Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blanksvart rovfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Andrenosoma atrum
Blanksvart rovfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blanksvart rovfluga är en 12–20 mm lång fluga. Med sin långsträckta kroppsform och med både mellankropp och bakkropp glänsande violettsvart och kort behårad är den iögonenfallande och identifierbar i fält. Möjligen kan förväxling ske med andra svarta rovflugor som Choerades marginata och Dioctria atricapilla som dock båda är mindre och förekommer i andra biotoper. Arten kan bestämmas med hjälp av Weinberg & Bächli (1995) eller Larsen & Meier (2004).
Utbredning
Länsvis förekomst för blanksvart rovfluga Observationer i Sverige för blanksvart rovfluga
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten påträffades 1836 i Stockholmstrakten och någon gång före 1849 även i Nykyrka i Östergötland. Därefter är den inte återfunnen och den är inte heller känd från något av de övriga nordiska eller baltiska länderna. Arten saknas även på de Brittiska öarna. Närmast förekommer arten i Tyskland, aktuella populationer finns ungefär mitt emellan Hamburg och Berlin samt SV om Berlin. Utbredningsområdet omfattar i övrigt Central- och Sydeuropa från Spanien samt Nordafrika till Mindre Asien och de centrala delarna av Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Blanksvart rovfluga är bara känd i tidiga 1800-talsbelägg från Östergötland och Stockholmstrakten (före 1849), de enda fynden i hela Norden. Närmast finns arten i Centraleuropa. Larverna utvecklas i stubbar med långhorningslarver som utgör bytet. Med kännedom om artens beteende och ekologi bedöms den, trots de få fynden, ha haft reproducerande populationer i landet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1849.
Ekologi
Blanksvart rovfluga lever både som larv och fullbildad fluga som rovdjur. Larven lever i döda tallstammar och som bytesdjur har larver av de vanligt förekommande långhorningarna Spondylis buprestoides och Criocephalus rusticus kunnat konstateras. Arten förekommer i Tyskland i solvarma gläntor och bryn i gles sandtallskog t.ex. längs kraftledningsgator och längre söderut i bergområden, gärna i sydvända bergssluttningar med tallskog. Biologin hos arten är inte närmare studerad, men flugans svarta kroppsfärg och kopplingen till långhorningar som lever i tallved, antyder att arten har en viss anpassning till naturlig brandregim i tallskog. Sannolikt är detta särskilt accentuerat i den nordligaste delen av utbredningsområdet som Mellansverige utgjort. Troligen har hällmarkstallskog också varit en viktig biotop för arten under perioder med låg brandfrekvens. Flygperioden anges i Tyskland till slutet av juni till oktober.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
· vanlig tall
· vanlig tall
Levande djur
Levande djur
· långhorningar
· långhorningar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Asilidae (rovflugor), Släkte Andrenosoma, Art Andrenosoma atrum (Linnaeus, 1758) - blanksvart rovfluga Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Blanksvart rovfluga är bara känd i tidiga 1800-talsbelägg från Östergötland och Stockholmstrakten (före 1849), de enda fynden i hela Norden. Närmast finns arten i Centraleuropa. Larverna utvecklas i stubbar med långhorningslarver som utgör bytet. Med kännedom om artens beteende och ekologi bedöms den, trots de få fynden, ha haft reproducerande populationer i landet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1849.
Blanksvart rovfluga är en 12–20 mm lång fluga. Med sin långsträckta kroppsform och med både mellankropp och bakkropp glänsande violettsvart och kort behårad är den iögonenfallande och identifierbar i fält. Möjligen kan förväxling ske med andra svarta rovflugor som Choerades marginata och Dioctria atricapilla som dock båda är mindre och förekommer i andra biotoper. Arten kan bestämmas med hjälp av Weinberg & Bächli (1995) eller Larsen & Meier (2004).

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för blanksvart rovfluga

Länsvis förekomst och status för blanksvart rovfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blanksvart rovfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten påträffades 1836 i Stockholmstrakten och någon gång före 1849 även i Nykyrka i Östergötland. Därefter är den inte återfunnen och den är inte heller känd från något av de övriga nordiska eller baltiska länderna. Arten saknas även på de Brittiska öarna. Närmast förekommer arten i Tyskland, aktuella populationer finns ungefär mitt emellan Hamburg och Berlin samt SV om Berlin. Utbredningsområdet omfattar i övrigt Central- och Sydeuropa från Spanien samt Nordafrika till Mindre Asien och de centrala delarna av Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Asilidae - rovflugor 
 • Underfamilj
  Laphriinae  
 • Släkte
  Andrenosoma  
 • Art
  Andrenosoma atrum(Linnaeus, 1758) - blanksvart rovfluga

Blanksvart rovfluga lever både som larv och fullbildad fluga som rovdjur. Larven lever i döda tallstammar och som bytesdjur har larver av de vanligt förekommande långhorningarna Spondylis buprestoides och Criocephalus rusticus kunnat konstateras. Arten förekommer i Tyskland i solvarma gläntor och bryn i gles sandtallskog t.ex. längs kraftledningsgator och längre söderut i bergområden, gärna i sydvända bergssluttningar med tallskog. Biologin hos arten är inte närmare studerad, men flugans svarta kroppsfärg och kopplingen till långhorningar som lever i tallved, antyder att arten har en viss anpassning till naturlig brandregim i tallskog. Sannolikt är detta särskilt accentuerat i den nordligaste delen av utbredningsområdet som Mellansverige utgjort. Troligen har hällmarkstallskog också varit en viktig biotop för arten under perioder med låg brandfrekvens. Flygperioden anges i Tyskland till slutet av juni till oktober.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
· vanlig tall - Pinus sylvestris var. sylvestris (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· långhorningar - Cerambycidae (Viktig)
Bristen på områden med kontinuitet i brandstörning i äldre tallbestånd och den närmast obligatoriska utförseln av stamved av tall efter skogsbrand, är sannolikt den avgörande orsaken till att arten försvunnit från landet. Det tidiga dimensionsavverkningarna av tall för export under mitten på 1800-talet och senare omformandet av tallbestånd till produktionsskog har medfört ett storskaligt kontinuitetsglapp av äldre, glesa, brandpåverkade tallbestånd i hela landet. Detta är särskilt tydligt i Mellansverige där blanksvart rovfluga tidigare fanns.

Påverkan
 • Avverkning (Viss positiv effekt)
Många rovflugor är tydligt gynnade av skogsbrand och utnyttjar gärna svärtade trädstammar för parning och solningsplatser under jakt på byten. Brandskadade tallar angrips ofta under en lång följd av år av skalbaggslarver, vilket kan utgöra en långsiktig resurs för olika rovlevande arter. Förståelsen av skogsbrandens betydelse för biologisk mångfald och som naturlig störningsfaktor i tallskog måste öka. Större områden, inom vilka brandrotation kan tillämpas, är nödvändiga att tillskapa, om den brandgynnade insektsfaunan ska kunna bevaras och restaureras i landet. I större naturreservat och nationalparker med dominans av tall är brandpåverkan ofta en nödvändighet för att talldominansen ska kunna behålla på sikt och för att strukturer och substrat ska kunna bevaras och nyskapas. Så länge lämpliga tallskogsbiotop inte finns i större mängd kommer sannolikt inte arten att kunna etablera sig naturligt eller kunna återintroduceras framgångsrikt.
Rödlistan följer här den namnanvändning som tillämpas i aktuell Internet-version av Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org/). Efter ett nyligen fatta beslut av Internationella zoolologiska namnkommittén ska artepitetet följa släktesnamnets genus. I detta fall bör arten heta atra och inte atrum. Detta kommer att ändras i kommande versioner av rödlistan.

Larsen, M.N. & Meier, R. 2004. Species diversity, distribution, and conservation status of the Asilidae (Insecta: Diptera) in Denmark. Steenstrupia 28(2): 177–241.

Trojan, P. 1970. Diptera Asilidae. Klucze do oznaczania owadów polski 65: 73.

Weinberg, M. & Bächli, G. 1995. Diptera. Asilidae. Insecta Helvetica 11.

Wolff, D. 2002 Provisional atlas of the robber flies of Germany. Online on the Internet: http://www.asilidae.de/ (download 12 October 2007).

Zetterstedt, J.W. 1842. Diptera scandinaviae. I: 164–165.

Zetterstedt, J.W. 1849. Diptera scandinaviae. VIII: 2968.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2006. Rev. Björn Cederberg 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Asilidae - rovflugor 
 • Underfamilj
  Laphriinae  
 • Släkte
  Andrenosoma  
 • Art
  Andrenosoma atrum, (Linnaeus, 1758) - blanksvart rovfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2006. Rev. Björn Cederberg 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.