistronycha, Art Ancistronycha tigurina Dietrich, 1857 Synonymer Cantharis violacea (Paykull, 1798) nec (Thunberg, 1784), Ancistronycha violacea (Paykull, 1798) nec (Thunberg, 1784)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larverna lever som rovdjur på andra ryggradslösa djur, på marken eller nere i förnan. Förekommer i olika lövskogsmiljöer, gärna i skuggiga bäckraviner. Påträffad i de flesta landskap från Skåne till Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-480) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En livligt färgad långsmal art med ganska platta täckvingar, som är påfallande dåligt kitiniserade, och därför mjuka att trycka på. Den är 11–14 mm lång. Huvud och halssköld är rödgula medan täckvingarna är tydligt blåglänsande. De kraftigt byggda benen är även rödgula medan låren är lite mörkare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ancistronycha tigurina

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ancistronycha tigurina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i de flesta landskap mellan Skåne till Dalarna. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Mellaneuropa österut till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Cantharidae - flugbaggar 
 • Underfamilj
  Cantharinae  
 • Tribus
  Cantharini  
 • Släkte
  Ancistronycha  
 • Art
  Ancistronycha tigurinaDietrich, 1857
  Synonymer
  Cantharis violacea (Paykull, 1798) nec (Thunberg, 1784)
  Ancistronycha violacea (Paykull, 1798) nec (Thunberg, 1784)

Larverna lever i huvudsak som rovdjur på främst olika larver av andra ryggradslösa djur på marken eller nere i lövskogsförnan. Förekommer i olika lövskogsmiljöer, gärna i skuggiga bäckraviner. De fullbildade skalbaggarna träffar man på från mitten av maj till början av juli. De sitter främst i blommor på buskar och träd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten är förmodligen knuten till äldre lövskogar med insprängda ängsfragment med blommande buskar och träd. Genom främst upphörd drift och efterföljande igenväxning har denna naturtyp minskat kraftigt under senare tid.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör spara gläntor och ängar med blommande buskar och träd i närheten av lövskogsområden.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1979. Die Käfer Mitteleuropas Bd. 6: 22.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Entom. Meddel. 33: 202.

Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie, Bd. 2: 31.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Cantharidae - flugbaggar 
 • Underfamilj
  Cantharinae  
 • Tribus
  Cantharini  
 • Släkte
  Ancistronycha  
 • Art
  Ancistronycha tigurina, Dietrich, 1857
  Synonymer
  Cantharis violacea (Paykull, 1798) nec (Thunberg, 1784)
  Ancistronycha violacea (Paykull, 1798) nec (Thunberg, 1784)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.